Delež za umetnost korak bližje

Jeseni je bila v Državnem zboru potrjena novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki v naš kulturni model uvaja obvezen delež za umetnost. To pomeni, da bo bil poslej od vsake javne investicije, ki jo bo izvajala država, določen odstotek namenjen za vključevanje kulture v posamezen infrastrukturni projekt.

Asociacija je sodelovala pri pripravi zakonskih sprememb in uspela doseči nekatere pomembne spremembe, trenutno pa je v procesu sprejemanja pravilnik, ki konkretneje ureja izvedbo javnega natečaja za izbor umetniških del v javnih investicijskih projektih.

Pravilnik ureja predvsem delovanje in izbor strokovne komisije ter druge elemente javnega natečaja. Četudi pravilnik v marsičem zgolj sledi zakonskim določilom, pa je na različnih točkah določila nujno dopolniti ali izboljšati.

Pri sestavi strokovne komisije je nujno, da bosta izmed strokovnjakov, ki jih bo investitor izbiral s seznama strokovnjakov, izbrana tudi posameznika iz področja vizualne in intermedijske umetnosti. Že v predlogu zakona je bilo namreč zapisano, da je eden najpomembnejših ciljev zakona vzpostavitev aktivnejšega trga slovenskih likovnih del. Menimo, da ne bi smeli zanemariti tudi intermedijske umetnosti, ki po podatkih ministrstva za kulturo med področji dobiva najmanj sredstev in sicer v letu 2015 zgolj 0,3 odstotkov celotnega proračuna.

Na operativni ravni se zdi nujno tudi dopolnilo glede objave oziroma najave razpisa. Ob standardnih postopkih objave natečaja na spletni strani investitorja in poleg tega objavi najave natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, se zdi glede na specifiko potencialnih prijaviteljev smotrno, da se razpis objavi tudi na spletni strani ministrstva za kulturo. Dejstvo je namreč, da potencialni prijavitelji ne morejo vsakodnevno preverjati spletne strani domnevnih objaviteljev razpisa, saj bi to predstavljalo nepotrebno in odvečno breme. Podobno je s pregledovanjem množice objav v Uradnem listu Republike Slovenije. Zato v Asociaciji predlagamo, da bi se najave natečajev objavljale tudi na spletni strani ministrstva za kulturo, saj so potencialni prijavitelji navajeni pregledovanja in rednega spremljanja te spletne strani.

Asociacija se je odzvala tudi na številna druga določila. Tako predlagamo člen, ki skrbi, da pri komisiji oziroma prijaviteljih ne bo prihajalo do nepotizma. Pri strokovni komisiji smo predlagali tudi natančnejšo opredelitev načina glasovanja. Predlagamo še, da so strokovne komisije spolno uravnotežene in da so lahko v strokovnih komisijah tudi mednarodni strokovnjaki. Po našem mnenju je bolje, kot da predsednika komisije izbira investitor, da predsednika izglasujejo preostali člani strokovne komisije. Menimo tudi, da mora biti odločitev strokovne komisije za investitorja nedvoumno zavezujoča, zato smo tudi na tej točki predlagali dopolnitev pravilnika.

Vse pripombe in komentarje na pravilnik lahko preberete na tej povezavi.

Deli