Korenite spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi

Foto: Nada Žgank@Bunker

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je v javno razpravo vložilo predlog Uredbe o dopolnitvah in spremembah uredbe o samozaposlenih v Kulturi. Predloge in komentarje je možno oddati do 15. julija, vaše vsebinske komentarje in pripombe pa sprejemamo tudi v Asociaciji na naš elektronski naslov info@asociacija.si.

Uredba predvideva številne spremembe na področju ureditve samozaposlenih, med drugim tudi uvajanje karierne dinamike in razdelitev samozaposlenih v kulturi na 4 razrede. V Asociaciji bomo predlog natančno preučili in o njem govorili z vsemi relevantnimi akterji v sektorju, ter ministrstvu posredovali naš predlog za izboljšanje enega temeljnih dokumentov kulturne politike na področju nevladne kulture.

Uredba o samozaposlenih v kulturi ureja pogoje in postopek vpisa posameznikov v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo ter pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. 

Vključuje določila o:

 • Pogojih za vpis v razvid samozaposlenih, ki so v njej natančneje opredeljeni.
 • Postopek vpisa in izbrisa iz razvida in o organih vključenih v postopke povezane z vpisom in izbrisom.
 • Pravici do plačila prispevkov za socialno varnost za katere lahko zaprosijo Samozaposleni iz državnega proračuna, če njihovo delo predstavlja izjemen kulturni prispevek ali prispevek k razvoju deficitarnih poklicev.
 • Dohodkovnem cenzusu, ki določa dovoljen finančni položaj samozaposlenega, da je lahko upravičenec do plačila prispevkov s strani ministrstva
 • Vsebina in dokazila vloge za priznanje pravice do plačila prispevkov: Vloga mora vsebovati dokazila o izjemnem kulturnem prispevku, dohodninske odločbe, in druge ustrezne dokumente.
 • Uveljavljanju pravice do plačila prispevkov in administrativnih postopkih, ki jih morajo samozaposleni vsako leto opraviti za uveljavljanje pravice.

Poleg omenjenega uredba vključuje tudi zelo pomembne priloge, ki natančneje določajo specializirane in deficitarne poklice ter podrobne kvantitativne in kvalitativne kriterije za ocenjevanje kulturnih prispevkov.

Kot so v spremni besedi ob vložitvi predloga zapisali na ministrstvu, je ekonomski položaj samozaposlenih v kulturi zaskrbljujoč, s čemer se v društvu strinjamo. Analiza Finančne uprave Republike Slovenije za leto 2021 kaže, da 37 % samozaposlenih v kulturi zasluži manj od bruto minimalne plače, 80 % pa manj od bruto povprečne plače v Sloveniji. Predlagane spremembe po besedah ministrstva predstavljajo prvi del širše reforme statusa samozaposlenih v kulturi. Ključna sprememba uredbe je uvedba štirih kariernih razredov, ki bodo samozaposlenim zagotavljali večjo socialno varnost skozi različna življenjska obdobja.

Ministrstvo je v novi uredbi izpostavilo sledeče ključne spremembe:

 1. Karierni razredi: Uvedba štirih kariernih razredov, od Samozaposlen v kulturi IV (začetni razred) do Samozaposlen v kulturi I (najvišji razred). Ta struktura omogoča prilagoditev socialnih pravic glede na karierno stopnjo.
 2. Pogoji za status in pravice: V najvišja razreda (I in II) bo vstop odvisen od delovne dobe (30 oziroma 20 let). Za preostala razreda teh pogojev ni, splošni pogoji za vpis v razvid pa ostajajo enaki.
 3. Avtomatska prevedba: Obstoječi samozaposleni bodo avtomatično prevedeni v razred III, brez dodatnih aktivnosti. Za napredovanje v višje razrede bo potrebna vloga.
 4. Merila za status in prispevke: Merila za pridobitev statusa in pravice do plačila prispevkov se poenotijo in postanejo bolj modularna. Nova uredba poudarja načelo “vsako delo šteje”, kar vključuje tudi neplačana dela (izobraževanje, mentoriranje, organizacija).
 5. Sprememba seznama poklicev: Posodobljen in razširjen seznam poklicev samozaposlenih v kulturi, vključno z novimi poklici, vezanimi na sodobne umetniške in tehnološke postopke.
 6. Podaljšanje obdobja presoje: Ustrezno podaljšanje obdobja presoje dosežkov za samozaposlene, ki so bili odsotni zaradi materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, skrbi za družinske člane ali daljše bolezni.

V društvu bomo te trditve ministrstva in uredbo ter njene pričakovane učinke natančno ocenili in naša priporočila v sklopu javne razprave posredovali odgovornim.

Deli