SERVIS: Letni davčni obračun za samozaposlene

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2z), ki je stopil v veljavo z 22. 3. 2022. Za samozaposlene v kulturi, še posebej tiste, ki jim prispevke za socialno varnost plačuje država iz proračuna za kulturo ter so normiranci, je relevanten 5. člen zakona, ki pravi:

V 56. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca po tem poglavju, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca po tem poglavju zakona.«

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčni obračun v celoti izpolnijo in oddajo preko sistema eDavki. Postopek oddaje obračuna za normirance, kamor spada večina samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij, je sledeč:

1.) V programu eDavki na levi strani menija izberete rubriko »dokumenti«.

2.) Med dokumenti, ki se prikažejo, izberete dokument DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti).

3.) V dokumentu označite obdobje, na katerega se izračun nanaša (v kolikor ste opravljali dejavnost v celotnem prejšnjem letu je torej izbrano obdobje celotno leto 2022), nato pritisnete gumb “Naprej”.

4.) Pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »original«.

5.) Pri rubriki »Način ugotavljanja davčne osnove od dohoda iz dejavnosti v obdobju, za katerega se predlaga obračun«, izberete možnost N (normirani odhodki), pri rubriki »Sistem vodenja poslovnih knjig« pa možnost »evidence«.

6.) Pri rubriki »Vrsta obveznega socialnega zavarovanja« načeloma (v kolikor niste bili del leta zaposleni ipd.) izberete možnost »iz naslova opravljanja dejavnosti« (v kolikor ste samozaposleni za 8 ur morate tu vpisati znesek vseh plačanih prispevkov, kar za 2022 znese 5.390,94 EUR; po podatkih FURS-a bi sledeči znesek že moral biti vpisan kot predlog v obrazcu).

7.) Pri rubriki »Podatki o vrsti obračuna« izberete možnost »Redni letni obračun«.

8.) V rubriki »Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani)« pri točki 1. (prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega) vpišite vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2022.

V kolikor ste samozaposleni v kulturi s pravico do plačanih prispevkov s strani Ministrstva za kulturo, je pri točki 1 (“Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih”) potrebno vpisati vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2022 in znesek plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo, ki je za leto 2022 v primeru, da samozaposlitev velja za polni delavni čas, za celo leto 5.390,94 EUR (izdani računi + prispevki za socialno varnost plačani s strani Ministrstva za kulturo).

9.) Samozaposleni v kulturi – normiranci, ki jim je Ministrstvo za kulturo priznalo pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna, izvzamete znesek kritih prispevkov s starni Ministrtva za kulturo pod zaporedno v točki št. 2.9 (Izvzem prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2). Pri zavezancih-normirancih, se tako izvzemajo prispevki samo pod zap. št. 2.9. davčnega obračuna.

Izvzem odhodkov iz davčnega obračuna se lahko opravi samo pri zavezancih, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, saj zavezanci-normiranci, odhodkov v davčnem obračunu ne ugotavljajo. Pri teh je na odhodkovni strani potrebno to storiti pod zap. št. 6. 30 (Izvzem odhodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2).

Normiranci, ki so oddali letne davčne obračune za leto 2022 na način, da prispevkov za socialno varnost plačanih s strani države niso izvzeli v točki 2.9., lahko prek sistema eDavki ponovno oddajo obračun kot popravek.

11.) Preverite, ali imate pri točki 25. pravilno zapisan znesek celotne plačane akontacije dohodnine za leto 2022. V kolikor znesek ni zapisan ali ni točen, vnesite pravilni znesek.

Na podlagi vnesenih podatkov bo program sam izračunal bodisi obveznost za doplačilo dohodnine bodisi presežek plačane dohodnine in znesek akontacije, ki ga boste morali plačevati v letu 2022.

12.) Na koncu ne pozabite pritisniti gumba “Oddaj vlogo” (potreben elektronski podpis) oziroma gumba “Začasno shrani vlogo”, v kolikor želite vlogo oddati pozneje.

