Servis: Prijava terjatve v stečajnem postopku

Foto: Nada Žgank @Bunker

Zaradi različnih razlogov nekatera podjetja postanejo ekonomsko insolventna, ne uspejo poravnati svojih dolgov in drugih obveznosti. Poslujejo v ti. rdečih števkah iz katerih se ne uspejo izkopati v doglednem času in se zato odločijo za stečajni postopek.  Kaj lahko v tem primeru storijo poslovni_e partnerji_ice, ki jim je podjetje ostalo dolžno?

V tokratnem servisnem prispevku predstavljamo postopek prijave upravičencev_k terjatev v stečajnem postopku.

Z oklicem o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom – pravno osebo, so upniki pozvani, da v roku treh mesecev po objavi oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice. Oklice oz. informacije o stečajnem postopku dolžnika se lahko preveri na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pojdite na Seznam stečajev, nato pa s klikom na »Vnos iskalnih pogojev« v kategorijo »Dolžnik« vpišete naziv podjetja v stečaju. Na izpisu se spodaj nahaja spletna povezava za pdf dokument objave »Vsebine procesnega dejanja«. V oklicu so definirani podatki, ki jih mora prijava terjatve vsebovati.

V aktualnem oklicu za mnoge prijavitelje terjatev v stečajnem postopku Adrie Airways je v tem primeru zapisano, da naj prijava vsebuje:

»/…/1. Opravilno številko: St 2704/2019

2. Identifikacijske podatke o upniku:

– če je upnik pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: firmo oziroma ime, sedež in poslovni naslov ter matično številko,

– če je upnik fizična oseba: osebno ime in naslov stalnega prebivališča./…/«

Poleg tega vsebino prijave določa 60. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) po katerem mora ta vsebovati:

  1. določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku, ki je:
  • znesek glavnice terjatve,
  • če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja obresti: kapitalizirani znesek morebitnih obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi insolventnosti,
  • če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka zaradi insolventnosti: zneske teh stroškov,
  • če upnik uveljavlja terjatev kot prednostno terjatev: določen zahtevek, da se terjatev ob razdelitvi plača kot prednostna,
  • če upnik uveljavlja terjatev kot pogojno terjatev: določen opis okoliščin, nastanek katerih pomeni uresničitev odložnega ali razveznega pogoja, s katerim je povezana terjatev.

2. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Ob tem je potrebno prijavi terjatve priložiti vse morebitne listinske dokaze o navedenih dejstvih (račune, pogodbe itd.).

Velja še opozorilo, da je v ZFPPIPP zapisano, da v primeru nepopolne vloge upnika bremenijo stroški morebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je bila terjatev prerekana. Če pa zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje zneska stroškov iz priloženih dokazil za prijavo terjatve velja, da upnik v postopku zaradi insolventnosti ne uveljavlja teh stroškov.

Prijava terjatve mora biti vložena v enem izvodu osebno na vložišču sodišča, ki vodi stečajni postopek ali pa se jo pošlje po pošti na naslov tega sodišča.

Deli