SERVIS: Pozor! Bliža se rok za oddajo letnih poročil

Vsaka pravna oseba, ki posluje v Sloveniji, mora enkrat letno pripraviti in predložiti letno poročilo za posamezno poslovno leto. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega (tj. vsebinskega) poročila. Pravila o pripravi in predložitvi letnih poročil za zavode, ustanove in druge pravne osebe (gospodarske družbe, zadruge idr.) ureja Zakon o računovodstvu. Fizične osebe z dejavnostjo morajo vsako leto pripraviti in oddati letni davčni obračun. 

Letno poročilo morate zavodi, ustanove ter druge pravne osebe, za katere velja Zakon o računovodstvu, predložiti AJPES-u (Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) do 29. februarja 2024 za preteklo (2023) poslovno leto. Društva morate letna poročila oddati AJPES-u do 2. aprila 2024 za preteklo (2023) poslovno leto.

Vse nevladne organizacije morate do 31. marca 2024 oddati tudi davčni obračun na FURS. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom pa morate z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2023. Davčni obračun oddate na enotnem obrazcu DOD-DDPO s prilogami. Obvezne priloge obrazca davčnega obračuna so podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in iz drugih ustreznih poročil. Če ste že oddali letno poročilo na AJPES, vam teh prilog ni treba posebej še enkrat oddajati na FURS, temveč v obrazcu navedete, da so bili ti podatki že priloženi AJPES-u.

Spominjamo, da morate letno poročilo in davčni obračun oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niste bile aktivne. Torej, davčni obračun je treba predložiti vsako leto, ne glede na to, ali ste v preteklem letu dejansko opravljali kakšno pridobitno dejavnost ali ne, a tudi, če ste povsem neaktivni (organizacija ni imela nobenih dejavnosti, prihodkov in odhodkov). Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek v višini od 1.200 do 15.000 evrov za organizacijo in v višini od 600 do 4.000 evrov za odgovorno osebo (običajno je to zastopnik).

Prav tako morate letni davčni obračun samozaposleni oddati do 31. marca 2024. Fizične osebe, ki opravljate dejavnost, lahko davčni obračun v celoti izpolnite in oddate elektronsko preko sistema eDavki, kjer izpolnite dokument DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti). O postopku oddaje obračuna za normirance, kamor spada večina samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij, smo podrobneje pisali v enem od naših člankov, ki ga najdete na povezavi. Samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne predloži davčnega obračuna v predpisanih rokih, se kaznuje z globo od 800 do 10.000 evrov. 

Za oddajo davčnega obračuna preko eDavkov potrebujete digitalno potrdilo, ki morate  registrirati na portalu eDavki.

Deli