Nezakoniti postopki ministrstva se morajo končati

Zgodba samozaposlenih v kulturi, za katere se proces na Ministrstvu za kulturo vleče že od spomladi, se še ni zaključila. Asociacij je 26. novembra organizirala novinarsko konferenco, da bi ponovno opozorila javnost na protipravnost še ne zaključenih procesov.

Na novinarski konferenci smo opozorili na kršitve Ministrstva za kulturo, izpostavili konkretne posledice, ki jih zaradi teh kršitev na svojih plečih nosijo samozapoleni in pozvali ministrstvo, da nastalo škodo nemudoma sanira tako, da upošteva že podana pozitivna mnenja strokovnih komisij in posameznikom v postopku podeli pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna.

V prvem delu novinarske konference je svojo zgodbo predstavil Enos Kugler, samozaposleni v kulturi, ki je v še vedno trajajočem postopku, saj mu kljub zakonsko določenemu roku odločbe o pravici do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna še ni bila izdana. Kot mnogi drugi je tudi on letos poleti dobil obvestilo o odobritvi vpisa v razvid in o pozitivni odločitvi komisije za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Na podlagi tega obvestila se je odločil za vpis v razvid s prvim možnim datumom vpisa, ki je bil 01. julij 2020. Odločbo, da je vpisan v razvid s prvim julijem, je nato prejel šele v drugi polovici julija. S tem retrogradnim vpisom je seveda zamudil roke za sporočanje potrebnih administrativnih podatkov na FURS in ZZZS. V tem delu postopka je bilo delovanje Ministrstva za kulturo protipravno; Kugler je podal vlogi za vpis v razvid in pravico do plačila prispevkov hkrati, zato bi moral tudi obe odločbi prejeti istočasno. Slednje je kot obveza ministrstva jasno zapisano tako v ZUJIK-u, v drugem odstavku 87. člena, kot tudi v petem odstavku 11. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Informacije s strani ministrstva so potem nehale prihajati, prav tako pa tudi ni prejel druge odločbe, ki bi formalno potrdila, da je pridobil tudi pravico do prispevkov iz državnega proračuna.

Po skoraj pol leta je Kugler s strani FURS-a in ZZZS-ja prejel obvestilo, da nima poravnanih obveznosti plačila prispevkov za zdravstveno in pokojninsko varstvo. O tem, kaj se dogaja, se je pozanimal tudi na Ministrstvu za kulturo. Od uslužbenke ministrstva je podobno kot številni drugi prejel zgolj obvestilo, da se je kljub trem pozitivnim mnenjem (dvema s strani strokovne komisije in enemu s strani Kulturniške zbornice) ministrstvo odločilo, da mu pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna ne prizna. Posameznik, naj bi se o tem izjasnil, kar pa še ne pomeni, da je postopek zaključen. S tem sta bili kršeni še dve določili, in sicer 222. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, ki nalaga da mora organ v takšnih zadevah odločiti v roku dveh mesecev, ter tretji odstavek 11. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki določa da minister za kulturo o pravici do plačila prispevkov odloči na podlagi mnenja strokovne komisije. Kugler je ob tem orisal tudi težave ustvarjalcev, ki se zaradi tovrstnih dejanj znajdejo v nezavidljivih okoliščinah – sam bo moral plačati prispevke za zadnjih pet mesecev, kar znese zelo visoko vsoto sredstev, obenem pa sredi najhujše epidemiološke krize kar nekaj časa sploh ni imel zdravstvenega zavarovanja.

V nadaljevanju novinarske konference je spregovorila Katja Kraner, članica strokovne komisije za področje vizualnih umetnosti in članica komisije za obravnavo vlog samozaposlenih v kulturi. Najprej je opozorila na problematični odnos trenutne zasedbe na Ministrstvu za kulturo do strokovnih komisij na sploh. S spreminjanjem Pravilnika o strokovnih komisijah namreč grobo posega v procese, ki so do zdaj na najbolj učinkovit možen način zagotavljali demokratičnost, avtonomnost in strokovnost dela članov in članic komisij ter njihovih končnih odločitev. Opozorila je, da je komisija ves čas epidemije delovala nemoteno, le komunikacija se je preselila na splet. Spremembe dotedanjega ustaljenega protokola dela strokovnih komisij so se zgodile v avgustu 2020, ko so predstavniki ministrstva člane komisij pozvali na nujno sejo, po vsem tem času prvo spet v živo. Na njej so člane komisije za obravnavo vlog samozaposlenih pozvali k ponovni obravnavi vlog, ki so dosegle spodnjo mejo potrebnih točk za upravičenost do pravice do plačila prispevkov. Že podanim pozitivnim mnenjem strokovne komisije so zaposleni na ministrstvu dodali svoja mnenja in zavrnili vloge kot neupravičene. Kot je znano, se je to zgodilo prvič.

