Pričakovanja so visoka. Tako prioritete vidi Asociacija.

Rezultat državnozborskih volitev napoveduje, da je pred nami priložnost za pozitivne premike v polju kulture ter se tudi za nevladno kulturo obetajo svetlejši časi. Toda številnim izzivov, ki jih je nujno nasloviti, ne bomo kos brez proaktivne drže, delovne vneme in odločnosti odločevalcev, dialoga med deležniki ter ustrezno oblikovane ter izkazane vizije.

Da bo resor prevzela ena od strank, ki so na edinem soočenju, namenjenem obravnavi kulturnega sektorja, izkazale razumevanje problematik, ki sektor zadevajo, ocenjujemo kot dobro. Ker pa se že zarisujejo prioritete odločevalcev, je nujno, da opozorimo na točke, ki jih je potrebno nasloviti in na katere nikakor ne gre pozabiti.

Vzpostavitev in kontinuirano zagotavljanje ustrezno formaliziranega dialoga z deležniki v polju kulture
Manko dialoga, tudi zaradi v zadnjem mandatu neimenovanih dialoških skupin za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, vodi v zastarele zakonodajne okvirje, nerazumevanje stanja in potreb na terenu, nerazvojno naravnane in oblikovanje podporne mehanizme ter neučinkovito doseganje kulturnopolitičnih ciljev.
Od nove garniture pričakujemo, da deležnike tudi skozi že preverjene in delujoče mehanizme, kot so strokovne komisije, ki so učinkovito delovale več kot desetletje, aktivno vključuje v vse stopnje premisleka in prenove zakonodajnih okvirjev, razpisnih mehanizmov, kulturno-političnih ciljev ipd., jih razume kot partnerje ter tesne sodelavce, dialog z deležniki v različnih stebrih kulture pa vpiše v krovni zakon na področju kulture.

Povrnitev ugleda in vloge stroke ter zamejevanje političnega vpliva
V preteklem mandatu smo bili priča regresiji instituta strokovnih komisij, naprej skozi spremembe Pravilnika o strokovnih komisijah, nato pa še skozi Zakon o debirokratizaciji, ki je stroki odvzel de facto moč odločanja ter na široko odprl dveri za politizacijo odločitev. Prav nič manj problematična ni bila nova serija javnega političnega kadrovanja v polju kulture, ki je mestoma v celoti ignorirala stališča strokovne javnosti.
Od prihajajoče garniture pričakujemo, da bo k prenovi zadevnih pravilnikov in k imenovanjem pristopila z jasno zavezo, da bo pri oblikovanju rešitev prvo in zadnjo besedo imela transparentno in z demokratičnimi postopki imenovana stroka, ki je z zahtevano integriteto sposobna delovati nad partikularnimi interesi ter uživa zaupanje.

Prekinitev gonje proti nevladni kulturi, odprava krivic ter sanacija
škode
Neprimeren odnos do nevladne kulture – nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi – je v preteklem mandatu pronical v vse pore delovanja Ministrstva za kulturo. Začnemo lahko pri problematični obravnavi v sprejeti Resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo, nadaljujemo pri škodi in krivicah, ki so se v preteklem mandatu vršile na ravni programskega in projektnega financiranja ustvarjalnosti ter medijskih vsebin, nadaljujemo z nezadostnim posluhom, ko gre za odziv na pandemijo, zamejevanjem dostopa nevladne kulture do javne infrastrukture, kršitvami v postopkih pridobivanja pravic samostojnih ustvarjalcev in zamejevanjem spodbud za samozaposlovanje.
Od nove garniture pričakujemo, da vse našteto nemudoma naslovi in odpravi. V temeljnih strateških dokumentih morajo biti izkazani ustrezen odnos, razvojna obravnava in razumevanje potreb nevladne kulture. Krivice nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, ki so se dogodile v preteklem mandatu, preučene, odpravljene in škoda sanirana, uvedeni dodatni ukrepi za okrevanje sektorja po pandemiji novega koronavirusa, sodni procesi, ki odrekajo dostop do javne infrastrukture NVO v kulturi, zaustavljeni ter preučene možnosti namenske rabe druge državne infrastrukture.

A odprava krivic in sanacija škode je lahko in mora biti zgolj in samo začetek, ne bo dovolj namreč nasloviti zgolj akutnih težav.

