Projektni razpis MOL za leto 2017

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
Institucija, ki je objavila razpis: Mestna občina Ljubljana
Datum objave:  28. oktober 2016
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki naj bi bili na območju MOL izvedeni v letu 2017.

Razpis je namenjen prijaviteljem na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, ter na področjih kulturno-umetnostne vzgoje, knjiga in mesto, Ljubljana bere in mladike – prvi projekti.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Asociacija je v procesu nastajanja razpisa predlagala:
–    Da ni potrebno prilagati koprodukcijskih izjav, pač pa zadošča vpis koproducenta.
–    Da se podatke o sodelujočih samozaposlenih in zaposlenih v javnih zavodih poroča le v končnem poročilo in ne tudi že pri vmesnih poročilih.
–    Dopolnila k razumevanju nekaterih ustvarjalnih področji oziroma dopolnila glede vključenih posameznih umetniških praks v določena ustvarjalna področja.
–    Dopolnila glede vključevanja različnih starostnih skupin v kulturno umetnostno vzgojo. Namesto, da je kulturno umetnostna vzgoja razumljena zgolj v okviru izobraževanju mladih oziroma otrok, predlagamo, da je razumljena kot del vseživljenjskega učenja brez starostnih omejitev.
–    Predlagali smo nekatera dopolnila pri kriterijih (predlagamo tudi večjo terminološko jasnost) in v poglavju uporaba kriterijev (predlagamo, da se ne postavlja spodnjega praga za uspeh na razpisu, pač pa se sredstva podelijo prijaviteljem z najvišjim številom točk).

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Upoštevani so bili nekateri predlogi glede terminoloških popravkom  (npr. namesto o celovitosti je v razpisu med kriteriji govora o vsebinski zaokroženosti), prav tako je bil upoštevna predlog glede koprodukcijskih izjav. Dolgoročno gledano je bil uspeh Asociacije tudi, da je bil razpis objavljen pravočasno, kar Asociacija poudarja ob različnih razpisih. Ostali predlogi večinoma niso bili sprejeti.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Oktober 2016: Člani Asociacije so razpravljali o dokumentaciji projektnega razpisa MOL za leto 2017 in skupaj oblikovali stališča.
20. oktober 2016: Na Delovni skupini MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi so člani in predstavniki Asociacije razpravljali o projektnem razpis MOL.
25. oktober 2016: Asociacija na MOL pošlje svoje predloge glede sprememb osnutka besedila projektnega razpisa MOL za leto 2017.

Programski razpis ministrstva za kulturo v letih 2018-2021

Ime: Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 25. avgust 2017
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Programski razpis ministrstva za kulturo predstavlja enega najpomembnejših razpisnih mehanizmov za neodvisno kulturno produkcijo in za ustvarjalnost nevladnega sektorja. Razpis traja za obdobje štirih let in je namenjen področjem uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti.

V ciljih razpisa je zavedeno: »Cilj javnega razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s podporo programov izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načela raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.«

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Zavoljo izjemne pomembnosti programskega razpisa ministrstva za kulturo za delovanje in stabilnost nevladnega sektorja, je Asociacija pravočasno pričela s pripravami na objavo razpisa. Asociacija je v pripravljalnem obdobju izvedla dve posvetovanji. Na prvem posvetovanju smo skušali pregledati vse horizontalne ukrepe, ki bi jih bilo potrebno izpeljati za izboljšanje razpisa. Drugi posvet je bil vertikalen in usmerjen na posamezna področja. Po posvetih smo zbrali pridobljene informacije in jih v obliki zaključnega dokumenta posredovali na ministrstvo za kulturo.

Po objavi razpisa je Asociacija v sodelovanju s člani detektirala številne težave v besedilu razpisa. Kot ena večjih problematičnih točk je bila izpostavljena obveza zaračunavanja vstopnine za vse prijavitelje v višini najmanj enega evra (pojavljalo se je vprašanje kompatibilnosti z drugimi razpisi, vprašanje spontane odločitve za konzumiranje kulture, problem javne dostopnosti kulture, ipd.). Problematičen je bil tudi predviden sistem glede sklepanja pogodb v okviru licence Creative Commons. Kot posebej problematično smo izpostavili točko razpisa, ki desetino točk namenja oceni poslovnih referenc prijavitelja. Na te in številne druge sporne opredelitve razpisa je Asociacija opozorila tudi na novinarski konferenci.