DODATNA POJASNILA

Oddaja davčnega obračuna je tudi edina priložnost, ko lahko samozaposleni prehajajo iz sistema normiranih odhodkov v način ugotavljanja davčne osnove glede na dejanske odhodke in obratno.

Možnosti popravkov

Zaradi nejasnosti glede pravilnosti poročanja v letnem davčnem obračunu predlagamo, da spremljate obvestila na eDavkih. Če se izkaže, da ste letni davčni obračun oddali narobe oziroma ugotovite pomanjkljivosti in napake, lahko v roku 60 dni oddate popravek in se s tem razbremenite odgovornosti za prekršek. Tak popravek je možno oddati le enkrat. To storite tako, da v sistemu e-Davki ponovno izberete dokument DDD-DDD in nato pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »popravek«.

Če je ta rok že potekel, lahko predložite popravek davčnega obračuna na podlagi samoprijave, tako da v sistemu eDavki izberete dokument DDD-DDD in nato pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »samoprijava«. Od poteka roka za plačilo do samoprijave se plača tudi 3% obresti.

Kaj se zgodi, če davčnega obračuna ne oddate

V 397. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki definira davčne prekrške v zvezi z opravljanjem dejavnosti, je navedeno, da se samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki »ne predloži davčnega obračuna oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih«, kaznuje z globo od 800 do 10.000 EUR. Globi se zavezanci sicer lahko izognejo s samoprijavo (pri kateri morajo plačati obresti). FURS tiste, ki letnega obračuna ne oddajo, navadno najprej opozori na zamudo. Samozaposleni sicer poročajo, da FURS tovrstno obveščanje opravlja samo preko portala eDavki, kar pomeni, da lahko tisti, ki tega portala redno ne spremljajo, tovrstna obvestila spregledajo, kar v končni instanci pripelje do tega, da morajo plačati globo.

Dne 28. 03. 2022 smo prejeli tudi pisni odgovor s strani Finančne uprave Republike Slovenije, kako se obravnavajo prispevki za socialno varnost, ki jih krije država ali samoupravna lokalna skupnost. Celoten odgovor si lahko preberete spodaj.

»V navedenem dokumentu (Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) | GOV.SI.) je podano spodnje pojasnilo glede izvzema oproščenih prispevkov za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov – (5. člen ZDoh-2Z).

Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca v skladu z novim tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2. V skladu s prehodno določbo ZDoh-2 (27. člen ZDoh-2Z) se izvzem upošteva že pri izpolnjevanju davčnega obračuna za leto 2021, ki ga je potrebno oddati do 3. 5. 2022.

Zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, in davčnega obračuna do uveljavitve novele ZDoh-2Z še niso oddali, lahko prihodke iz naslova oproščenih prispevkov izvzamejo iz prihodkov v davčnem obračunu, in sicer v zap. št. 2.6 davčnega obračuna (na enak način kot v davčnem obračunu za leto 2020). Zavezanci – normiranci, ki so do uveljavitve novele ZDoh-2 davčni obračun že oddali, pa prihodkov iz naslova oproščenih prispevkov pri oddaji niso izvzeli iz davčnega obračuna, lahko oddajo popravek davčnega obračuna in prihodke iz naslova oproščenih prispevkov izvzamejo v zap. št. 2.6 davčnega obračuna.

Zavezancem, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, prihodkov in odhodkov iz davčnega obračuna za leto 2021 ni treba izvzemati, saj izvzem prihodkov in odhodkov iz davčnega obračuna ne vpliva na davčno osnovo. V kolikor davčni zavezanci vseeno želijo izvzeti prihodke in odhodke iz naslova oproščenih prispevkov iz davčnega obračuna, lahko opravijo izvzem na prihodkovni strani v zap. št. 2.6 davčnega obračuna (Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov), na odhodkovni strani pa v zap. št. 6.26 davčnega obračuna (Drugi nepriznani odhodki).

