Odziv na Pravilnik o strokovnih komisijah

Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo posredovalo predlog novega Pravilnika o strokovnih komisijah. Pravilnik na novo določa število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje stalnih ter začasnih strokovnih komisij za posamezna področja oziroma vidike kulture.

Pravilnik je izjemnega pomena za vse ustvarjalce na področju kulture, saj strukturira eno najpomembnejših odločevalskih teles, katera odločajo o razdeljevanju javnih sredstev oziroma o izvrševanju mehanizmov izvajanja kulturnih politik. Predlog uvaja posamezne novosti, ki jih v Asociaciji vsekakor pozdravljamo. Hkrati pa menimo, da v predlaganem besedilu obstajajo še dodatne možnosti za izboljšave.

Med novostmi, ki jih velja vsekakor pozdraviti so predvsem povečanje števila članov posamezne komisije na 5 do 7 članov in opredelitve, da se pri sestavi komisije »zasledujejo uravnotežena strokovnost, zastopanost obeh spolov in enakomerna pokritost ozemlja Republike Slovenije«. Pomemben napredek je narejen tudi na področju večje avtonomnosti vsake posamezne komisije, kot pozitiven premik pa razumemo tudi določila, ki zmanjšujejo korupcijska tveganja.

Kljub dobrim predlogom sprememb pravilnika, ki smo jih izpostavili, pa v Asociaciji ocenjujemo, da so glede posameznih vsebinskih rešitev možne še dodatne izboljšave. Zavzemamo se za ukinitev posebne komisije, ki odloča o vpisu posameznika v razvid samozaposlenih in o pravici do plačila prispevkov, saj se je, od kar obstaja, izkazalo, da je sestavljena iz preveč raznolikega nabora strokovnjakov za zelo različna področja in s tem nestrokovna. Menimo, da je bil sistem, ko so tudi o vlogah za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in pravici do plačila prispevkov odločale komisije, pristojne za posamezna področja, bolj strokoven in bolj pravičen. Predlagamo pa uvedbo komisije za »urejanje področja razvoja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi« in komisije za »podporne programe za področje kulture«, ki bi pokrili delovanje vsebinskih mrež, horizontalnih in drugih organizacij, nujnih tako za razvoj področja kot samo produkcijo kulture.

Asociacija v okviru javne razprave o predlogu Pravilnika o strokovnih komisijah predlaga tudi bolj natančno opredelitev, kdo je strokovnjak s področja nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi. In da so ti strokovnjaki vključeni v vse zadeve, kjer se odloča o samozaposlenih in nevladnem sektorju v kulturi. Večino v komisijah, ki odločajo o vlogah nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, naj predstavljajo strokovnjaki, ki so v zadnjih 10 letih vsaj 3 leta delovali na odgovornih funkcijah znotraj nevladnega sektorja na področju kulture ali so vsaj 3 leta imeli status samozaposlenega v kulturi. V komisije, ki odločajo o vlogah javnih zavodov, pa mora biti vključen tudi vsaj en strokovnjak z ustreznim znanjem delovanja na področju nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.

V Asociaciji se zavzemamo tudi za javno objavo zapisnikov posameznih strokovnih komisij, saj menimo, da bi se s tem povečala transparentnost njihovega delovanja in okrepila njihova legitimnost in avtoriteta. Ker pa je delo strokovnih komisij visoko strokovno in izjemno odgovorno, ocenjujemo, da je potrebno v Pravilniku določiti tudi minimalni honorar za njihove člane, ki mora biti sorazmerno visok ter postavljen v primerjavi z nekim objektivnim kriterijem, kot je denimo povprečna plača v RS. Predlagamo, da se v Pravilniku opredeli, da »minister vsako leto s sklepom določi višino honorarjev za predsednike in člane komisij, ki v primerjavi s plačilom na urno postavko ne sme biti nižja od urne postavke za povprečno plačo v preteklem letu v Republiki Sloveniji.
Vsi komentarji in predlogi Društva Asociacija na predlog Pravilnika o strokovnih komisijah so dostopni na tej povezavi.

Deli