Uredba o samozaposlenih v kulturi

Kratko o uredbi: Uredba natančneje določa postopek za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in pridobitev pravice do plačila prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko zavarovanje. V uredbi so določeni tudi poklici, s katerimi je mogoče pridobiti status, in kateri med njimi so deficitarni.

Trenutno veljavna uredba: Besedilo trenutno veljavne uredbe je dostopno na tej povezavi. Uredba je bila v zadnjih letih večkrat spremenjena, nazadnje decembra 2016.

Zgodovina sprememb uredbe in dejavnosti Asociacije:
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (december 2016), ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (maj 2016), ODZIV ASOCIACIJE
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2014),
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2012),
•    Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (2011),
•    Uredba o samozaposlenih v kulturi (2010),

Zakon o ljubiteljski kulturi

Kratko o zakonu: Zakon naj bi celostno urejal področje ljubiteljske kulture. Pripravili so ga v Zvezi kulturnih društev Slovenije. Asociacija je v tem kontekstu videla priložnost, da spregovorimo o definiciji poklicnih in ljubiteljskih NVO v kulturi.

Trenutno veljavni zakon: Zakon še ni sprejet.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
•    Zakon o ljubiteljski kulturi ( /// ) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE

Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji

Kratko o strategiji: Strategija je nastala na podlagi zavez, podanih v Nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017. Strategija naj bi s konkretnimi in strateškimi ukrepi celostno predvidela razvoj medijev v Sloveniji.

Trenutno veljavna strategije: Strategija še ni bila potrjena, prav tako ne obstaja predhodna strategija.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
•    Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024 (2016) ODZIV ASOCIACIJE

Strategija razvoja in upravljanja umetniških rezidenc

Kratko o strategiji: Ker v Sloveniji velja popolna neurejenost in nepreglednost glede vprašanja umetniških rezidenc, je Asociacija sprožila pobudo za sprejem strategije upravljanja z umetniškimi rezidencami.

Trenutno veljavna strategija: Strategija še ni sprejeta.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
• Strategija razvoja in upravljanja umetniških rezidenc ( /// ) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Kratko o zakonu: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je krovni zakon v kulturi, ki ureja naš kulturni model. V njem so opredeljeni posamezni segmenti kulturnega modela, razmerja med državo in lokalnimi skupnostmi ter kulturnimi ustanovami, nevladnim sektorjem in samozaposlenimi v kulturi. V ZUJIKU je denimo opredeljeno, kakšne so spodbude za samozaposlene v kulturi, kakšni so pogoji za najem kulturne infrastrukture in na kakšen način bi morale biti financirane nevladne organizacije v kulturi.

Preberite več

Strategija razvoja Slovenije

Kratko o strategiji: V strategiji so zapisana nekatera dolgoročna vodila in cilji razvoja Slovenije. Med področji, ki so posebej obravnavana, je tudi kultura.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
• Strategija razvoja Slovenije 2030 (2017) ODZIV ASOCIACIJE
• Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020 (osnutek je nastal v letu 2013, a ni bil sprejet)
• Strategija razvoja Slovenije 2005 – 2013 (2005)