Pri oddaji popravka obračuna je potrebno v eDavkih odpreti že oddan obrazec obračuna DDD-DDD. Na vrhu obrazca se klikne na gumb »Popravek« in izbere vrsta dokumenta, ki se oddaja (»P« oziroma »Z«).

Izvzem prihodkov in odhodkov iz davčnega obračuna v zgoraj navedenih zaporednih številkah davčnega obračuna velja le pri oddaji davčnega obračuna za leto 2021. Za davčni obračun, ki bo oddan za davčno obdobje, ki se začne od 1. 1. 2022 naprej, so v davčnem obračunu predvidene nove zaporedne številke, in sicer na prihodkovni strani zap. št. 2.9 (Izvzem prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2) na odhodkovni strani pa zap. št. 6. 30 (Izvzem odhodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2). Izvzem odhodkov iz davčnega obračuna se lahko opravi samo pri zavezancih, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, saj zavezanci-normiranci, odhodkov v davčnem obračunu ne ugotavljajo. Pri zavezancih-normirancih, se tako izvzemajo samo prihodki v zap. št. 2.9. davčnega obračuna.

Zavezanci, ki so za leto 2022 že oddali davčni obračun (npr. ob prenehanju, smrti, stečaju…) prilagajanje prihodkov in odhodkov izvedejo s popravkom davčnega obračuna v zaporednih št. 6.30 in 2.9. Pri oddaji popravka obračuna je potrebno v eDavkih odpreti že oddan obrazec obračuna DDD-DDD. Na vrhu obrazca se klikne na gumb »Popravek« in izbere vrsta dokumenta, ki se oddaja (dokument »P« oziroma »Z«). «

Zakon v 27. členu med končnimi in prehodnimi določbami glede uporabe spremenjenega 56. člena zakona pravi:

Spremenjeni 56. člen zakona se uporablja že za obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2021.

Obrnili smo se na Ministrstvo za finance, kjer so potrdili, da lahko prispevke iz davčne napovedi vsi samozaposleni izvzemate že z letom 2022.

Temu pritrjuje tudi FURS v obvestilu o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2z), ki jih je objavila na svoji spletni strani. Iz besedila obrazložitve:

*Pred uporabo servisnih storitev vas pozivamo, da se seznanite s pogoji uporabe servisa društva Asociacija, ki so dostopni na tej povezavi.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Objavljeni prispevek iz 7. maja 2021 smo primerno posodobili – kot referenca na preteklo leto je v nadaljevanju objavljen star prispevek

Osebe samozaposlene v kulturi in kreativnih industrijah so tako kot tudi vse ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vsako leto obvezane k oddaji letnega davčnega obračuna. To morajo storiti najkasneje do 31. marca za preteklo leto. V letu 2021 samozaposleni oddajajo obračun za leto 2020. Rok za oddajo letnega davčnega obračuna je z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 in 2022 (ZIPRS) podaljšan do 30. aprila 2021 – novela zakona pa še ni bila objavljena v Uradnem listu, zato naj bi načeloma veljal rok 31. marec.

Konec marca 2021 sta FURS in AJPES izdala obvestili, da bodo aplikacije za oddajo letnih obračunov kljub vsemu odprte do konca aprila 2021. Ker gre za pravno neobičajno situacijo je odločitev kateri rok za oddajo boste upoštevali na posamezniku.

V začetku aprila je Ajpes objavil dodatno pojasnilo.

07.05.2021 je bila obajvljena novica Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih.

V servisnem prispevku so predstavljeni nekateri postopki izpolnjevanja letnega davčnega obračuna za samozaposlene. Osredotočili smo se tudi na novosti in spremembe pri letošnjem poročanju ter na to, kaj se zgodi v primeru, ko želijo samozaposleni letni davčni obračun dopolniti oziroma popraviti.

