Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Kratko o zakonu: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je krovni zakon v kulturi, ki ureja naš kulturni model. V njem so opredeljeni posamezni segmenti kulturnega modela, razmerja med državo in lokalnimi skupnostmi ter kulturnimi ustanovami, nevladnim sektorjem in samozaposlenimi v kulturi. V ZUJIKU je denimo opredeljeno, kakšne so spodbude za samozaposlene v kulturi, kakšni so pogoji za najem kulturne infrastrukture in na kakšen način bi morale biti financirane nevladne organizacije v kulturi.

Preberite več

Strategija razvoja Slovenije

Kratko o strategiji: V strategiji so zapisana nekatera dolgoročna vodila in cilji razvoja Slovenije. Med področji, ki so posebej obravnavana, je tudi kultura.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
• Strategija razvoja Slovenije 2030 (2017) ODZIV ASOCIACIJE
• Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020 (osnutek je nastal v letu 2013, a ni bil sprejet)
• Strategija razvoja Slovenije 2005 – 2013 (2005)

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Kratko o strategiji: V strategiji je zabeležena vizija razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva. Med cilji je denimo opredeljeno vključevanje nevladnega sektorja v pripravo zakonodaje, ureditev financiranja nevladnega sektorja, razvoj prostovoljstva in drugi cilji.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023 (2017) ODZIV ASOCIACIJE

Zakon o izvajanju proračuna Republike Slovenije

Kratko o zakonu: S tem zakonom se določa sestava proračuna Republike Slovenije, posebnosti izvrševanja, ter: »…poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, najnujnejši ukrepi za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin ter ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.«

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• ZIPRS1819 (2017)
• ZIPRS1718 (2016/2017)
• ZIPRS1617-A (2016)
• ZIPRS1617 (2015), ODZIV ASOCIACIJE