Premislek, prenova in vzpostavitev mehanizmov za stabilizacijo, razvoj in profesionalizacijo NVO v kulturi
V društvu Asociacija dosledno opozarjamo na pomanjkljivost ter nesmisle državnih razpisnih mehanizmov, pa tudi na njihov manko.
Od nove garniture mdr. pričakujemo dolgoročen premislek, prenovo in vzpostavitev mehanizmov za stabilizacijo, razvoj in profesionalizacijo NVO v kulturi skozi prenovo obstoječih mehanizmov za spodbujanje ustvarjalnosti, dopolnilna sredstva za uspešno pridobljene evropske projekte, ustrezno davčno politiko, spodbude za zaposlovanje v sektorju, medsektorsko povezovanje in mecenstvo itn.

Dosledno izvajanje zakonodajnih ukrepov in zasledovanje ciljev
V slovensko zakonodajo je za področje kulture vpisana vrsta določb, ki pa se pomanjkljivo ali pa sploh ne izvajajo. Med pomembnejše uvrščamo tudi določbe, ki Ministrstvu za kulturo nalagajo financiranje vsebinskih mrež, izvajanje deleža za kulturo, kritje stroškov računovodenja za samozaposlene v kulturi, dodeljevanje republiških priznavalnin, dostop do sredstev za prenovo kulturne infrastrukture ter nakup opreme za vse NVO v kulturi in še bi lahko naštevali. Pogosto nedomišljeni in brez zadostnega učinka so tudi kulturno-politični cilji, kot so decentralizacija, izvajanje lokalnih kulturnih politik, razvoj občinstev ipd.
Od nove garniture pričakujemo, da preuči in dosledno uveljavi do sedaj zapostavljene zakonske določbe ter v dialogu s stroko oblikuje smiselne ter izvedljive kulturno-politične cilje.

Samozaposleni v kulturi
Skozi celoten mandat smo bili priča napadom na samostojne ustvarjalce, pa naj gre za skupino v celoti ali posamične ustvarjalce. Zavržen odnos organa, ki skozi njihovo ustvarjalnosti vrši javni interes za kulturo, je nedopusten.
Od nove garniture pričakujemo, da – tudi skozi premišljeno prenovo Uredbe o samozaposlenih v kulturi – odločno okrepi socialni položaj slovenskih ustvarjalcev ter ob uvedbi karierne dinamike z drsnim cenzusom okrepi število štipendij in drugih spodbud za ustvarjalnost. V odziv na zmanjšano število priložnosti za ustvarjalno delovanje kot posledice pandemije novega koronavirusa naj organ v postopkih pridobivanja in podaljševanja statusa ter z njim povezanih socialnih pravic to dejstvo ustrezno upošteva ter zniža zahtevane kriterije.

Mediji
Če je bilo predrugačenje domače medijske krajine izrazita prioriteta pretekle vlade, področje ostaja prednostno tudi za novo.
Od nove garniture pričakujemo, da ob procesih stabilizacije in zavarovanja temeljnih javnih medijskih institucij poseben poudarek nameni zaščiti, stabilizaciji ter spodbujanju programov neodvisnih in nevladnih medijskih organizacij, še posebej tistih posebnega pomena in tistih, ki se osredotočanja na vrednotenje kulture in umetniške produkcije, za katere naj na ustrezni postavki zagotovi ustrezen delež namenskih sredstev. Zagotavljanje poročanja in kritiškega vrednotenja domače kulturne in umetniške produkciji v predpisanem deležu naj postane pogoj za dostop do javnega sofinanciranja programskih vsebin medijev.

Vrnitev kulture v središče življenja državljanov in državljank ter dosledno zasledovanje trajnostnih (ekonomskih, socialnih in okoljskih) ciljev
Nevladna kultura je eden od stebrov kulturnega ekosistema, celoti katerega je potrebno povrniti neupravičeno odvzet ugled, ga oblikovati premišljeno in vzdržno ter ga vrniti v središče življenja državljanov.
Od bodočih odločevalcev pričakujemo, da sistematično uveljavlja in skrbi za promocijo domače kulture in umetnosti ter v okviru celotnega sistema zasleduje vodila, kot so odprava revščine, enakost spolov, dostojno delo, zmanjševanje neenakosti, cenovna dostopnost itn.

Seznam pričakovanj je dolg, smo pa v društvu Asociacija bodočim odločevalcem že sporočili, da smo – kot velja za vsako vlado – pripravljeni in na voljo za delo, sodelovanje in strokovno pomoč.

Deli