Za samozaposlene je v tem trenutku še posebej aktualna tema oddaja letnega davčnega obračuna za leto 2020 (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti). Letni obračun morajo samozaposleni oddati do 31. marca 2021, letos pa bo rok predvidoma podaljšan do 30. aprila 2021 (zaenkrat ustrezen zakon še ni objavljen v Uradnem listu).  Kot je navedeno v 125. členu Zakona o dohodnini (ZDoh2), se z davčnim obračunom opravi izračun akontacije dohodnine. Davčni obračun je obveznost, ki jo je dolžan opraviti davčni zavezanec sam, k njegovi oddaji pa so obvezani tako tisti z normiranimi odhodki kot tisti, ki se jim davčna osnova ugotavlja glede na dejanske odhodke. Na podlagi obračuna se ugotavlja davčna obveznost fizičnih oseb, torej višina dohodnine. V kolikor na podlagi obračuna finančna uprava (FURS) ugotovi, da je bil znesek obračunane dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanci doplačajo razliko dohodnine pri prvem naslednjem obroku akontacije dohodnine. To pomeni, da omenjeno razliko prištejejo k znesku mesečnega obroka akontacije dohodnine. Kadar pa je znesek obračunane dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, davčni organ samoiniciativno vrne zavezancem dohodnino v 30-ih dneh od predložitve davčnega obračuna.

Tisti, ki bodo letni davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. marcu 2021, poteče rok za plačilo marčevske akontacije dne 10. maja 2021. Ostalim davčnim zavezancem, ki so omenjena obračuna oddali do 31. marca 2021, se roki plačila akontacij ne prestavljajo. Več v tej novici FURS, ki je bila objavljena 9.4.2021.

Oddaja davčnega obračuna je tudi edina priložnost, ko lahko samozaposleni prehajajo iz sistema normiranih odhodkov v način ugotavljanja davčne osnove glede na dejanske odhodke in obratno.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčni obračun v celoti izpolnijo in oddajo preko sistema eDavki.

Postopek oddaje obračuna je za normirance, kamor spada večina samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij, sledeč:

1.) V programu eDavki na levi strani menija izberete rubriko »dokumenti«.

2.) Med dokumenti, ki se prikažejo, izberete dokument DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti).

3.) V dokumentu označite obdobje, na katerega se izračun nanaša (v kolikor ste opravljali dejavnost v celotnem prejšnjem letu je torej izbrano obdobje celotno leto 2020), nato pritisnete gumb “Naprej”.

4.) Pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »original«.

5.) Pri rubriki »Način ugotavljanja davčne osnove od dohoda iz dejavnosti v obdobju, za katerega se predlaga obračun«, izberete možnost N (normirani odhodki), pri rubriki »Sistem vodenja poslovnih knjig« pa možnost »evidence«.

6.) Pri rubriki »Vrsta obveznega socialnega zavarovanja« načeloma (v kolikor niste bili del leta zaposleni ipd.) izberete možnost »iz naslova opravljanja dejavnosti« (v kolikor ste samozaposleni za 8 ur bo tu vpisan znesek vseh plačanih prispevkov, kar za 2020 znese 4.807,20 EUR). Načeloma velja, da je ta podatek že avtomatizirano pred- izpolnjen.

7.) Pri rubriki »Podatki o vrsti obračuna« izberete možnost »Redni letni obračun«.

8.) V rubriki »Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani)« pri točki 1. (prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega) vpišite vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2020 in prejete pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) v letu 2020 (izdani računi + MTD).

V kolikor ste samozaposleni v kulturi s pravico do plačanih prispevkov s strani Ministrstva za kulturo, je pri točki 1 (“Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih”) potrebno vpisati vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2020, prejete pomoči v obliki temeljnega dohodka v letu 2020 in znesek plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo, ki je za leto 2020 v primeru, da samozaposlitev velja za polni delavni čas, za celo leto 4.807,20 EUR (izdani računi + MTD + prispevki za socialno varnost plačani s strani Ministrstva za kulturo).

