Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas

Kratko o uredbi: Vsako leto ministrstvo z uredbo določa višino dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas iz četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg).

Odziv Asociacije:

•   Uredba za leto 2020, ODZIV ASOCIACIJE

•   Uredba za leto 2019, ODZIV ASOCIACIJE

•    Uredba za leto 2018, ODZIV ASOCIACIJE

•    Uredba za leto 2017, ODZIV ASOCIACIJE

•    Uredba za leto 2016
•    Uredba za leto 2015

ZNOrg

Ime: Zakon o nevladnih organizacijah
Predlagatelj: Ministrstvo za javno upravo
Predlog poslan v obravnavo:  19. oktober 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

–    Opredelitev kriterijev definicije nevladne organizacije za jasnejšo opredelitev pri delu državnih in občinskih organov, ki s temi organizacijami že sedaj sodelujejo ali jim morajo priznavati določene pravice, hkrati pa se bo tudi nevladnim organizacijam omogočilo, da ne bodo različno obravnavane pri različnih organih.
–    Za nevladne organizacije iz različnih področji delovanja se bodo uvedli enotni pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu, ki bodo temeljili na njihovem javno koristnem delovanju. To bo omogočilo predvsem zavodom, da takšen status pridobijo, saj jim tega sedaj veljavna zakonodaja ne omogoča na vseh področjih (v kulturi je to sicer omogočeno).
–    Pospešiti razvoj slovenskih nevladnih organizacij. V ta namen MJU predlaga sprejem ukrepov, ki bi takšen razvoj sistematično določil, kot tudi natančneje določiti pristojnosti ministrstva glede razvoja nevladnih organizacij ter vsebinskih mrež nevladnih organizacij.

Odziv Asociacije

Od posvetovanju s CNVOS in ostalimi vsebinskimi mrežami se je Asociacija odločila, da ne poda ločenega mnenja na to temo, pač pa se pridruži komentarjem CNVOS.

Vseeno s strani Asociacije obstaja določeno nestrinjanje z nekaterimi rešitvami. Novi predlog žal ne vsebuje več ene ključnih finančnih spodbud – iz osnutka je črtan poseben proračunski sklad za NVO, namenjen financiranju nevladniških projektov in programov, kar se v kasnejši različici zakona z amandmajem v DZ sicer vrne. Prav tako sta iz osnutka izpadli oprostitev (sodnih) taks in možnost dostopa do Ustavnega sodišča.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

7. december 2016: Asociacija je izvedla elektronsko posvetovanje na temo zakona o nevladnih organizacijah.
2017: V sklopu konzorcija vsebinskih mrež smo sodelovali na številnih sestankih z ministrstvom za javno upravo, kjer smo razpravljali tudi o zakonu o nevladnih organizacijah.
31. januar 2018: Sestali smo se s SNVO glede vprašanja bodočih razpisov za vsebinske mreže ter razpisov za NVO in prostovoljstvo, ki bodo sledili iz sprejetega zakona o nevladnih organizacijah.

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

Kratko o zakonu: Zakon opredeljuje nevladne organizacije, določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij ter ureja evidenco organizacij s statusom nevladne organizacije v javnem interesu.

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi. Zakon je bil sprejet leta 2018, pred tem pa so bila nekatera področja, ki jih ureja zakon, urejena v drugih zakonih.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• ZNOrg (2018) ODZIV ASOCIACIJE

Uredba o samozaposlenih v kulturi

Kratko o uredbi: Uredba natančneje določa postopek za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in pridobitev pravice do plačila prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko zavarovanje. V uredbi so določeni tudi poklici, s katerimi je mogoče pridobiti status, in kateri med njimi so deficitarni.

Trenutno veljavna uredba: Besedilo trenutno veljavne uredbe je dostopno na tej povezavi. Uredba je bila v zadnjih letih večkrat spremenjena, nazadnje decembra 2016.

Zgodovina sprememb uredbe in dejavnosti Asociacije:
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (december 2016), ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (maj 2016), ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2014),
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2012),
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2011),
•    Uredba o samozaposlenih v kulturi (2010),

Zakon o ljubiteljski kulturi

Kratko o zakonu: Zakon naj bi celostno urejal področje ljubiteljske kulture. Pripravili so ga v Zvezi kulturnih društev Slovenije. Asociacija je v tem kontekstu videla priložnost, da spregovorimo o definiciji poklicnih in ljubiteljskih NVO v kulturi.

Trenutno veljavni zakon: Zakon še ni sprejet.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
•    Zakon o ljubiteljski kulturi ( /// ) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE

Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji

Kratko o strategiji: Strategija je nastala na podlagi zavez, podanih v Nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017. Strategija naj bi s konkretnimi in strateškimi ukrepi celostno predvidela razvoj medijev v Sloveniji.

Trenutno veljavna strategije: Strategija še ni bila potrjena, prav tako ne obstaja predhodna strategija.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
•    Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024 (2016) ODZIV ASOCIACIJE