ZUPJS-G

Ime: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Predlagatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predlog poslan v obravnavo: 3. marec 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

– Odprava neskladij z Ustavo RS.
– Uvedba informativne odločbe, katere cilj je bil poenostavitev postopkov odločanja o letnih pravicah.
– Uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu predvsem z dolgotrajnimi prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu.
– Nova organiziranost CSD-jev, katere cilj je bil povečati učinkovitost in racionalizirati vire in sredstva.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 3. aprila in so dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Asociacija je uspela v letu pred predlogom skupaj z Novičnikom za samozaposlene v kulturi in s pomočjo Varuha človekovih pravic RS dokazati, da 14. člen ZUPJS ni skladen z ustavo. Pri predlogu ZUPJS-G se je Asociacija odzvala v točki, ki je zadeval pripisovanje fiktivnih prihodkov. Ministrstvo je namreč skušalo odpraviti neskladje zakona z odločbo Ustavnega sodišča, a predlog ni bil optimalen, saj je nalagal dokazno breme predvsem na posameznika, ki naj bi dokazoval, da ne zasluži vsaj minimalne plače. Poleg tega ni bil jasno določen postopek, kako naj bi to dokazovanje potekalo, zato je Asociacija predlagala, da se natančneje specificira postopek dokazovanja višine dohodka oz. se samozaposlenih ne bremeni z dodatnimi finančnimi izdatki.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Primarni cilj Asociacije je bil doseči, da se posameznikom, ki ne zaslužijo minimalne plače, ne pripisuje fiktivnih prihodkov, kot da so tak prihodek imeli. Slednji cilj je preko tožbe Varuha človekovih pravic na Ustavnem sodišču RS, Asociacija uspela doseči. Sodba je nalagala tudi, da mora parlament v roku enega leta spremeniti sporni člen. Ministrstvo je pripravilo obravnavani predlog, na katerega se je Asociacija odzvala predvsem z nekaterimi dodatnimi izboljšavami, ki pa niso bile upoštevane.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

2015 in 2016: Asociacija je izvedla različne aktivnosti, ki so botrovale k temu, da je bil problematični člen ZUPJS spoznan za neskladnega z ustavo in da je kasneje prišlo do predloga sprememb ZUPJS, ki spreminja 14. člen. Več o tem dogajanju je dostopno na drugih mestih glede sprememb ZUPJS.
20. februar 2017: Udeležili smo se pogovora »Prihodnost dela – socialna in pravna varnost«, na kateri sta sodelovala tudi ministrica za delo in državni sekretar za delo. Predstavili smo svoje argumente, kako bi moral biti urejen zakon ZUPJS v 14. členu.
Marec 2017: Po posvetovanju s članstvom Asociacije in Uradom varuhinje človekovih pravic smo pripravili seznam komentarjev na zakon, v katerih podajamo komentarje na 14. člen in pozivamo, naj breme dokazovanja t.i. fiktivnega prihodka pade na državo, ne posameznike, ter opisujemo različne oblike dokazil o realnem prihodku (tako da sodni izvedenec ni prva izbira).
3. april 2017: Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v sklopu javne razprave poslali uradni dopis in odziv na ZUPJS.
4. april 2017: Poslani komentarji so bili objavljeni na spletni strani.

Pravilnik o strokovnih komisijah

Ime: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: september 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe pravilnika s strani predlagatelja

Predlog vključuje naslednje spremembe pravilnika:
– Imenuje se nova strokovna komisija za samozaposlene v kulturi, ki ni omejena glede števila članov in prepleta različna področja kulture.
– Za posamezno področje je lahko imenovanih več različnih strokovnih komisij (npr. ločeno za javne zavode in za nevladni sektor).

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala septembra 2016, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Asociacija je v odzivu podala dva predloga. Prvi predlog govori o temu, da bi imeli večino v komisijah, ki odločajo o vlogah prijaviteljev iz nevladnih organizacij, strokovnjaki s poznavanjem dela v nevladnem sektorju v kulturi. Poleg tega je bilo predlagano, da je vsaj en član komisij, ki odločajo o programih javnih zavodov, iz vrst strokovnjakov s poznavanjem dela nevladnih organizacij in samozaposlenih, saj slednje zagotavlja odprtost javnih institucij, ki morajo skladno s strateškimi dokumenti zagotavljati sodelovanje med nevladnim sektorjem in javnimi zavodi v kulturi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ministrstvo za kulturo ni želelo upoštevati predloge Asociacije.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

9. september 2016: Asociacija je sklicala posvet za zainteresirane člane, kjer smo premislili celoten postopek razpisov in razpravljali o možnih alternativnih rešitvah.
13. september 2016: Opravili smo korespondenčni posvet članov Asociacije ter jih seznanili s problematiko.
14. september 2016: O ustreznosti predlogov se je Asociacija posvetovala s CNVOS.
15. september 2016: V sklopu javne razprave je Asociacija na ministrstvo poslala predloge in komentarje za spremembo pravilnika.
20. september 2016: Na spletni strani je Asociacija objavila novico o odzivu na pravilnik in zraven dodala na ministrstvo poslane komentarje.
22. september 2016: Asociacija iz ministrstva za kulturo prejme odgovore na komentarje.

