Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma

Kratko o strategiji: Strategija popisuje obstoječe stanje v slovenskem turizmu, hkrati pa predvsem določa bodoče prioritete.
Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb strategije in dejavnosti Asociacije:
• Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 (2017), ODZIV ASOCIACIJE
• Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016 (2012)
• Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011 (2006)

Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2016 – 2019

Ime: Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2016 – 2019
Predlagatelj: Mestna občina Ljubljana
Predlog poslan v obravnavo: 21. december 2015
Povezava na predlog

Ključni predlogi strategije

Gre za strateški dokument, ki celostno ureja področje kulture v Mestni občini Ljubljana. Ključni poudarki so predvsem v nekaterih infrastrukturnih projektih, kot je prenova Cukrarne, Švicarije in drugih infrastrukturnih projektov. Fokus strategije sta tudi pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture leta 2025 in osvojeni Unescov naslov mesto literature. Strategija celostno obravnava vsa področja kulturno umetniškega udejstvovanja in podaja vizijo razvoja do 2019.

Odziv Asociacije

Asociacija se je na različnih točkah odzvala na predlagani osnutek strategije, vsebinsko pa je stremela k naslednjim spremembam:

– Predlagali smo, da se jasneje postavi ločnico med ljubiteljskimi in profesionalnimi nevladnimi organizacijami. Na določenih mestih, kjer ta ločnica ni bila jasna, smo tako predlagali popravke, prav tako smo predlagali, da se ustvari novo samostojno poglavje o profesionalnih nevladnih organizacijah.
– Na različnih točkah smo predlagali vključevanje nevladnega sektorja (npr. pri vzpostavljanju učinkovitega informiranja o kulturni ponudbi)
– Predlagali smo nekatera dopolnila, ki se nanašajo na nadaljnji dialog MOL z nevladnimi organizacijami.
– Predlagali smo konkretizacijo nekaterih predvidenih ukrepov (npr. natančno določanje večanja deleža proračuna, namenjenega profesionalnim nevladnim organizacijam).
– Predlagali smo zvišanje sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje programov in projektov, ki so financirani iz EU.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ključni dosežek je bil, da je bila v strategijo vključena dikcija profesionalnih nevladnih organizacij, prav tako, da je bil razvoj profesionalnih nevladnih organizacij obdelan v samostojnem poglavju. Na nekaterih mestih so bile dodatno vključene nevladne organizacije (npr. pri obveščanju o kulturni ponudbi za vzgojno izobraževalne ustanove).

Kronologija zagovorniških dejavnosti

8. december 2015: Predstavniki Asociacije so na dialoški skupini MOL za nevladni sektor in samozaposlene v kulturi razpravljali o strategiji razvoja kulture v MOL 2016 – 2019.
29. december 2015: Na spletni strani Asociacije je bil objavljen poziv k sodelovanju v pripravi skupnega odziva nevladnega sektorja na temo lokalnega programa za kulturo Mestne občine Ljubljana.
27. januar 2016: Predstavniki Asociacije so se udeležili javne tribune o strategiji za kulturo MOL. Asociacija si je cel čas javne razprave o strategiji prizadevala za boljšo sistemsko umeščenost profesionalnih NVO in za umestitev NVO kot samostojnega subjekta v strategiji.
11. januar 2016: Na drugi seji dialoške skupine MOL so člani Asociacije zagovarjali stališča Asociacije glede potrebnih sprememb strategije razvoja kulture MOL 2016 – 2019.
20. april 2016: Na četrti seji dialoške skupine MOL so se člani Asociacije ponovno vključevali v razpravo o strategiji razvoja kulture MOL.

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana

Kratko o strategiji: V strategiji je predviden dolgoročni razvoj kulture na področju Mestne občine Ljubljana. V strategiji so zabeleženi vsi ključni projekti, ki naj bi se zgodili v posameznem obdobju, prav tako je opredeljen razvoj posameznih področji, na primer profesionalne nevladne kulture, ljubiteljske kulture, umetniških področji, itn.