9.) Do sedaj je veljalo, da so samozaposleni v kulturi – normiranci, ki jim je ministrstvo za kulturo priznalo pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna, v točki 2.6.  (“Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov”) nato ponovno vnesli vsoto plačanih prispevkov, s čimer se jim je davčna osnovo prihodkov za vsoto plačanih prispevkov za socialno varnost zmanjšala. Februarja letos pa je FURS izdal Brošuro o dohodkih iz dejavnosti, v kateri je bila podana nova interpretacija, po kateri se v davčno osnovo za obračun dohodnine normirancev upoštevajo tudi prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje država.

Številni normiranci so zato oddajali letni davčni obračun, ne da bi v točki 2.6. izvzeli prispevke za socilalno varnost plačane iz državenga proračuna. Sedmega maja 2021 pa je bila na spletni strani Vlade objavljena novica o ponovni sprememba interpretacije. Zapisano je, da se v davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna.

Normiranci, ki so oddali letne davčne obračune za leto 2020 na način, da prispevkov za socialno varnost plačanih s strani države niso izvzeli v točki 2.6., lahko prek sistema eDavki ponovno oddajo obračun kot popravek.

10.) Temeljni dohodek, do katerega so bili upravičeni samozaposleni z interventnim zakonom – ZIUZEOP,  je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. To pomeni, da ta ne bo obdavčen z dohodnino 2020. Temeljni dohodek izvzamete iz prihodkov tako, da vsoto prejete pomoči vpišete pod točko 2.8.

Ob tem je pomembno vedeti, da osebe, ki so ugotovile, da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek, zaradi česar bodo morali v letu 2021 mesečni temeljni dohodek vrniti, v skladu z računovodskimi standardi tega prihodka ne vključujejo v izkaze za leto 2020 in ga zato tudi ne izvzemajo (torej ga ne vključijo niti v skupno vsoto pod točko 1. »Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih« niti ne vpisujete pod točko 2.8.).

11.) Preverite, ali imate pri točki 25. pravilno zapisan znesek celotne plačane akontacije dohodnine za leto 2020. V kolikor znesek ni zapisan ali ni točen, vnesite pravilni znesek.

Na podlagi vnesenih podatkov bo program sam izračunal bodisi obveznost za doplačilo dohodnine bodisi presežek plačane dohodnine in znesek akontacije, ki ga boste morali plačevati v letu 2021.

12.) Na koncu ne pozabite pritisniti gumba “Oddaj vlogo” (potreben elektronski podpis) oziroma gumba “Začasno shrani vlogo”, v kolikor želite vlogo oddati pozneje.

DODATNA POJASNILA

Možnosti popravkov

Zaradi nejasnosti glede pravilnosti poročanja v letnem davčnem obračunu predlagamo, da spremljate obvestila na eDavkih. Če se izkaže, da ste letni davčni obračun oddali narobe oziroma ugotovite pomanjkljivosti in napake, lahko v roku 60 dni oddate popravek in se s tem razbremenite odgovornosti za prekršek. Tak popravek je možno oddati le enkrat. To storite tako, da v sistemu e-Davki ponovno izberete dokument DDD-DDD in nato pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »popravek«.

Če je ta rok že potekel, lahko predložite popravek davčnega obračuna na podlagi samoprijave, tako da v sistemu eDavki izberete dokument DDD-DDD in nato pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »samoprijava«. Od poteka roka za plačilo do samoprijave se plača tudi 3% obresti.