Razpis kot tak se ni spremenil, še več problemov pa je vzniknilo, ko je prišlo do rezultatov razpisa. Ugotovljeno je bilo, da so se opozorila glede problematičnih odprtih zadev izkazala kot upravičena. Številni prijavitelji so prejeli nižja sredstva kot v preteklih letih, na posameznih področjih so bila sredstva preusmerjena na druge razpise, kot problem pa se je izkazalo tudi, da številni prijavitelji, ki so v preteklosti izkazali kakovost v izvedbi programa, niso uspeli s svojo prijavo. Obrazložitve, ki so jih prejemali prijavitelji so bile večinoma spisane brez prave argumentacije, ponekod so bili celo kopirani deli starih obrazložitev. Asociacija je svoja stališča z nekaterimi prijavitelji pojasnila na novinarski konferenci.

Asociacija je ob različnih priložnostih poudarjala problematičnost izvedbe programskega razpisa in si uspela z različnimi dejavnostmi zagotoviti sestanek pri predsedniku vlade, ki je podal zagotovila, da bo v namen urejanja posledic slabe izvedbe programskega razpisa zagotovljenih dodatnih pol milijona sredstev, ki bodo razdeljena na novem razpisu. Do razpisa je naknadno tudi prišlo, a je ministrstvo za kulturo objavilo drugačen razpis, kot je bilo prvotno dogovorjeno.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Kljub številnim argumentom podanim tako pred oblikovanjem razpisa, kot med izvajanjem samega razpisa pa argumenti Asociacije večinoma niso bili upoštevani. Med pomembnejše dosežke je možno šteti predvsem zagotovitev dodatnih pol milijona sredstev za kulturo in ustvarjalnost, kar je Asociacija uspela zagotoviti na sestanku pri predsedniku vlade.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

25. aprila 2017: Asociacija je izvedla prvo faza posveta glede prihajajočega programskega razpisa, ki se je nanašal na horizontalne ukrepe.
4. maj 2017: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o izvajanju posvetovanja glede prihajajočega programskega razpisa.
10. maj 2017: Izvedena je bila druga faza posvetovanja, kjer smo odprli vprašanje področnih ukrepov programskega razpisa.
17. maj 2017: Asociacija se je srečala s predstavniki ministrstva za kulturo, kjer so bili predstavljeni predlogi, oblikovani na obeh posvetih glede programskega razpisa.
2. oktober 2017: Asociacija je na novinarski konferenci opozorila na številne problematične točke programskega razpisa.
2. oktober 2017: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o novinarski konferenci in povzetki ključnih težav razpisa.
5. oktober 2017: Predstavniki Asociacije so bili na sestanku na ministrstvu za kulturo, kjer so skušali predstaviti ključne potrebne popravke programskega razpisa.
1. december 2017: Na ministrstvo za kulturo smo naslovili vprašanje, kdaj lahko pričakujemo rezultate programskega razpisa.
4. januar 2018: Na ministrstvo za kulturo smo ponovno naslovili vprašanje, kdaj bodo objavljeni rezultati programskega razpisa.
15. januar 2018: Na spletni strani Asociacije je bilo objavljeno vabilo na novinarsko konferenco glede rezultatov programskega razpisa.
17. januar 2018: Po tem ko so bili objavljeni rezultati programskega razpisa in so se izkazali pomisleki Asociacije za upravičene, smo sklicali novinarsko konferenco, kjer smo ponovno izpostavili problematične točke in opozorili na dodatne težave v rezultatih razpisa.
17. januar 2018: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o novinarski konferenci glede rezultatov programskega razpisa.
26. januar 2018: Nacionalni svet za kulturo je obravnaval vprašanje financiranja NVO oziroma problematiko programskega razpisa, kjer so bila ponovno predstavljena tudi stališča Asociacije.
6. februar 2018: Asociacija je nastopila na seji Odbora za kulturo v Državnem zboru, ki je bila namenjena vprašanju financiranju NVO v kulturi s posebnim ozirom na programski razpis. Poslanci so ministrstvo za kulturo pozvali k boljšemu dialogu ter mu naložili naj preuči možnosti dodatnih sredstev za NVO v kulturi.
15. februarja 2018: Na sestanku s predsednikom vlade smo zagovarjali stališče, da je potrebo zagotoviti dodatna sredstva za blaženje slabih rezultatov programskega razpisa. Predsednik vlade je zagotovil, da bo za ta namen namenjenih dodatnih pol milijona sredstev.