Pravilnik o strokovnih komisijah

Kratko o pravilniku: Pravilnik določa oziroma ureja število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje strokovnih komisij za posamezna področja oziroma vidike kulture.

Trenutno veljavni pravilnik: Besedilo trenutno veljavnega pravilnika je dostopno na tej povezavi. Zadnja sprememba pravilnika je bila potrjena konec novembra leta 2018. Pravilnik na novo določa število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje stalnih ter začasnih strokovnih komisij za posamezna področja oziroma vidike kulture.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:

• Pravilnik o strokovnih komisijah (2018) ODZIV ASOCIACIJE
• Pravilnik o strokovnih komisijah (2016) ODZIV ASOCIACIJE
• Pravilnik o strokovnih komisijah (november 2012)
• Pravilnik o strokovnih komisijah (maj 2012)

ZZVZZ – 1

Ime: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ – 1)
Predlagatelj: Ministrstvo za zdravje
Predlog poslan v obravnavo:  1. februar 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

–    Predlagana je ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja bi bile zdravstvene storitve zagotovljene v celoti s plačilom zdravstvenega nadomestila.
–    Posameznik, pri katerem bo preseženo obdobje trajanja nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, preide v sfero sociale oz. se upokoji.
–    Ukinja se nekatere kategorije zavarovancev in omejuje zavarovanje partnerja kot družinskega člana.
–    Prispevki na delodajalski in delojemalski strani se za aktivne zavarovance niso spreminjali, spremembe so bile predvidene le za določene kategorije zavezancev, ki so do tedaj plačevali nesorazmerno malo v primerjavi z zaposlenimi.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 17. marca 2017 in so dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
–    Po posvetu s članstvom je Asociacija podala komentarje na 119. člen, ki govori o odmerjanju denarnega nadomestila za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi. Predlagan je bil nov 2. odstavek 119. člena, po katerem bi imeli samozaposleni plačano bolniško odsotnost po četrtem, in ne šele po tridesetem dnevu bolniškega staleža, kot je bilo to do sedaj. S tem bi samozaposlenim v kulturi omogočili izplačilo bolniških nadomestil za čas krajši od trideset dni od nastopa zadržanosti z dela.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Do sprejetja zakona ni prišlo, tako da tudi o vključevanju predlogov Asociacije ni možno govoriti.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Dogajanje pred letom 2017: Asociacija je vrsto let izpostavljala problematiko bolniških nadomestil za samozaposlene v kulturi.
15. marec 2017: Združena levica je na Asociacijo naslovila pobudo glede predloga ZZVZZ – 1 o plačanih bolniških odsotnostih tudi v primeru kratkotrajnih bolezni za samozaposlene.
17. marec 2017: Asociacija je v sklopu javne razprave poslal pripombe na ZZVZZ–1.
21. marec 2017: Asociacija je objavila komentarje na ZZVZZ-1 na svoji spletni strani.
Avgust 2017: Ker predlog zakona še ni bil sprejet, je Asociacija pričela s pripravami na posvet o zdravstvu samozaposlenih v kulturi, v sklopu katerih smo pripravili nekaj konkretnih zakonodajnih predlogov sprememb za izboljšanje zdravstva samozaposlenih v kulturi.
24. april 2018: Asociacija je skupaj s partnerji izvedla konferenco na temo zdravstvenega sistema za samozaposlene, tudi samozaposlene v kulturi. Na konferenci so bile detektirane ključne točke glede sistema zdravstvenega varstva za samozaposlene v kulturi, ki jih bo potrebno v prihodnje izboljšati.

ZZVZZ-O

Ime: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-O)
Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš)
Predlog poslan v obravnavo:  29. september 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

–    Novela zakona je predvidela predvsem ureditev bolniških za samozaposlene od 4. delovnega dne dalje in ne šele od 30. delovnega dne dalje, kot to velja sedaj.
–    Zakon je predvidel tudi dodatne finančne odškodnine za nespoštovanje delovne zakonodaje v primeru prikritih delovnih razmerji.