Kaj se zgodi, če davčnega obračuna ne oddate

V 397. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki definira davčne prekrške v zvezi z opravljanjem dejavnosti, je navedeno, da se samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki »ne predloži davčnega obračuna oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih«, kaznuje z globo od 800 do 10.000 EUR. Globi se zavezanci sicer lahko izognejo s samoprijavo (pri kateri morajo plačati obresti). FURS tiste, ki letnega obračuna ne oddajo, navadno najprej opozori na zamudo. Samozaposleni sicer poročajo, da FURS tovrstno obveščanje opravlja samo preko portala eDavki, kar pomeni, da lahko tisti, ki tega portala redno ne spremljajo, tovrstna obvestila spregledajo, kar v končni instanci pripelje do tega, da morajo plačati globo (v praksi je za samozaposlene v primeru ne-oddaje davčnega obračuna po navadi 800 EUR).

Vpliv novosti na cenzus samozaposlenih v kulturi

Mnogi  samozaposleni v kulturi s pravico do plačanih prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna so v dvomih glede vpliva prejete pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in novih pravil glede prispevkov za socialno varnost na cenzus glede pravice do plačila prispevkov.

Po do sedaj pridobljenih mnenjih s strani FURS in Ministrstva za kulturo velja, da se tako državna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka kot tudi nova interpretacija FURS-a glede obravnave prispevkov za socialno varnost ne vštevata v dohodkovni cenzus. Ministrstvo za kulturo podatke glede prihodkov avtomatično pridobiva iz FURS-a, kjer so nam pojasnili: »V zvezi z 12. členom Uredbe o samozaposlenih v kulturi dodajamo, da se po našem razumevanju pri dohodkovnem cenzusu upoštevajo davčno priznani prihodki (zap. št. 4 davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) od katerih se odštejejo obračunani prispevki za socialno varnost. To velja tako v primeru samozaposlenih v kulturi, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, kot tudi pri samozaposlenih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.«

Objavljeni prispevek iz februarja 2020 smo primerno posodobili – kot referenca na preteklo leto je v nadaljevanju objavljen star prispevek

Osebe samozaposlene v kulturi in kreativnih industrijah so, tako kot tudi vse ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vsako leto obvezane k oddaji letnega davčnega obračuna. To morajo (za preteklo leto) storiti najkasneje do 31. marca naslednjega koledarskega leto. Letos torej samozaposleni oddajajo obračun za leto 2019, na podlagi katerega se jim bo odmerila akontacija dohodnine za leto 2020.

V tokratnem servisu za ustvarjalce bomo predstavili nekatere vidike izpolnjevanja letnega davčnega obračuna, ki so bili med drugim predstavljeni tudi na zadnji delavnici v sklopu Servisa za ustvarjalce. Osredotočili se bomo tudi na to, kaj se  zgodi v primeru, ko samozaposleni letnega davčnega obračuna ne oddajo.

Za samozaposlene je, glede na čas v letu, trenutno posebej aktualna tema oddaja letnega davčnega obračuna za leto 2019 (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti). Letni obračun morajo samozaposleni oddati do 31. marca 2020.  Kot je navedeno v 125. členu Zakona o dohodnini (ZDoh2), se z davčnim obračunom opravi izračun akontacije dohodnine. Davčni obračun je obveznost, ki jo je dolžan opraviti davčni zavezanec sam, k njegovi oddaji pa so obvezani tako tisti z normiranimi odhodki kot tisti, ki se jim davčna osnova ugotavlja glede na dejanske odhodke. Na podlagi obračuna se ugotavlja davčna obveznost fizičnih oseb, torej višina dohodnine. V kolikor na podlagi obračuna finančna uprava (FURS) ugotovi, da je bil znesek obračunane dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanci doplačajo razliko dohodnine pri prvem naslednjem obroku akontacije dohodnine. To pomeni, da omenjeno razliko prištejejo k znesku mesečnega obroka akontacije dohodnine za mesec marec na plačilnem nalogu, ki mora biti plačan najpozneje do 10. aprila. Kadar pa je znesek obračunane dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, davčni organ samoiniciativno vrne zavezancem dohodnino v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. Če bodo zavezanci obračun predložili 31. marca, jim bo torej davčni organ nakazal znesek na njihov TRR najpozneje do 30. aprila. Oddaja davčnega obračuna je tudi edina priložnost, ko lahko samozaposleni prehajajo iz sistema normiranstva v način ugotavljanja davčne osnove glede na dejanske odhodke in obratno.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko davčni obračun v celoti izpolnijo in oddajo preko sistema eDavki, kar predstavlja poenostavitev glede na prejšnja leta, ko je bilo potrebno obračun izpolnjevati v programu Silvester Fineus.