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ime: Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave:  20. oktober 2017

Povezava na razpis

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog uredbe je Asociacija poslala 17. oktobra 2017 in so dostopni na na tej povezavi.

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Ime: Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 22. december 2017
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, pri katerem so prednostne osi,  spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, trajnostna vključitev mladih na trg dela in znižanje brezposelnosti mladih. Razpis je namenjan predvsem zaposlovanju mladih do 29 leta. Namen razpisa je dvig kompetenc za zaposlovanje na področju kulture in dvig deleža zaposlenih mladih na področju kulture.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Po objavi razpisa se je Asociacija oglasila z javnim pismom, ki smo ga posredovali tudi na ministrstvo za kulturo. V javnemu pismu opozarjamo, da je razpis namenjen zgolj javnim zavodom, četudi bi lahko bil oblikovan kot sorodni razpisi (istočasno je bil objavljen tudi Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«, ki dopušča možnost prijave za nevladne organizacije), ki vključujejo tudi možnost prijave za nevladne organizacije. Celotno javno pismo je dostopno na tej povezavi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Četudi argumentacija Asociacije drži, pa podani predlogi niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2018: S člani mreže smo se posvetovali glede razpisa in glavnih pomanjkljivosti, ter o načinu odzivanja.
25. januar 2018: Medijem in ministrstvu za kulturo smo poslali javno pismo glede razpisa.
25. januar 2018: Objava javnega pisma na spletni strani Asociacije.

Projektni razpis MOL za leto 2016

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala MOL
Institucija, ki je objavila razpis: Mestna občina Ljubljana
Datum objave:  22. januar 2016
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki naj bi bili na območju MOL izvedeni v letu 2016.

Razpis je namenjen prijaviteljem na področjih, uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), intermedijske umetnosti, kulturno-umetnostna vzgoja, knjiga in mesto, Ljubljana bere in mladike – prvi projekti.

Pri ocenjevanju vlog je zavedeno, da MOL upošteva naslednje dolgoročne cilje:

»• spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
• podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
• spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
• povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
• povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
• večanje dostopnosti knjig in branja.«

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Asociacija je v procesu nastajanja razpisa predlagala:
–    Jasnejše opredeljevanje nekaterih ustvarjalnih področji oziroma razširitev posameznih področji in vključevanje različnih sodobnih praks.
–    Predlagali smo, da se na razpis lahko prijavijo tudi tisti, ki so se pred tem prijavili na programski razpis MOL, kar je bilo v tokratni dikciji omejeno.
–    Pri projektu Ljubljana bere smo predlagali višjo odkupno ceno za posamezen izvod knjige.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

MOL je Asociaciji posredovala pojasnilo, v katerem razlaga, da se bodo na projektni razpis lahko prijavili tudi tisti, katerih vloge so bile na programskem razpisu zavržene, hkrati pa bodo tisti prijavitelji, ki so bili zavrnjeni na programskem razpisu, bili s posebnim pozivom dodatno vabljeni k predlaganju projektov.

Ostali predlogi Asociacije niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Januar 2016: Asociacija komunicira z MOL glede odprtih vprašanj programskega razpisa.
10. februar 2016: Na spletni strani Asociacije je bil objavljen prispevek o odgovoru MOL na vprašanje Asociacije glede projektnega razpisa.
24. februar 2016: Na spletni strani Asociacije so bila objavljena dodatna pojasnila s strani MOL, ki jih je pridobila Asociacija glede projektnega razpisa.

Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

Ime: Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: 21. december 2017
Povezava na predlog

Ključna določila pravilnika

Pravilnik določa sestavo strokovnih komisij in pri tem opredeljuje, da je komisija sestavljena iz treh do sedmih članov, da se komisija skliče za čas trajanja natečaja in da je sestavljajo strokovne fizične osebe. V komisijo so lahko imenovani posamezniki, ki so pred tem uvrščeni na seznam strokovnjakov pri ministrstvu za kulturo. Pravilnik določa način kako je sestavljen seznam strokovnjakov. Podrobneje je določeno delovanje komisije in plačilo nadomestila članom komisije za opravljeno strokovno delo. Določene so tudi številne druge podrobnosti postopka izvedbe javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih.

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala januarja 2018, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Številna dopolnila so bila predlagana glede sestave komisije. Predlagano je bilo dopolnilo člena, ki skrbi, da pri komisiji oziroma prijaviteljih ne bo prihajalo do nepotizma. Pri strokovni komisiji smo predlagali tudi natančnejšo opredelitev načina glasovanja. Predlagali smo, da so strokovne komisije spolno uravnotežene in da so lahko v strokovnih komisijah tudi mednarodni strokovnjaki. Bolje, kot da predsednika komisije izbira investitor je, da predsednika izglasujejo preostali člani strokovne komisije.
– Predlagali smo, da se razpis ne objavi zgolj na spletni strani investitorja in v Uradnem listu RS, pač pa tudi na spletni strani ministrstva za kulturo, saj je nesmiselno pričakovati, da bodo potencialni prijavitelji pregledovali zgolj prvotno navedena mesta objave.
– Predlagano je bilo tudi administrativno dopolnilo, saj je bilo v zadnjem členu zapisano, da pravilnik velja za lokalne skupnosti, kar ni možno, saj je v zakonu zapisano, da velja delež za umetnost za lokalne skupnosti zgolj kot priporočilo.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Četudi so bili predlogi Asociacije dobro argumentirani, ministrstvo večino predlogov ni upoštevalo. Upoštevalo je zgolj administrativno dopolnilo, saj pravilnik po zakonu, ni namenjen izključno lokalnim skupnosti, ampak lahko velja za slednje v primeru, da se odločijo izvajati delež za umetnost.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

December 2017: Z nekaterimi člani smo korespondenčno razpravljali o pravilniku in opredelili ključne točke, ki jih je potrebno nasloviti.
Januar 2018: Dodatno smo analizirali pravilnik ter detektirali dodatna določila, ki jih je potrebno spremeniti ali dopolniti.
8. januar 2018: V sklopu javne razprave smo na ministrstvo za kulturo poslali naše predloge in komentarje.
10. januar 2018: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o odzivu na pravilnik in seznam poslanih komentarjev.

Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

Kratko o pravilniku: Po tem ko je bil dopolnjen Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo tako, da je vključeval tako imenovani delež za umetnost, je iz zakonskih določil izhajala tudi potreba po pravilniku, ki bo natančneje določal postopke izvedbe deleža za umetnost. Pravilnik določa pogoje in način imenovanja strokovnih komisij, podrobnejša merila za določitev plačila članom strokovnih komisij, način izvedbe javnega natečaja in višino denarnih nagrad avtorjem umetniških del, izbranih na javnem natečaju za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih.

Trenutno veljavni pravilnik: Pravilnik je bil prvič sprejet v začetku leta 2018 in je dostopen na tej povezavi.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:
•    Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih (2018) ODZIV ASOCIACIJE

Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture

Ime: Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: december 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe pravilnika s strani predlagatelja