Trenutno veljavna strategija: Besedilo trenutno veljavne strategije je dostopno na tej povezavi.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

  • Strategija razvoja kulture v MOL 2020–2023 z usmeritvami do leta 2027 (2020) ODZIV ASOCIACIJE
  • Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2016 – 2019 (2015) ODZIV ASOCIACIJE
  • Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2012 – 2015
  • Strategija razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2008 – 2011

ZDoh-2S

Ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2S)
Predlagatelj: Ministrstvo za finance
Predlog poslan v obravnavo: 21. julij 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

–    Spremembe sistema obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja oseb, napotenih na delo izven države.
–    Spreminjanje ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kjer se sicer znižuje normirane odhodke, a hkrati priznava normirancem tudi različne davčne olajšave.
–    Povračilo stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino.
–    Sprememba glede obdavčevanja nastopajočih izvajalcev in športnikov nerezidentov.
–    Sprememba dodatne splošne davčne olajšave, ki se po novem izvaja po lestvici.
–    Spremembe glede brezplačne davčne pomoči.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 11. avgusta 2017 in so dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
–    Asociacija podpira spremembe ZDoh-2, ki bo glede na finančno sliko samozaposlenih v kulturi za veliko večino predstavljajo manjšo davčno obremenitev. Spremembe so skladne z večletnim prizadevanjem Asociacije po spremembi normiranstva.
–    Asociacija je podala predloge spremembe 4. člena, ki naslavlja vprašanje obdavčenja nerezidentov, kjer za tuje umetniške izvajalce predlagamo enako davčno breme kot za rezidente, s čimer poskušamo administrativno razbremeniti NVO v kulturi.
–    Opozorili smo na težavo 6. člena, kjer kličemo k izvzetju neprofitnih NVO iz sistema povezanih oseb zaradi specifičnega razvoja NVO v kulturi, kjer se sistem samozaposlenih in NVO pravno gledano pogosto prepletajo.
–    Opozorili smo na spremembe, ki se nanašajo na prihodkovni pogoj za vstop v sistem normiranstva. S predlogom se spreminjajo pogoji za vstopanje v sistem normiranstva na način, da se med prihodke samozaposlene osebe lahko vštevajo tudi prihodki povezanih oseb. Narava kulturno umetniškega dela je takšna, da se posamezniki nujno združujejo v kulturno umetniška društva ali ustanavljajo neprofitne zavode, ki pa zavoljo davčnih in računovodskih standardov težko predstavljajo pravno osebo, ki bi omogočala malverzacije, ki jih sicer obravnava pripadajoči člen. Zato predlagamo uvajanje izjeme iz določila na način, da se pri ugotavljanju pogoja za vstop v sistem normiranstva med povezanimi osebami ne šteje nevladnih neprofitnih organizacij.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Predlog sprememb zakona se je v zakonodajnem procesu spremenil in v obliki, ki je šla v glasovanje v Državnem zboru se je dejansko glede normiranstva obdržal sistem kot je bil do tedaj. V ostalih točkah, ki jih je predlagala Asociacija, zavoljo izpostavljene spremembe, do ključnih novitet v členih ni prišlo. Smo pa v toku postopka ministrstvo za kulturo pozvali naj podpre pozitivne spremembe pri normirancih, kar so tudi obljubili.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2017: Zaradi informacij, da se bo za samozaposlene v kulturi ukinilo obračunavanje normiranih stroškov, smo preučili zakonodajo in pripravili interni dokument z možnimi rešitvami za nastalo situacijo ter projekcije, kaj pomeni obračunavanje normiranih in dejanskih stroškov za samozaposlene v kulturi.
18. julij 2017: Na ministrstvo za finance smo poslali povpraševanje, kdaj bo predlog zakona poslan v javno obravnavo, in sicer zato, da smo lahko organizirali posvetovanje med člani mreže.
4. avgust 2017: O spremembah zakona smo se korespondenčno posvetovali s člani mreže. Na podlagi posvetovanja smo pripravili konkretne komentarje zakona.
11. avgust 2017: Asociacije je v sklopu javne razprave na ministrstvo za finance poslala komentarje na predlog Zakona o dohodnini.
11. avgusta 2017: Na ministrstvo za kulturo smo na njihovo prošnjo poslali argumentacijo zakona o dohodnini, da bi uskladili skupno stališče glede njegove podpore.
17. avgust 2017: Na spletni strani smo objavili novico o komentarjih Asociacije na predlog Zakona o dohodnini.
18. avgust 2017: Poslali smo dopis članom glede napovedanih sprememb Zakona o dohodnini in o odzivu Asociacije.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Kratko o zakonu: Z zakonom se ureja sistem obveznosti plačevanja dohodnine, ki je davek od dohodkov fizičnih oseb. V ZDoh-2 je urejen t.i. sistem normiranstva za samozaposlene oz. samozaposlene v kulturi, oziroma kako se dohodnina obračunava v primeru vodenja računovodstva.