Postopek glede oddaje obračuna je za normirance, kamor spada večina samozaposlenih na področju kulture in kreativnih industrij, sledeč:

1.) v programu eDavki na levi strani menija izberete rubriko »dokumenti«,

2.) med dokumenti, ki se prikažejo, izberete dokument DDD-DDD (obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti),

3.) v dokumentu označite obdobje na katerega se izračun nanaša (v kolikor ste opravljali dejavnost v celotnem prejšnjem letu je torej izbrano obdobje celotno leto 2019), nato pritisnete gumb “Naprej”,

4.) pri rubriki »vrsta dokumenta« izberete možnost »original«,

5.) pri rubriki »Način ugotavljanja davčne osnove od dohoda iz dejavnosti v obdobju, za katerega se predlaga obračun«, izberete možnost N (normirani odhodki), pri rubriki »Sistem vodenja poslovnih knjig« pa možnost »evidence«,

6.) pri rubriki »Vrsta obveznega socialnega zavarovanja« načeloma (v kolikor niste bili del leta zaposleni ipd.) izberete možnost »iz naslova opravljanja dejavnosti« (v kolikor ste samozaposleni za 8 ur bo tu vpisan znesek vseh plačanih prispevkov, kar za 2019 znese 4.612,53 EUR)

7.) pri rubriki »Podatki o vrsti obračuna« izberete možnost »Redni letni obračun«,

8.) v rubriki »Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani)« pri točki 1. (prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega) vpišite vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2019, pri točki 25. pa vnesite znesek celotne akontacije dohodnine, ki ste jo plačevali v letu 2019. Na podlagi vnesenih podatkov bo program sam izračunal bodisi obveznost za doplačilo dohodnine bodisi presežek plačane dohodnine in znesek akontacije, ki ga boste morali plačevati v letu 2020,

9) na koncu ne pozabite pritisniti gumba “Oddaj vlogo” (potreben elektronski podpis) oziroma gumba “Začasno shrani vlogo”, v kolikor želite vlogo oddati pozneje.

V kolikor ste samozaposleni v kulturi s pravico do plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo, bi bil povsem pravilen postopek ta, da pri točki 1. (“Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih”) vpišete vsoto zneskov vseh izdanih računov v letu 2019 + znesek plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo (za 2019 je to 4.612,53 EUR), pri točki 2.6. (“Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov”) pa ponovno vpišete samo znesek plačanih prispevkov s strani ministrstva za kulturo.

Za konec omenimo še, kaj se zgodi, če davčnega obračuna ne oddate. V 397. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki definira davčne prekrške v zvezi z opravljanjem dejavnosti, je navedeno, da se samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki »ne predloži davčnega obračuna oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih«, kaznuje z globo od 800 do 10.000 EUR. Globi se zavezanci sicer lahko izognejo s samoprijavo (pri kateri morajo plačati obresti), prav tako pa FURS tiste, ki letnega obračuna ne oddajo, najprej opozori na zamudo. Samozaposleni sicer poročajo, da FURS tovrstno obveščanje opravlja samo preko portala eDavki, kar pomeni, da lahko tisti, ki tega portala redno ne spremljajo, tovrstna obvestila spregledajo, kar v končni instanci pripelje do tega, da morajo plačati globo (v praksi je za samozaposlene v primeru ne-oddaje davčnega obračuna po navadi 800 EUR).

Deli