MK objavil poziv za članstvo v strokovnih komisijah

Ministrstvo za kulturo RS je ob sprejetju novega Pravilnika o strokovnih komisijah, ki je pričel veljati s 1. oktobrom 2022, razpustil stalne strokovne komisije ministrstva in objavil javni poziv za nove člane stalnih strokovnih komisij, ki svoje kandidature lahko oddajo do 18. oktobra. V Asociaciji pozdravljamo, da je ministrstvo upoštevalo vrsto pripomb društva na predlog novega pravilnika in v njem uveljavilo tudi pobude, za katere smo si v društvu vseskozi prizadevali. Kot pomemben doprinos novega pravilnika pa v društvu vidimo tudi vnovično uveljavitev višjega nivoja transparentnosti v postopkih imenovanja članov stalnih strokovnih komisij, ki mu žal še ne sledi tudi višji nivo transparentnost delovanja strokovnih komisij in ministrstva, ki smo jih v okviru javne obravnave predloga pravilnika predlagali v Asociaciji.

Strokovne komisije bodo tako z novim pravilnikom delovale na 19 področjih, in sicer uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitektura in oblikovanje, intermedijske umetnosti, slovenski jezik, področje knjige, knjižnična dejavnost, premična kulturna dediščina, nepremična kulturna dediščina, nesnovna kulturna dediščina, mednarodno sodelovanje in promocija, arhivska dejavnost, ljubiteljske kulturne dejavnosti, kulturne dejavnosti manjšinskih in ranljivih družbenih skupin, mediji, avdiovizualno področje in podeljevanje štipendij, pomembna pridobitev pravilnika pa je imenovanje stalne strokovne komisije za podporne programe v kulturi, s čimer je storjen prvi korak pripoznavanja temeljnosti omenjenih programov za razvoj domače ustvarjalnosti in kulture.

Pozdravljamo hkrati, da se je Ministrstvo za kulturo odločilo ukiniti posebno stalno strokovno komisijo za samozaposlene v kulturo ter presojo o njihovih vlogah vrniti med naloge matičnih stalnih strokovnih komisij za posamezno področje ustvarjalnosti, ki jih bo sestavljalo praviloma pet strokovnjakov iz posameznega področja, s čimer se bo nivo strokovnosti presojanja bistveno zvišal.

Kot pridobitev med vrsto drugih vrednotimo še, da se honorar za delo članov komisij v primerjavi s preteklo ureditvijo ne bo odrejal pavšalno, temveč bo odražal količino in zahtevnost dela posamične komisije, člani komisij pa se bodo po imenovanju udeležili obveznega izobraževanja, v okviru katerega se bodo mdr. seznanili z zakonskimi podlagami ter relevantnimi strateškimi kulturnopolitičnimi dokumenti. Vse tri omenjene novitete, kot ocenjujemo, lahko bistveno prispevajo k dvigu, spodbujanju in vzdrževanju ravni strokovnosti v postopkih presojanja v poljih kulture in umetnosti.

V društvu ocenjujemo sicer, da je prostora za izboljšave pravilnika sicer še nekaj, in sicer naprej na ravni zagotavljanja transparentnosti delovanja strokovnih komisij ter zagotavljanja vzdrževanja rednih stikov med člani komisij in terenom, pri čemer verjamemo, da bi prvi ukrep prispeval k dvigu zaupanja v delovanje ministrstva in njegovih organov, drugi pa še dodatno okrepil nivo informiranosti ter s tem strokovnosti v procesih presojanja.

Do poziva za člane v stalnih strokovnih komisijah in razpisnih pogojev lahko dostopate na tej povezavi.  

Deli