Kulturosfera: Medsektorsko povezovanje kulture 2020

V letu 2020 smo se s projektom Kulturosfera: Medsektorsko povezovanje kulture ponovno prijavili na Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020 na Ministrstvu za kulturo.

Kulturosfera je elektronsko glasilo posvečena različnim akterjem na področju kulture in umetnosti ter kulturni politiki. Kot medij za širšo javnost pa je registrirana od leta 2017.

Vsebinsko je glasilo posvečeno kulturno-političnim vsebinam, s posebnim fokusom na nevladnih organizacijah in samozaposlenih v kulturi. Izhaja enkrat mesečno in svojim naročnikom ter obiskovalcem spletne strani ponuja približno deset vsebin raznolikih medijskih formatov s področja kulture in umetnosti in sicer novosti iz zakonodaje, predstavitev raziskav in analiz s področja kulture, intervju, kolumno, servisne prispevke za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi, itd.

V okviru projekta Kulturosfera: Medsektorsko povezovanje kulture 2020 združujemo tri tematske rubrike (Kulturni podcast, Servis in rubriko nevladne organizacije v kulturi), s katerimi se bomo v različnih medijskih formatih (tematski članki, analize, mnenjske vsebine, raziskovalno novinarski projekti,kritična refleksija javnih kulturnih politik) posvetili dejstvu, da se v sodobnem svetu umetnost in kultura vse bolj prepletata z ostalimi segmenti družbe in da oblikovanje javnih kulturnih politik ne zadeva le sektor umetnosti in kulture, ampak celotno družbo oziroma vse njene podsisteme.

V rubriki Kulturni podcast bomo preko avdio intervjujev s ključnimi akterji na področju medsektorskega povezovanja poskušali izpostaviti modele povezovanja in sodelovanja kulture in umetnosti v širši druži. V tem smislu bomo preko medija Kulturosfera razpirali prostor za te vsebine tudi v širši medijski krajni, s formo podcasta paželimo vsebine približati tudi širši populaciji.

Z rubriko Servis naslavljamo probleme posameznikov, posameznic in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, širši zainteresirani javnosti pa posredujemo odgovore na najpogostejša vprašanja. Po detekcije problema, se bomo v prispevkih posvetili analizi stanja, ki ji sledijo zaključki v obliki ugotovitev s predlogi praktičnih rešitev in potencialnimi zagovorniškimi nalogi za prihodnje.

Rubrika o nevladnih organizacijah v kulturi se bo posvečala strukturnim vidikom sektorja. Še naprej želimo slediti aktualnim zakonodajnim spremembam in jih v skladu s širšo analizo stanja na področju NVO in samozaposlenih v kulturi ustrezno naslavljati preko predlogov izboljšav za celoten sektov v kontekstu javnega dobrega za dolgoročni strateški razvoj kulture in umetnosti na področju Republike Slovenije.

Tematike, ki bodo predstavljene v projektu, bomo sondirali na različne načine, predvsem pa bomo upoštevali predloge iz kulturniškega »terena«, s katerim je Društvo Asociacija zaradi svojega siceršnjega poslanstva in narave članske organizacije v konstantnem stiku. Z reprezentativno in raznoliko izbiro obravnavnih tematik, bomo sledili idealu javnega obveščanja in zagotavljanja rednega in objektivnega ter uravnoteženega poročanja, pa tudi spoštovanje novinarske etike, vrhunskega znanja slovenskega jezika in poznavanja novinarskih žanrov ter avtonomnosti mišljenja.

Prispevki projekta (1 kulturni podcast in 2 članka na mesec) bodo objavljeni in trajno arhivirani ter dostopni javnosti na spletni strani https://www.asociacija.si/si/ in v posameznih številkah mesečnika Kulturosfera, elektronskega glasila društva Asociacija. Arhiv na https://www.asociacija.si/si/kulturosfera/

Projekt sofinacira Ministrstvo za kulturo.

Deli