–    Člani svetov javnih zavodov se po novem ne bi rabili udeleževati izobraževanj vsako leto, pač pa zgolj enkrat v obdobju šestih mesecev po nastopu funkcije.
–    Spremenjen je bil način vodenja evidenc posameznikov, ki so se udeležili usposabljanja.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog pravilnika je Asociacija poslala decembra 2016, povzetek poslanega dopisa pa je dostopen na tej spletni strani.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
Asociacija je ministrstvu za kulturo predlagala, da na seznam tem, o katerih usposabljajo člane javnih zavodov, vključijo tudi sodelovanje z zunanjimi izvajalci (NVO in samozaposlenimi). Asociacija je mnenja, da kljub načelni usmeritvi k takšnemu sodelovanju, v praksi pogosto prihaja do napačnega razumevanja prioritet, obsega in načina sodelovanja. Ob tem je Asociacija izrazila stališče, da je potrebno o potrebah NVO in načinih boljšega sodelovanja osveščati vse sodelujoče v procesu priprav programskih načrtov javnih zavodov v kulturi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ministrstvo za kulturo ni upoštevalo predloga Asociacije.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

22. december 2016: Asociacija je na ministrstvo za kulturo poslala komentarje na Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture.
23. december 2016: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o odzivu Asociacije na pravilnik.
6. januar 2017: Iz ministrstva za kulturo smo prejeli odziv na naše predloge sprememb pravilnika.

Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture

Kratko o pravilniku: Ta pravilnik ureja vsebino, obseg in način izvedbe usposabljanja članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji ter način vodenja in podatke, ki se vpisujejo v evidenco o udeležencih programa usposabljanja.

Trenutno veljavni pravilnik: Besedilo trenutno veljavnega pravilnika je dostopno na tej povezavi. Zadnja sprememba pravilnika je bila potrjena v začetku leta 2017.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:
• Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture (2017) ODZIV ASOCIACIJE
• Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture (2015)
• Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture (2014)

ZKUASP

Ime: Zakon o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic (ZKUASP)
Predlagatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predlog poslan v obravnavo: 14. avgust 2015
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

Predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) od do sedaj veljavnega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1995 (in njegovih kasnejših dopolnitev), ki združuje vsa področja avtorskega prava, ločuje kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic. Zakon uvaja naslednje ključne spremembe:
–    Imetniku pravic se omogoča, da svobodno izbere kolektivno organizacijo, ne glede na njen sedež. Pravico postati član kolektivne organizacije ima skladno s predlogom vsak, ki bo pooblastil kolektivno organizacijo za upravljanje svoje avtorske pravice. Moral pa bo izpolnjevati v statutu določene pogoje članstva. Kolektivna organizacija bo lahko upravljala zgolj tiste avtorske pravice, za katere bo pridobila pisno pooblastilo imetnika pravic.
–    Določa se upravljavska struktura kolektivne organizacije. Vsaka kolektivna organizacija bo imela skupščino, nadzorni odbor in poslovodstvo. Skupščina bo organ, prek katerega bodo člani (imetniki pravic) uresničevali svoja upravljavska upravičenja do kolektivne organizacije in lahko vplivali na sprejem njenih ključnih odločitev oziroma sklepov.
–    Določa se način delitve avtorskih honorarjev v skladu z Direktivo 2014/26/EU. Po predlogu bo le-te mogoče deliti v skladu z na skupščini sprejetimi pravili, najkasneje v roku devet mesecev od konca poslovnega leta. Zbrani avtorski honorarji se bodo lahko porabili zgolj za stroške upravljanja in za odbitke za namenske sklade. Kolektivne organizacije morajo po novem temeljito obveščati imetnike pravic, s katerimi imajo sklenjen sporazum o zastopanju, o zbranih in izplačanih avtorskih honorarjih.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 30. septembra 2015 in so dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
–    Izpostavili smo neskladje pri definiranju kolektivne organizacije.
–    Opozorili smo na nepotrebno administrativno obremenjevanje imetnikov pravic v primeru, ko se odločijo za izjemo od obveznega kolektivnega upravljanja. Predlagali smo tudi ukinitev roka petih dni, ko je potrebno priglasiti izjemo.
–    Predlagali smo natančnejše definiranje termina “nekomercialna raba”, oz.  nadomestitev s terminom, ki je že uveljavljen.
–    Izpostavili smo, da je potrebno ustrezneje določiti predhodni rok za obveščanje v kolikor imetnik pravic dovoli uporabo svojega avtorskega dela, ki ni povezano z doseganjem gospodarske koristi. Navedli smo, da je dovolj, če se o uporabi dela v ta namen kolektivno organizacijo obvesti v skladu s poročanjem, ki ga določa 38. člen tega zakona. Določanje novih rokov ni v načelu s čim bolj enostavnim, prijaznim in učinkovitim upravljanjem s pravicami in pogoji uporabe pravic.
–    Predlagali smo črtanje dela, ki dovoljuje, da bi posamezen član kolektivne organizacije lahko imel več kot en glas v primeru trajanja članstva, višine honorarjev ipd. Menimo, da je to nesprejemljivo in nedemokratično.
–    Predlagali smo spremembe glede neporabljenih sredstev in uporabo slednjih preko namenskih skladov za neuveljavljene avtorje. Izpostavili smo, da je neporabljena sredstva nujno uporabiti preko namenskih skladov in ne v druge namene, hkrati pa bilo dobro tudi terminološko jasneje opredeliti nekatere pojme, kot so na primer neuveljavljeni avtor.
–    Predlagali smo spremembe glede določanja tarif, kjer morajo biti jasno postavljena merila, s katerimi mora biti seznanjen imetnik pravic.

