Varuh pozval ministrstvo, naj odpravi nepravilnosti

V Asociaciji že od junija 2020 spremljamo in opozarjamo na nepravilnosti Ministrstva za kulturo v postopkih glede oddanih vlog ustvarjalcev in ustvarjalk za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.

Že julija 2020 smo ministrstvo opozorili, da po poročanjih s terena postopki ne potekajo, kot bi morali. Na naša opozorila in pozive k odpravi teh nepravilnosti se ministrstvo ni odzvalo, zato smo avgusta 2020 oddali prijavo Varuhu človekovih pravic. Po več mesecih trajajočem postopku je Varuh človekovih pravic izdal mnenje, ki pritrjuje našim pozivom, hkrati pa ugotavlja, da je v postopkih prišlo do kršitev več načel.

Oddane vloge ustvarjalcev in ustvarjalk – nekatere so bile oddane že aprila 2020 ali prej – so se razreševale tudi več kot pol leta, nekaj pa jih ni razrešenih še danes. V društvu Asociacija smo v juliju 2020 na Ministrstvo za kulturo naprej naslovili poziv, naj vse postopke glede samozaposlenih pospešijo. V naslednjih mesecih so nekateri posamezniki nato prejeli pozitivne odločbe glede vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi, ne pa tudi odločb glede pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Vpis v razvid namreč predvideva začetek obveznosti plačila prispevkov za socialno varnost. Nekaterim ustvarjalcem in ustvarjalkam, ki so se znašle v tej situacije, so uslužbenke neformalno pritrdile tudi pridobitev pravice do plačila prispevkov, kar se je kasneje izkazalo za neustrezno. Minister namreč mnogih s strani komisije pozitivno ocenjenih vlog in v skladu s tem pripravljenih odločb ni podpisal. Namesto tega jih je v prihajajočih mesecih tudi po dva krat vrnil v ponovno presojo komisiji in se na koncu kljub vsem strokovnim stališčem komisije sam odločil nasprotno, tj. da vlagatelji in vlagateljice ne zadostujejo kriterijem, predvidenim v Prilogi Uredbe o samozaposlenih v kulturi.

Vmes so se številni na podlagi informacij o pozitivno razrešenih vlogah vpisali v razvid samozaposlenih v prepričanju, da bodo imeli tudi pravico do plačila prispevkov, kar pa se ni zgodilo. Zaradi nastale situacije, so si morali sami kriti prispevke za socialno varnost, česar pa predhodno niso predvideli. Ob tem je potrebno opozoriti, da je zavoljo epidemije kulturni sektor že tako v veliki finančni stiski in da številni ustvarjalci in ustvarjalke ne prejemajo zadostnih sredstev, da bi si sami lahko krili prispevke. Nekateri so se v podobnih postopkih znašli kasneje in se zaradi navedenih izkušenj predhodnikov niso vpisali v razvid. Njim je bila naknadno izdana odločba, da do pravice niso upravičeni, ker se niso vpisali v razvid.

V Društvu Asociacija smo ocenili, da je bil ob prekoračitvah nekaterih rokov, ki so določeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), kršen tudi peti (5) odstavek 11. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi, po katerem bi moralo ministrstvo o obeh vlogah odločiti istočasno. Slednje omogoča, da se osebe, ki jim je odobren vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, ne dobijo pa pravice do plačila prispevkov, odločijo ali sploh želijo biti vpisane v razvid. Z navedenimi nepravilnostmi v postopku jim je bila ta pravica kršena.

Na problematiko smo v zadnjih mesecih večkrat opozorili tako preko številnih izjav v medijih (v ta namen smo organizirali novinarsko konferenco in na ministrstvo naslovili javno pismo) kot tudi na  Odboru za kulturo v Državnem zboru. Problematiko smo naslovili tudi na nedavni tradicionalni novinarski konferenci ob kulturnem prazniku, kjer je med drugim odvetnik Dino Bauk spregovoril o neenakovrednem položaju posameznika, ko mora dokazovati pravico z lastnimi resursi, medtem ko ministrstvo to počne seveda s sredstvi davkoplačevalcev.

V sredini februarja pa smo prejeli tudi odgovor Varuha človekovih pravic, ki ugotavlja, da ravnanje Ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja. Varuh nadalje Ministrstvu za kulturo skladno s 7. členom ZVarCP priporoča, da o preostalih vlogah odloči čim prej in ob upoštevanju zgoraj navedenih načel. Varuh je Ministrstvo za kulturo priporočil tudi, naj v prihodnje vodi postopke tako, da bo mogoče slediti namenu, ki ga je zasledoval zakonodajalec, predvsem pa v luči zaščite pravic predlagateljev.

V društvu Asociacija menimo, da je v navedenih primerih nastala nepopravljiva škoda tako za osebe v postopkih kot tudi za kulturno in umetniško produkciji pri nas, zato ponovno pozivamo Ministrstvo za kulturo, da upošteva številne pozive javnosti pa tudi nedavna priporočila Varuha človekovih pravic in osebam v postopkih, ki so vsekakor utrpele škodo, slednjo čim prej in celostno sanira.

Odgovor Varuha človekovih pravic v obravnavanem primeru lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Deli