Odziv Asociacije

Asociacija je predlog v večjem delu podprla in svoja stališča predstavila na 29. redni seji Odbora za zdravstvo v Državnem zboru. Več je dostopno na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
–    Asociacija se je strinjala s potrebo, da se samozaposlenim in samozaposlenim v kulturi prične bolniška izplačevati prej kot do sedaj, oziroma kot predlaga novela, od četrtega delovnega dne naprej.
–    Asociacija je predstavila specifike na področju kulture pri delu v nevladnem sektorju in ob tem opozorila na potencialne posledice predloga, ki dodatno kaznuje tiste pravne osebe, ki predvidoma ne spoštujejo vseh določil ZDR-1 glede zaposlovanja.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ker je bil predlog novele podan s strani poslancev in poslank, ki niso iz vladajoče koalicije, je bil kot tak v celoti zavrnjen, z njim pa tudi predlogi in pomisleki Asociacije.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

September 2017: Stranka Levica je Asociacijo kot krovno vsebinsko mrežo NVO in samozaposlenih v kulturi zaprosila za mnenje glede njihovega zakonodajnega predloga spreminjanja ZZVZZ in vpeljave plačane bolniške odsotnosti od 4. delovnega dne dalje. V Asociaciji smo predlog analizirali in poslali svoje pripombe.
1.    februar 2018: Asociacija na Odboru za zdravstvo v DZ predstavi svoje stališče glede predloga novele.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Kratko o zakonu: Zakon ureja različne aspekte področja zdravstvenega varstva, med drugim pravice delavcev in samozaposlenih, tudi samozaposlenih v kulturi, glede koriščenja bolniške. Zakon ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi. Zakon je bil prvič sprejet leta 1992 in bil od takrat večkrat noveliran ter doživel številne korekcije.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
• ZZVZZ-O (september 2017 – predlog ni bil sprejet) ODZIV ASOCIACIJE
• ZZVZZ-1 (februar 2017 – predlog ni bil sprejet) ODZIV ASOCIACIJE
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (2017)
• Zakon za urejanje položaja študentov – ZUPŠ (2017)
• Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (2015)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (2014)
• Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1 (2013)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre-C (2013)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-C (2013)
• ZZVZZ-M (2013)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (2013)
• Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (2012)
• ZZVZZ-L (2011)
• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010),
• ZZVZZ-K (2008)
• ZZVZZ-J (2007)
• Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji – ZUTPG (2006)
• ZZVZZ-UPB3 (2006)
• ZZVZZ-I (2006)
• ZZVZZ-UPB2 (2005)
• ZZVZZ-H (2005)
• ZZVZZ-UPB1 (2004)
• ZZVZZ-G (2003)
• ZZVZZ-F (2002)
• Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (2002)
• ZZVZZ-E (2001)
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD (1999)
• ZZVZZ-D (1999)
• ZZVZZ-C (1998)
• ZZVZZ-B (1996)
• ZZVZZ-A (1993)
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (1992)

Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu

Ime: Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo:  julij 2016
Povezava na predlog

Ključna določila pravilnika s strani predlagatelja

Pravilnik določa kriterije, po katerih se ocenjuje pomen oseb zasebnega prava s področja arhiviranja, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu.

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala septembra 2016, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Asociacija je predlagala, da se razširi razumevanje nevladnih organizacij, ki tvorijo arhive in sicer iz dotedanje opredelitve, da zbirajo zgolj svoja gradiva, v opredelitev, da so na tem področju izjemnega pomena tudi nevladne organizacije, ki hranijo gradivo drugih ustvarjalcev (pogosto je to po področjih).

Med kriteriji je Asociacija pri drugem kriteriju predlagala razširitev, da se ne ocenjuje zgolj osrednji pomen posamezne organizacije, pač pa tudi razvojno in podporno funkcijo.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Upoštevan je bil predlog za razširitev drugega kriterija, tako da se po novem pri valorizaciji ne meri zgolj osrednjost, pač pa tudi razvojna in podporna funkcija posamezne organizacije za določeno področje.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Junij 2016: Strokovna služba Asociacije se posvetuje z nekaterimi člani glede priprav komentarjev na predlog pravilnika.
 1. julij 2016: Asociacija v sklopu javne razprave na ministrstvo posreduje komentarje in predloge na pravilnik.
1. julij 2016: Na spletni strani Asociacije je objavljena novica o poslanih komentarjih s celotnim seznamom komentarjev.
22. julij 2016: Asociacija prejme odgovor o sprejetih komentarjih s strani ministrstva za kulturo.
27. julij 2016: Asociacija na spletni strani objavi prispevek o zagovorniškem uspehu, saj je bil sprejet del njenih predlogov glede pravilnika.

Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu

Kratko o pravilniku: Pravilnik določa kriterije za ovrednotenje nevladnih organizacij in oseb zasebnega prava.

Trenutno veljavni pravilnik: Besedilo trenutno veljavnega pravilnika je dostopno na tej povezavi. Pravilnik je bil prvič sprejet leta 2016.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:
•    Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu (2016) ODZIV ASOCIACIJE

Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2016 in 2017

Ime: Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2016 in 2017
Predlagatelj: Urad RS za mladino
Predlog poslan v obravnavo: 21. decembra 2015
Povezava na predlog

Ključni poudarki s strani predlagatelja

Dokument predstavlja konkretne ukrepe, ki naj bi se na področju mladinske politike izvedli v letih 2016 in 2017, in ki izhajajo iz strateškega dokumenta Nacionalni program za mladino 2013-2022 (ReNPM 13-22). Znotraj dokumenta so vključeni različni področni in horizontalni ukrepi, med njimi tudi ukrepi s področja kulture. Nekateri od ukrepov na področju kulture so:
– Ciljna podpora mladim ustvarjalcem na področju glasbe in baleta
– Skozi projekt Rastem s knjigo povečati deleža kakovostnih programov in projektov, ki aktivno vključujejo mlade.
– Štipendije za specializirane poklice v kulturi
– Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD
– Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture
– Izvedba projekta Teden kulturne dediščine
– Izvedba seminarja oziroma izobraževalnega modula o filmski vzgoji
– Podpora projektom in programom za mlade JAK

Odziv Asociacije

Asociacija je osnutek Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017 podprla v točkah, kjer gre za trajnostne rešitve, in kjer se lahko upravičeno pričakuje družbene učinke.

Glede področja kulture Asociacija ugotavlja, da predlagani ukrepi in projekti ne zasledujejo ključnih načel in usmeritev ReNPM 13-22, kot sta recimo trajnostni razvoj področja in zagotavljanje varnega začetka poklicne poti mladim. Pri vseh ukrepih bi se morala dodati razlaga o uresničevanju trajnostne komponente posameznega ukrepa, poleg tega pa tudi, kako posamezni ukrepi prispevajo k aktivnemu zaposlovanju mladih, ter kako konkretno se bo z izobraževanjem in usposabljanjem zagotovilo mladim boljše možnosti preko kulture in v kulturi.

Iz osnutka Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017 tudi ni bilo moč razumeti, na kakšen način, in po katerih kriterijih so se predlagani projekti izbirali, saj ne odražajo celovitega pristopa, prav tako nimajo jasnih povezav z že obstoječimi vsebinami na področju kulture in umetnosti, ki so se dolga leta razvijala v okviru financiranja s strani ministrstva za kulturo. Ob tem je problematično tudi, da profesionalni sektor NVO v kulturi ni prepoznan kot potencial za dolgotrajen angažma mladih.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Predlogi in pripombe Asociacije niso bili upoštevani, kljub izpostavljanju številnih relevantnih vprašanj in podlag v ostalih strateških dokumentih.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

21. januar 2016: Odziv Asociacije na osnutek Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017.
22. januar 2016: Asociacija na spletni strani objavi novico o vključevanju v javno razpravo glede Izvedbenega načrta ReNPM 13-22 za leti 2016 in 2017 in objavi poslane komentarje.
Januar 2016: Z Uradom za mladino smo po oddaji pripomb komunicirali glede vsebine predlogov.
Februar 2016: Komunikacija z JSKD, ki je nosilka sredstev nove finančne perspektive za zaposlovanje mladih v kulturi. Pogovori so potekali o načinih razdeljevanja sredstev in možnostih vključevanja profesionalnih NVO v kulturi.

Nacionalni program za mladino

Kratko o dokumentu: Temeljni cilj Nacionalnega programa za mladino je po besedah ministrstva zagotoviti bolj pregleden in med posameznimi resorji usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. V dokumentu je prisotna horizontalna naravnanost, saj združuje ukrepe na področjih, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, tudi ministrstva za kulturo.

Trenutno veljavni dokument: Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki je krovni zakon na področju mladinske politike v Sloveniji, je leta 2010 prinesel pravno podlago za oblikovanje prvega Nacionalnega programa za mladino (NPM) v Sloveniji, ki je bil sprejet 24. oktobra 2013 in je dostopen na tej povezavi.

Zgodovina Nacionalnega programa za kulturo in dejavnosti Asociacije:

  • Nacionalni program za mladino 2013-2022 (2012/2013)
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2014
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2016 in 2017 (2016) ODZIV ASOCIACIJE
    –    Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018 in 2019