Sodelovanje Vlade z NVO: Smernice kot zgled?

Društvo Asociacija se je v imenu in kot del Konzorcija vsebinskih mrež odzvalo na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade RS z NVO. Četudi smo v smernicah prepoznali in pozdravili načelno zavezo organa izvršilne oblasti h krepitvi vzvodov in mehanizmov sodelovanja in dialoga s civilno družbo ter k doslednejšemu ter bolj dorečenemu izvajanju povezanih politik, zakonov, predpisov in sklepov, smernice pesti vrsta pomanjkljivosti in problemov, k odpravi katerih smo Ministrstvo za javno upravo tudi pozvali.

Besedilo smernic v pretežni meri namreč zaobjema povzetke Resolucije o normativni dejavnosti in Zakona o nevladnih organizacijah. Četudi se v praksi mestoma kaže, da javni funkcionarji z veljavno zakonsko in predpisno materijo niso zadostno seznanjeni, smo v konzorciju zavzeli stališče, da namen smernic ne more biti proces seznanitve z materijo, temveč naj bi vsebovale predvsem konkretna priporočila za njihovo implementacijo; prav implementacija nedvomno ostaja pereč problem.

Organ smo hkrati opozorili na dejstvo, da osnutek smernic velik poudarek namenja predstavitvi načel in priporočil za sodelovanje z NVO, kot jih obravnava Resolucija o normativni dejavnosti, ob tem pa sam proces oblikovanja smernic omenjenih načel in priporočil ne zasleduje. V konzorciju smo tako izrazili prepričanje, če bi se civilna družba v pripravo dokumenta imela možnost vključevati že v zgodnjih fazah, bi danes obravnavali drugačen, bolj smiseln, uporaben in izdelan osnutek. Ministrstvo za javno upravo smo tako pozivali, naj dokument procesno vrne v najbolj zgodnjo fazo oblikovanja, ga zastavi znova ter pri tem tudi v praksi vzpostavi zgled kakovostnega sodelovanja z NVO in spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti.

Ministrstvu smo še predlagali, naj civilno družbo aktivira tudi skozi vsa telesa, ki jih predvideva osnutek. Samo na tak način bomo namreč tudi v praksi ugotovili, kakšen je njihov namen, preizkusili, kako (učinkovito) so zasnovani in (tudi skozi smernice) dorekli, kako (naj) delujejo.

Kot najpomembnejši del smernic, ki v osnutku, kot smo prepoznali, zaenkrat še umanjka, v konzorciju vidimo konkretne usmeritve ministrstvom za izvajanje drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki je vezan na financiranje subjektov podpornega okolja ter predlagali ukrepe za spremljanje izvajanja določila. Predlagali smo še razširitev in prilagoditev priporočil za rabo na lokalni ravni v pomoč izvajanju 25. člena ZNOrg ter z odzivom opozorili tudi na netransparentnost delovanja Sveta za NVO in ga dopolnili s predlogi za okrepitev transparentnosti delovanja omenjenega organa.

Odziv v celoti je dostopen na tej povezavi.

Deli