Letna tiskovna konferenca Asociacije – Nevladna kultura prepoznana, a izzivi ostajajo!

Foto: Asociacija

Na tokratni letni tiskovni konferenci Društva Asociacija na kateri vsako leto v prvem četrtletju medijem in širši javnosti predstavimo trenutno stanje v nevladni kulturi in odpremo najpomembnejše teme na področju nevladnih organizacij v kulturi, samozaposlenih v kulturi in kulture na splošno.

Na tokratni tiskovni konferenci smo poleg pregleda stanja in dosežkov društva v preteklem letu obravnavali tudi nekatere pomembne strateške dokumente, ki jih za področje kulture pripravlja resorno ministrstvo. Poleg predsednice društva Inge Remeta in člana upravnega odbora Boruta Jermana, so na tiskovni konferenci govorili še Tanja Kos iz zavoda Motovila, Matija Šturm iz Društva slovenskega animiranega filma, Špela Stare iz Društva novinarjev Slovenije in sodelavci strokovne pisarne Asociacije.

V splošnem lahko ocenimo, da je bilo delo Asociacije v letu 2023 uspešno, odločevalci so namreč prisluhnili vrsti zahtev, ki smo jih kot vsebinska mreža v polju kulture izpostavili kot prednostne:

  • Naši napori in prizadevanja so v zadnjem letu povzročili, da so nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi tudi v najpomembnejših strateških dokumentih ministrstva prepoznani kot enakovredni deležniki in bistveni gradniki kulture pri nas, kar, kot zagovarjamo, mora biti trajno vpisano tudi v krovni zakon v polju kulture. Bistven element predloga NPK, pa je tudi čezsektorsko delovanje in povezovanje kulture. 
  • Pri tem smo posebej ponosni, da nam je z zagovorniškim delom ter vključenostjo v projekt Culture4Health, ki se je konec 2023 zaključil, v domačem prostoru uspelo razpreti prostor za strateški premislek o ključnem mestu, ki ga umetnost in kultura lahko odigrata pri naslavljanju enega od temeljnih družbenih težav, težave mentalnega in splošnega zdravja, pojav izgorelosti itd. Tudi to učinkovanje kulture je danes osrednji del predloga Resolucije o NPK, mesto pa bo našlo tudi v lokalnih strategijah.
  • Med izpolnjene zahteve prištevamo tudi vrnitev strukturiranega dialoga z deležniki v kulturi. Lani so se ponovno vzpostavile skupine za dialog z nevladnimi organizacijami, samozaposlenimi v kulturi ter drugimi delavci. Nujno je vključiti dialog v krovni zakon o kulturi, ki se pripravlja, saj opažamo manko dialoga pred javno obravnavo rešitev. Priporočamo intenzivnejše in doslednejše vključevanje deležnikov v proces snovanja rešitev, da bi se izognili manj kakovostnim odločitvam. Asociacija nadaljuje trajni dialog tudi na lokalni ravni z Mestno občino Ljubljana in krepitvijo odnosov z odločevalci po Sloveniji.
  • Uresničitev dolgoročne zahteve Asociacije po krepitvi vloge in ugleda stroke ter omejevanje političnega odločanja pri strokovnih vprašanjih se je realizirala v Pravilniku o strokovnih komisijah, ki ga je sprejelo aktualno vodstvo ministrstva. Kljub temu ugotavljamo, da bi bilo treba strokovne komisije okrepiti, saj nas člani opozarjajo na dolgotrajne postopke javnih razpisov in podaljševanja statusov, na primer vloge za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi s pridruženimi pravicami so v postopkih razreševanja lahko tudi več kot pol leta, prijavitelji hkrati še vedno niso prejeli odločb iz naslova novembrskega projektnega razpisa na štirih področjih ustvarjalnosti, kar za samozaposlene v kulturi in nevladne organizacije pomeni nedopustno stanje negotovosti. Nujno je, da ministrstvo zagotovi zagotovi vse potrebno, da so postopki v celoti vodeni učinkovito, pravočasno ter v korist upravičencev.
  • Danes lahko hkrati ocenimo, da se je ministrstvo odzvalo na opozarjanje Asociacije na nepravilnosti in politično motivirano odločanje pri podeljevanju statusov, zaradi česar so bili številni ZS tudi gmotno oškodovani, razveljavljavilo vrsto spornih odločitev prejšnje garniture ter prisluhnilo zahtevi po sprejetju začasne Uredbe o samozaposlenih v kulturi, s katero je zmanjšalo poseldice pandemije, izvedlo pa je tudi protidraginjski ukrep v primerih NVO in začasno rešilo problematiko Metelkove 6.
  • Širše od že omenjenega smo na področju zakonodajnega zagovorništva v Asociaciji v letu 2023 sodelovali v vseh relevantnih vsebinskih posvetovalnih skupinah, med katerimi naj posebej omenimo le sodelovanje v dialoških skupinah za trajni dialog z nevladnimi organizacijam in trajni dialog z samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi ter v delovnih skupinah za prenovo NPK na Ministrstvu za kulturo. Pripravili smo tudi vrsto strokovnih odzivov in pozivov, ki so vključevali 4 zakonodajne predloge, izpeljali številne zagovorniške akcije, na primer dvig bolniškega nadomestila za samozaposlene, monitoring izpolnjevanja predvolilnih obljub vlade v sklopu iniciative Glas ljudstva, izvedli proces strateške litigacije v primeru volitev v Državni Svet ter dosegli izvedbo in realizacijo javnega poziva prostori/oprema v sodelovanju z JSKD.

