Imate status? (NVO v javnem interesu)

Foto: Rok Deželak@Hiša kulture Celje

Asociacija je na Ministrstvo za kulturo naslovila predlog novega Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, varstva kulturne dediščine ali medijev.

Pravilnik smo po posvetovanju s člani društva in predstavniki civilne družbe, ki je deluje na področju kulture, pripravili z namenom, da bi odpravili dejstvo, da pravilnik, na katerega prek uradne spletne strani organa še napotujejo navodila Ministrstva za kulturo organizacijam, ki bi želele status delovanja v javnem interesu bodisi pridobiti bodisi obnavljati, od leta 2019 ne velja več.

V društvu smo mnenja, da četudi Ministrstvo za kulturo v postopkih dodeljevanja, odvzemanja in obnavljanja pravkar izpostavljeni pravilnik, na katerega napotuje, morebiti še uporablja navkljub dejstvu, da ni v veljavi, položaj danes pomeni upravičeno podlago, da se institut statusa javnega interesa na področju kulture lahko tudi uporablja v drugačne namene, kot je ta, s katero je bil institut uveljavljen. Primeru tovrstnih uporab ali pa zlorab smo bili po mnenju splošne, zainteresirane in strokovne javnosti v mandatu ministra Vaska Simonitija tudi priča.

Prav z namenom, da bi zamejili možnosti zlorabe in sočasno statusu delovanja nevladnih organizacij, ki je v javnem interesu, povrnili pomen in ugled, ki so ga ob uveljavitvi instituta predvideli snovalci in odločevalci, smo v Asociaciji organu predlagali sprejem novega pravilnika, pripravili pa smo tudi predlog takšnega pravilnika.

Skozenj določila aktualiziramo in usklajujemo z uveljavljeno zakonodajo, predvsem z ZNOrg, ki ob splošnih obveznostih vseh nevladnih organizacij, ki lahko pridobijo status v javnem interesu, opredeljuje tudi resorne subjekte podpornega okolja. Skozi predlog pravilnika nadalje uveljavljamo možnost, da nevladne organizacije v skladu s področjem, na katerem delujejo v javnem interesu, pridobijo smiseln status. Zasledujemo pa še dva cilja, in sicer:

  1. v spodbudo nevladnim organizacijam, da bi status delovanja v javnem interesu na področju kulture pomenil večje priznanje za njihovo aktivno, področno pomembno in kakovostno delo, podelitev statusa v javnem interesu na širšem področju kulture pa bi hkrati pridobila na ugledu in veljavi, predlagamo zvišanje kriterijev za dodelitev statusa v javnem interesu na ravni obsega dejavnosti, krepimo pa tudi zahteve na ravni kriterijev kakovosti in presoje zadevnega kriterija. V ta namen skozi predlog pravilnika krepimo tudi vlogo strokovnih komisij ministrstva.
  2. v okvirih določil ZNOrg zasledujemo kar najvišjo možno mero smiselne in uravnotežene administrativne in delovne obremenitve uslužbencev, funkcionarjev in organov ministrstva, pa tudi nevladnih organizacij v procesih podeljevanja, podaljševanja in odvzemanja statusov v javnem interesu na širšem področju kulture.

Ker je prav drugi cilj v določeni meri nesmiselno in nemogoče urejati skozi pravilnik, smo Ministrstvu nekaj predlogov za njegovo dosego posredovali v spremnem pismu.

Kot osrednjega pomena v društvu namreč vidimo, da se postopek pridobitve in obnavljanja statusa nevladne organizacije, ki je v javnem interesu na področjih, ki spadajo v resor Ministrstva za kulturo, v celoti digitalizira. V društvu smo hkrati mnenja, da morata postopek in njegova digitalizacija v celoti in smiselno zasledovati kar najvišjo odprtost možnosti oblike dokazovanja delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije na ravni izpolnjevanja določil ZNOrg in pravilnika. Sočasno smo v Asociaciji mnenja, da velja za vse nevladne organizacije, še posebej nevladne organizacije, katerih večletne javne kulturne programe Ministrstvo za kulturo sofinancira, v celoti zamejiti nesmiselno multiplikacijo poročanja istih programov in projektov ter njihovih načrtov. Tako multiplikacijo poročanja navsezadnje odpravlja že ZNOrg. V namen smiselne administrativne obremenitve uslužbencev ministrstva, smo organu predlagali uveljavitev še nekaterih ukrepov, mdr. da organ NVO vlagateljice, ki za status zaprošajo ali ga podaljšujejo, začne dosledno obveščati o statusu njihove vloge.

Spremnemu pismu smo priložili konkretni predlog pravilnika, ki za izhodišče jemlje besedilo zadnje veljavne ureditve. Verjamemo, da bo Ministrstvo za kulturo predlog znalo kot konstruktiven prispevek Asociacije k posodobitvi ureditve ministrstva, vezanega na področje nevladne kulture; kot temelj, ki ga bo organ znal natančno premisliti, nadgraditi ter po primernem obdobju javne razprave z vsemi deležniki tudi uveljaviti.

Do poziva in predloga pravilnika lahko dostopate na povezavah v tem stavku.


Deli