Aprila 2016 je bil v proceduro poslan nov predlog, ki je dostopen na tej povezavi. Številni predlogi Asociacije so bili v drugem predlogu upoštevani, Asociacija pa si je še naprej prizadevala za nujne spremembe 10. člena, ki najbolj vplivajo ravno na manjše izvajalce, ki so pogosto vključeni v delovanje nevladnega sektorja.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Asociacija je opozorila na neskladno definicijo kolektivne organizacije, in naš predlog je bil upoštevan. Delno je bil upoštevan predlog Asociacije na točki, kjer smo predlagali ukinitev roka za priglasitev izjeme od kolektivnega upravljanja, saj je bil rok podaljšan iz pet na deset dni. Delno je bil upoštevan tudi naš predlog glede nekomercialne rabe, saj je bil termin jasneje opredeljen, hkrati pa je bil rok za poročanje podaljšan iz pet na deset dni. Prav tako so bili upoštevani posamezni deli predloga Asociacije glede namenskih skladov, kar je poslej med drugih dolžnost kolektivne organizacije. Upoštevan je bil tudi predlog natančnejšega opredeljevanja pojma neuveljavljeni avtor. Prav tako je bil upoštevan predlog Asociacije, da skupščina kolektivnega združenja ne sme sama odločati o razporejanju nerazdeljenih sredstev.

Asociacija se je vključila tudi v razpravo na drugi predlog, kjer je bilo upoštevano naše stališče, da je potrebno podaljšati rok za priglasitev izjeme od kolektivnega upravljanja avtorske pravice, ki je določeno v 10. členu. Rok je bil na naš predlog podaljšan iz 10 na 15 dni.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

15. september 2015: Potekala je okrogla miza in javni posvet o ZKUASP na katerem je sodeloval tudi predstavnik Asociacije.
30. september 2015: Asociacija je poslala odziv na prvi predlog ZKUASP na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
April 2016: Preučili smo nov predlog ZKUASP in opredelili, v katerih točkah vpliva na NVO v kulturi.
18. maj 2016: Asociacija je podala predloge sprememb ZKUASP.
2. junij 2016: Posvet Asociacije z ožjimi člani mreže glede nastopov in argumentacije v državnem zboru.
7. junij 2016: Predstavniki Asociacije so se srečali s predstavniki ministrstva za gospodarstvo kot predlagateljem zakona ter poslanci SMC iz pristojnih odborov za gospodarstvo in kulturo v DZ. Predstavili smo jim predhodno posredovano stališče glede 10. člena in odprave birokratskih ovir za NVO v kulturi.
24. juniji 2018: Jadranka Plut v imenu Asociacije na Odboru za kulturo, kamor smo bili vabljeni, predstavila stališče mreže glede 10. amandmaja. Predlog je bil sprejet.
1. julij 2016: Podan predlog amandmaja 10. člena, ki ga je odbor za gospodarstvo predlagal na pobudo Asociacije o spremembah ZKUASP.