Treba je poudariti, da strokovne komisije podajajo mnenja na podlagi strokovnega znanja in vpetosti v sodobne trende na določenih področjih tako na lokalni kot širši mednarodni ravni, vlagatelje pa obravnavajo primerjalno, tudi glede na generacijsko pripadnost itd., saj le tako lahko zagotovijo tudi upoštevanje načela enakosti. Strokovna ocena se izvaja na podlagi celostne in kontekstualne presoje oddanega portfolija. Zato je tak mnenjski poseg ministrstva v strokovno presojo nedopusten.

Tudi izjava ministra, da si vsaj 1000 samozaposlenih v kulturi, ki ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, tega ne zasluži, je neupravičena, saj nima podlage v strokovnem poglobljenem pregledu vseh vlog. Nenehen porast števila samozaposlenih v kulturi je strukturni problem, ki ga ni ustrezno naslavljati na način, da se arbitrarno izbira žrtve med že tako ekonomsko najbolj ranljivimi na področju kulture in umetnosti.

Inga Remeta je za konec še enkrat povzela proces, ki ga podrobno spremljamo na društvu Asociacija. Že junija so nas ustvarjalci in ustvarjalke, ki so oddali vloge za status, opozarjali na velike zamud pri obravnavi in izdaji odločb. Takrat smo ministrstvo na to opozorili s poslanim dopisom. Nekatere osebe v postopku so nato dobile odločbo o vpisu v razvid in, kot je že poprej obrazložil Enos, neformalno potrdilo o pridobljeni pravici do prispevkov, nato pa so se stvari začele dodatno zapletati. Mnogi samozaposleni si namreč ne glede na svojo dokazano vrhunskost zaradi nizkih prihodkov in narave dela ne morejo sami plačevati prispevkov za socialno varnost. Dokončna odločitev o vpisu v razvid je tako mnogokrat odvisna od tega, ali so pridobili tudi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Ob neformalnem sporočilu in v želji po opravljanju dejavnosti so se mnogi kljub umanjkanju odločbe o pridobljeni pravici do plačila prispevkov odločili za vpis v razvid. Zaradi neobičajne odločitve ministra o ponovnem revidiranju mnenj strokovnih komisij so nastale velike zamude in nedopustne postopkovne napake. Ministrstvo je delovalo protizakonito, saj je kršilo 60-dnevni rok, določen v Zakonu o upravnem postopku, in Uredbo o samozaposlenih, ki določa, da mora ministrstvo odločiti o obeh vlogah hkrati. Uredba tudi zavezuje ministrstvo, da odloči na podlagi mnenja strokovnih komisij. Zaradi kršitev smo v društvu Asociacija oddali pobudo za ukrepanje Varuhu človekovih pravic in Upravni inšpekciji. Tovrstno protipravno delovanje in oškodovanje oseb v času epidemije in zaostrenih ukrepov, ki so močno prizadeli delovanje in opravljanje dejavnosti posameznikov in organizacij na področju kulture in umetnosti, pa je še toliko bolj nedopustno.

Vse skupaj je za te posameznike postalo že absurdno in ministrstvo se evidentno igra z življenji ljudi. Zavoljo tega pozivamo ministrstvo, da glede na vse navedeno vsem samozaposlenim, ki se jim na tak način vleče postopke, nemudoma prizna pravico do plačila prispevkov in jim plača vse prispevke od dneva, ko jih je vpisalo v razvid. Ker so nepravilnosti vodenja postopka nastala na s strani ministrstva, ne smejo zanje odgovarjati posamezniki. Zahtevamo strokovne in zakonite postopke!

Deli