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi. Zakon je bil prvič sprejet leta 2006 in bil od takrat večkrat noveliran ter doživel številne korekcije.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:
•    ZDoh-2S (2017) ODZIV ASOCIACIJE
•    ZDoh-2R (2016)
•    ZDoh-2P (2015)
•    ZDoh-2O (2015)
•    ZDoh-2N (2014)
•    Odločbo o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (2014)
•    ZDoh-2M (2013)
•    ZDoh-2L (2012)
•    ZDoh-2K (2012)
•    Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (2012)
•    ZDoh-2J (2012)
•    ZDoh-2I (2012)
•    Odločbo o ugotovitvi, da so bili prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo (2012)
•    ZDoh-2-UPB7 (2011)
•    Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-1 (2011),
•    ZDoh-2H (2010)
•    ZDoh-2-UPB6 (2010)
•    ZDoh-2G (2010),
•    ZDoh-2-UPB5 (2010)
•    ZDoh-2F (2010)
•    ZDoh-2E (2010)
•    ZDoh-2D (2009)
•    ZDoh-2C (2008)
•    ZDoh-2B (2008)
•    ZDoh-2A (2008)
•    Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (2006)

Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov

Ime: Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo:  1. september 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe pravilnika s strani predlagatelja

Ministrstvo navaja dve glavni spremembi pravilnika:

1.    Besedila razpisov in pozivov se ne bodo več v celoti objavljala v Uradnem listu RS, kot je bilo to doslej, ampak se v Uradnem listu RS objavi zgolj obvestilo o tem, da je besedilo javnega razpisa objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.
2.    Pred izdajo odločbe ni več predvideno obveščanje prijaviteljev o predlagani oceni in mnenju strokovne komisije. Ministrstvo navaja, da naj bi se postopek izkazal za neučinkovitega in odvečnega.

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala septembra 2016, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Asociacija se je odzvala predvsem na predvidene spremembe pravilnika, ki zadevajo ukinitev predhodnega obveščanja prijaviteljev o predlagani oceni in mnenju strokovne komisije. Tovrstna praksa je namreč predstavljala pozitiven primer izvajanja javnih pozivov in razpisov. Predhodna ocena je namreč prijavitelje pravočasno seznanila z oceno strokovne komisije, na kar so bile možne pritožbe, s tem pa se je uravnavalo tudi število tožb na upravnem sodišču, ki je po spremembi edini možni organ za pritožbo na rezultat razpisa.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Predlogi Asociacije kljub argumentom, ogorčenja javnosti in sklicevanju na reference s strani MK niso bili sprejeti.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

9. september 2016: Asociacija je sklicala posvet za zainteresirane člane, kjer smo premislili celoten postopek razpisov in razpravljali o možnih alternativnih rešitvah.
15. september 2016: Opravili smo korespondenčni posvet članov Asociacije ter jih seznanili s problematiko.
16. september 2016: V sklopu javne razprave je Asociacija na ministrstvo poslala predloge in komentarje za spremembo pravilnika.
20. september 2016: Na spletni strani je Asociacija objavila novico o odzivu na pravilnik in zraven dodala na ministrstvo poslane komentarje.
29. september 2016: Asociacija je iz ministrstva za kulturo prejela odgovore na komentarje.

Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov

Kratko o pravilniku: Pravilnik ureja postopek izbire kulturnih programov in projektov, ki se financirajo na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa, postopek sklepanja pogodb in način nadzorovanja izvajanja pogodb.

