Temelji vključevanja kulture za krepitev zdravja in dobrega počutja

Z avgustom v društvu Asociacija zaključujemo sodelovanje v projektu CultureForHealth, ki smo ga izvajali v konzorciju s partnerji Culture Action Europe, Trans Europe Halles, Osrednja Danska Regija, The Northern Dimension Partnership on Culture in Centrul Cultural Clujean. V okviru projekta smo izvedli različne pilotne projekte ter na raznovrstne načine se osredotočili na predvsem na sodelovanje in raziskovanje pozitivnega vpliva kulture na zdravje ter oblikovanje smernic za njihovo implementiranje.

Da bi olajšali pripravo kakovostnih predlogov, ki bi okrepili sodelovanje sektorjev kulture in zdravja ter tako na raznovrstne načine pozitivno vpivata na posameznike in posameznice, pa tudi pripomogli k spremembam v razumevanju vloge in vpliva kulture na naša življenja, smo pripravili več različnih smernic in izsledkov raziskav.

Aktivnosti projekta CultureForHealth v okviru pripravljalne pobude razvoja politik od spodaj navzgor so lokalnim skupnostim in lokalnim akterjem omogočile, da izrazijo svoja stališča o določenih temah in pomagajo opredeliti smer razvoja prihodnjega oblikovanja politike v EU. Namen šestih pilotnih projektov v sklopu konzorcija je bil prikazati dobre primere ukrepov za vzpostavljanje povezav med oblikovalci politik EU in lokalnimi izvajalci pri soustvarjanju okvira za prihodnje izvajanje kulturnih intervencij v zdravstvenem sektorju.

Več o pilotnih projektih lahko preberete na tej povezavi

Najpomembnejše izsledke projekta smo partnerji zbrali v različnih publikacijah- Te so namenjene tako zdravstvenim strokovnjakom kot izvajalcem kulturnih vsebin, ter naj pripomorejo k kreiranju novega modela, v katerem je kultura osrednje gonila koristnega vpliva na zdravje in dobro počutje. 

Zbirka Kultura za zdravje in dobro počutje – priročnik za izvajalce

V priročnik za izvajalce se lahko seznanite, kako lahko različni kulturni ukrepi pripomorejo k pozitivnim učinkom na področju zdravja in dobrega počutja, spoznate različne modele izvedenih pilotnih projektov ter izkoristite smernice, s katerimi boste svojo organizacijo opremili za pot k projektu za zdravje, ki temelji na kulturi.

Poročilo Kultura za zdravje

Namen poročila Kultura za zdravje je povzeti obstoječe dokaze o pozitivnem vplivu umetniških in kulturnih dejavnosti na zdravje in dobro počutje. Ponuja jasen prikaz obstoječe literature, ključnih konceptov, osrednjih točk in različnih vrst študij, ki specifično naslavljajo presečno polje kulture in zdravja. Sočasno poročilo vsebuje tudi priporočila za odločevalce in opredeljuje izzive, s čimer še dodatno širi področje uporabnosti poročila – v njem najdete predloge za ustrezne usmeritve politik in posebne ukrepe na politični ravni, ki omogočajo zasledovati zastavljene cilje na področju. 

Zemljevid pobud in projektov na presečnem področju kulture in zdravja 

V sklopu projekta je nastal seznam projektov, pobud in inicativ na presečišču kulture, dobrega počutja in zdravja, ki jih najdemo v posamičnih državah Evropske unije ter drugih držav geografskega območja Evrope. Vključuje projekte in programe, ki se izvajajo na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Služi naj predvsem kot orodje za odločevalce, strokovnjake in raziskovalce, ki jih zanimata uporaba umetnosti za javno zdravje ter dobro počutje posameznikov in skupnosti.

Analiza zemljevida CultureForHealth

V navezavi na zgoraj predstavljen zemljevid dobrih praks je konzorcij pripravil tudi poročilo, v katerem so zbrane informacije o ključnih izsledkih, povzema pa tudi ključne kvantitativne vidike mapiranja. Poročilo tako lahko bistveno pripomore k celostnemu razumevanju kulture ter njenega vpliva na zdravje ter dobro počutje v Evropi in po svetu, pa tudi usmeri k načinom, kako z novimi smernicami lahko ukrepamo na mikro in makro ravni.

Umetnost in zdravje: Podpora dobremu duševnemu počutju prisilno razseljenih oseb

Na pobudo in v sodelovanju s projektom CultureForHealth je Svetovna zdravstvena organizacija izdala publikacijo o tem, kako lahko umetniške dejavnosti izboljšajo duševno počutje prisilno razseljenih oseb. Publikacija vsebuje pozive k ukrepanju za vse, ki sodelujejo pri odzivanju na humanitarne krize, vključno z zdravstvenimi delavci, odločevalci, humanitarnimi delavci, kulturnimi organizacijami, umetniškimi terapevti in umetniki.

Manifest Elefsina. Ravnajte previdno – oblikovanje kulture skrbnosti

Ob zaključni konferenci projekta v Elefsini je bil predstavljen manifest, ki služi kot poziv umetnikom, kulturnim organizacijam in strokovnjakom, naj sprejmejo politiko in etiko skrbi kot temeljni element našega skupnega dela. Ta naslavlja prevzem odgovornost, da skrb zagovarjamo kot temelj naših prizadevanj in premagujemo družbene vrzeli, spodbujamo solidarnost ter se spopadamo s prevladujočimi neenakostmi, ki pestijo naše skupnosti. 

Pogovorne točke: Umetnost in zdravje v skupnostih

Projektni partner The Northern Dimension Partnership on Culture je skupaj z Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being pripravil priročnik o intervencijah na podlagi umetnosti, ki združujejo medicinske in kulturne pristope. Z njimi želi podpreti strokovnjake s področja umetnosti in zdravstva, ki jih zanimajo ustvarjalni pristopi k dobremu počutju. 

Vpliv umetnosti in kulturnega udejstvovanja na zdravje prebivalstva

Da bi razumeli, kako in zakaj umetnost vpliva na nas in vodi k pozitivnim zdravstvenim izidom, je skupina Social Biobehavioral Research Group at University College London uporabljala načela znanosti o kompleksnosti, da bi konceptualizirala odnose med komponentami umetniških dejavnosti in procesi, ki jih te komponente aktivirajo – ti. mehanizmi delovanja. Svoje ugotovitve so razvrstili v tri skupine: otroštvo, odrasli in starejši odrasli, pri čemer opisujejo številne možnosti za preprečevanje, zdravljenje in obvladovanje telesnega in duševnega zdravja ter na koncu ponujajo svoj pogled na pet področij ukrepanja.

Projekt CultureForHealth sofinancira Evropska komisija in ga izvaja konzorcij partnerjev širom Evrope, ki ga sestavljajo Culture Action Europe, Trans Europe Halles, Osrednja Danska Regija, The Northern Dimension Partnership on Culture, Centrul Cultural Clujean, in Društvo Asociacija

Deli