Tudi ostale aktivnosti društva v preteklem letu ocenjujemo kot uspešne, z njimi pa nadgrajujemo bogato, zdaj že 20-letno tradicijo našega društva:

  • V društvu smo sodelovali na štirih večjih dogodkih na nacionalni ravni in še štirih mednarodnih dogodkih. Uspešno smo sodelovali v treh večjih mednarodnih projektih, Reg.Lab, Culture4Health in Operacija Nova, nadaljevali pa smo tudi naše redno delovanje v sklopu mednarodnih organizacij Kooperativa in EAIPA, katerih zasedamo odločevalske funkcije.
  • Izvedli smo mednarodni mentorski program, v okviru katerega so trije slovenski mentorji nudili podporo vrsti ustvarjalk_cev in kulturnih delavk_cev iz tujine, v tekočem letu pa bomo v sklopu naših internacionalnih aktivnosti izvedli raziskavo o infrastrukturnih težavah v nevladni kulturi in program umetniških rezidenc.
  • Intenzivno smo nadaljevali tudi z izvajanjem naših servisnih in drugih rednih storitev za člane in nečlane, ki delujejo v polju kulture. Mesečno smo izdajali naše redno glasilo Kulturosfera, v sklopu katerega smo posneli tudi osem podcastov, za samozaposlene v kulturi in NVO pa smo redno pripravljali servisne članke o ključnih zakonskih in administrativnih spremembah, ter z njimi ažurirali naš servisni spletni portal.
  • Izvedli smo več dogodkov in delavnic za izobraževanje samozaposlenih in drugih delavcev v kulturi, uspešni pa smo bili tudi pri zagotavljanju sredstev za našo redno dejavnost, saj smo za naše podporne aktivnosti pridobili javna sredstva tako na razpisih Ministrstva za kulturo in Mestne občine Ljubljana. 

Tudi zavoljo naštetega je bilo preteklo leto za Asociacijo čas rasti in nadgrajevanja kapacitet, saj smo se preselili in razširili našo ekipo sodelavcev z dvema novima zaposlenima.

Kljub navedenim dosežkom, stanje v celotnem polju kulture in na terenu ostaja  akutno, o čemer bodo v nadaljevanju spregovorili sodelavci Asociacije in stanovski kolegi. 

Podrobnejši pregled in strnjene prispevke naših gostov na konferenci najdete TUKAJ.

Deli