Trenutno veljavni pravilnik: Besedilo trenutno veljavnega pravilnika je dostopno na tej povezavi. Zadnja sprememba pravilnika je bila potrjena konec leta 2016.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:
•    Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (2016) ODZIV ASOCIACIJE
•    Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (2010)

Odločba Ustavnega sodišča RS glede fiktivnih prihodkov

Ime: Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo
Organ: Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sprejetje sodbe: 7. julij 2016
Povezava na odločbo

Ključne določila odločbe

Ustavno sodišče je odločilo:
–    Prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15) je v neskladju z Ustavo.
–    Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
–    Do odprave ugotovljene protiustavnosti lahko vlagatelji v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev dokazujejo, da ne dosegajo višine mesečnega dohodka, določene v prvem odstavku 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Odziv Asociacije

Asociacija se je s sodbo strinjala, saj je Ustavno sodišče RS na posredni predlog Asociacije in Novičnika za samozaposlene v kulturi,  preko Varuha človekovih pravic, spoznalo 14. člen ZUPJS za neskladnega z ustavo.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Asociacija si je skupaj z Novičnikom za samozaposlene v kulturi prizadevala za odpravo t.i. fiktivnega prihodka, ki je posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (tudi samozaposlenim v kulturi), v primeru, da v koledarskem letu niso zaslužili vsaj minimalne plače, pri preračunavanju višine socialnih transferjev upošteval, kot da so zaslužili minimalno plačo. To je pomenilo, da so bili posamezniki z nizkim prihodkom oškodovani, saj jih je center za socialno delo uvrstil v višji dohodkovni razred, kljub temu, da tega dohodka sploh niso prejeli. To dejstvo je velik problem predstavljalo tudi za samozaposlene v kulturi, katerih prihodki so bili po statistikah pogosto nižji od minimalne plače. S tem so samozaposleni, na primer, prejemali nižje otroške dodatke, plačevali več za vrtec in bili oškodovani pri nekaterih drugih socialnih transferjih.
Asociacija se je zato skupaj z Novičnikom za samozaposlene v kulturi obrnila  na Varuha človekovih pravic, ki je vložil tožbo na ustavno sodišče, to pa je sporni člen dejansko spoznalo za neskladnega z ustavo.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2015: Na pobudo članov Asociacije smo pričeli razvijati strategijo, kako odpraviti problematiko fiktivnih prihodkov za samozaposlene v kulturi.
Februar 2015: Obravnava problematike na upravnem odboru Asociacije.
Marec 2015: Sestanek z ožjo skupino zainteresiranih deležnikov glede odpravljanja fiktivnih prihodkov.
Maj 2015: Dogovarjanje z Varuhom človekovih pravic glede možnosti vložitve presoje skladnosti z ustavo 14. člena ZUPJS, ki dovoljuje pripisovanje fiktivnih prihodkov.
20. maj 2015: Varuh človekovih pravic vloži tožbo na Ustavnem sodišču RS, kjer je ena od točk presoje ustavnosti tudi problematika fiktivnih prihodkov. Povezava na tožbo.
Februar 2016: Komunikacija z novinarji glede problematike fiktivnih prihodkov.
7. julij 2016: Razglašena je sodba ustavnega sodišča, kjer je 14. člen ZUPJS spoznan za neustavnega.
4. avgust 2016: Skupna novinarska konferenca Asociacije, Novičnika za samozaposlene v kulturi in Varuha človekovih pravic glede uspeha pri odpravljanju 14. člena ZUPJS, ki je bil na Ustavnem sodišču RS spoznan za neskladnega z ustavo.

ZUPJS-G

Ime: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Predlagatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predlog poslan v obravnavo: 3. marec 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

