Kaj prinaša nova uredba o samozaposlenih?

Nejc Franetic - Deso, Mustafa D&M company (8)
Foto: @Kud Mreža

16. maja 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Uredba se prilagaja evropskemu pravnemu redu in plačilo prispevkov za socialno varnost označuje za državno pomoč »de minimis«.

»De minimis« določa, da isti upravičenec (torej samozaposleni), v treh letih ne sme prejeti več kot 200.000 evrov državne pomoči, ki je označena kot »de minimis«.

Če ste samozaposleni, ki mu država plačuje prispevke, v treh letih zgolj s to postavko tega zneska ne morete preseči, tako da se za vas z izjemo določenih obrazcev, ki jih boste morali po novem oddajati, ne spremeni nič.

Pozorni pa morate biti, da omejitev 200.000 evrov v treh proračunskih letih velja za enotno podjetje. V primeru, da ste samozaposleni (uredba to tretira kot podjetje), in hkrati ustanovitelji nevladne organizacije, oziroma imate v njej upravljavske pravice, ste lahko tretirani kot enotno podjetje.

Enotno podjetje je tisto podjetje, ki:
–    ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
–    podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
–    podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
–    podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navadnega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Preprosto povedano to pomeni, da se v znesek 200.000 evrov štejejo tako prispevki samozaposlenega, kot prejemki NVO na razpisih, ki so označeni kot »de minimis«. Najdete jih na tej povezavi, načeloma pa gre s področja kulture za naslednje razpise:

Ministrstvo za kulturo:
(a) Sofinanciranje art kino programa in kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov.
(b) Sofinanciranje kulturnih programov na področju filmski festivalov.

Slovenski filmski center:
(a) Pomoč za vzpodbujanje slovenske filmske avdiovizualne dejavnosti.

Po novem bo ministrstvo za kulturo od samozaposlenega ki prejema oziroma zaprosi za plačilo socialnih prispevkov pridobilo naslednje dodatne dokumente:
(a)    pisno izjavo o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, o kandidaturi za pomoč »de minimis« in o že odobreni in še ne izplačani pomoči »de minimis«, vse v zadnjem triletnem obdobju,
(b)    pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
(c)    pisno izjavo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči »de minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih in
(d)    seznam vseh z njim povezanih podjetij.

Prav tako se bo deloma spremenil obrazec Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. Novo verzijo si lahko ogledate na tej povezavi, pod besedilom nove uredbe.

Uredba bo začela veljati sredi junija, velja pa za vse tiste, ki jim bodo odločbe izdane od začetka veljavnosti spremenjene uredbe dalje.

Za katere spremembe si je med sprejemanjem nove uredbe prizadevala Asociacija, si lahko ogledate na tej povezavi.

Deli