– Odprava neskladij z Ustavo RS.
– Uvedba informativne odločbe, katere cilj je bil poenostavitev postopkov odločanja o letnih pravicah.
– Uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu predvsem z dolgotrajnimi prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu.
– Nova organiziranost CSD-jev, katere cilj je bil povečati učinkovitost in racionalizirati vire in sredstva.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 3. aprila in so dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Asociacija je uspela v letu pred predlogom skupaj z Novičnikom za samozaposlene v kulturi in s pomočjo Varuha človekovih pravic RS dokazati, da 14. člen ZUPJS ni skladen z ustavo. Pri predlogu ZUPJS-G se je Asociacija odzvala v točki, ki je zadeval pripisovanje fiktivnih prihodkov. Ministrstvo je namreč skušalo odpraviti neskladje zakona z odločbo Ustavnega sodišča, a predlog ni bil optimalen, saj je nalagal dokazno breme predvsem na posameznika, ki naj bi dokazoval, da ne zasluži vsaj minimalne plače. Poleg tega ni bil jasno določen postopek, kako naj bi to dokazovanje potekalo, zato je Asociacija predlagala, da se natančneje specificira postopek dokazovanja višine dohodka oz. se samozaposlenih ne bremeni z dodatnimi finančnimi izdatki.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Primarni cilj Asociacije je bil doseči, da se posameznikom, ki ne zaslužijo minimalne plače, ne pripisuje fiktivnih prihodkov, kot da so tak prihodek imeli. Slednji cilj je preko tožbe Varuha človekovih pravic na Ustavnem sodišču RS, Asociacija uspela doseči. Sodba je nalagala tudi, da mora parlament v roku enega leta spremeniti sporni člen. Ministrstvo je pripravilo obravnavani predlog, na katerega se je Asociacija odzvala predvsem z nekaterimi dodatnimi izboljšavami, ki pa niso bile upoštevane.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

2015 in 2016: Asociacija je izvedla različne aktivnosti, ki so botrovale k temu, da je bil problematični člen ZUPJS spoznan za neskladnega z ustavo in da je kasneje prišlo do predloga sprememb ZUPJS, ki spreminja 14. člen. Več o tem dogajanju je dostopno na drugih mestih glede sprememb ZUPJS.
20. februar 2017: Udeležili smo se pogovora »Prihodnost dela – socialna in pravna varnost«, na kateri sta sodelovala tudi ministrica za delo in državni sekretar za delo. Predstavili smo svoje argumente, kako bi moral biti urejen zakon ZUPJS v 14. členu.
Marec 2017: Po posvetovanju s članstvom Asociacije in Uradom varuhinje človekovih pravic smo pripravili seznam komentarjev na zakon, v katerih podajamo komentarje na 14. člen in pozivamo, naj breme dokazovanja t.i. fiktivnega prihodka pade na državo, ne posameznike, ter opisujemo različne oblike dokazil o realnem prihodku (tako da sodni izvedenec ni prva izbira).
3. april 2017: Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v sklopu javne razprave poslali uradni dopis in odziv na ZUPJS.
4. april 2017: Poslani komentarji so bili objavljeni na spletni strani.

Pravilnik o strokovnih komisijah

Ime: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: september 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe pravilnika s strani predlagatelja

Predlog vključuje naslednje spremembe pravilnika:
– Imenuje se nova strokovna komisija za samozaposlene v kulturi, ki ni omejena glede števila članov in prepleta različna področja kulture.
– Za posamezno področje je lahko imenovanih več različnih strokovnih komisij (npr. ločeno za javne zavode in za nevladni sektor).

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala septembra 2016, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Asociacija je v odzivu podala dva predloga. Prvi predlog govori o temu, da bi imeli večino v komisijah, ki odločajo o vlogah prijaviteljev iz nevladnih organizacij, strokovnjaki s poznavanjem dela v nevladnem sektorju v kulturi. Poleg tega je bilo predlagano, da je vsaj en član komisij, ki odločajo o programih javnih zavodov, iz vrst strokovnjakov s poznavanjem dela nevladnih organizacij in samozaposlenih, saj slednje zagotavlja odprtost javnih institucij, ki morajo skladno s strateškimi dokumenti zagotavljati sodelovanje med nevladnim sektorjem in javnimi zavodi v kulturi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ministrstvo za kulturo ni želelo upoštevati predloge Asociacije.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

9. september 2016: Asociacija je sklicala posvet za zainteresirane člane, kjer smo premislili celoten postopek razpisov in razpravljali o možnih alternativnih rešitvah.
13. september 2016: Opravili smo korespondenčni posvet članov Asociacije ter jih seznanili s problematiko.
14. september 2016: O ustreznosti predlogov se je Asociacija posvetovala s CNVOS.
15. september 2016: V sklopu javne razprave je Asociacija na ministrstvo poslala predloge in komentarje za spremembo pravilnika.
20. september 2016: Na spletni strani je Asociacija objavila novico o odzivu na pravilnik in zraven dodala na ministrstvo poslane komentarje.
22. september 2016: Asociacija iz ministrstva za kulturo prejme odgovore na komentarje.