Spremljamo ukrepe za odpravo posledic poplav 2023

Foto: Nada Žgank@Bunker

Slovenija aktivno naslavlja posledice ene izmed najbolj najbolj uničujočih naravnih ujm v samostojni državi, ki je prizadela tudi kulturne institucije, organizacije, ustvarjalke in ustvarjalce ter kulturne delavke in delavce. V prvem paketu ukrepov je že bilo sprejetih tudi nekaj takih, ki naslavljajo potrebe organizacij in delavcev in delavk v kulturnem sektorju.

V sredo, 9. avgusta 2023, je državni zbor s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) sprejel prvi sveženj ukrepov za odpravo posledic ujme. V Asociaciji vas bomo o ukrepih vseskozi obveščali, informacije redno posodabljali, ter se, kadar bomo presodili, da je tako potrebno, v njihovo pripravo vključevali s predlogi in komentarji.

Denarna pomoč za samozaposlene osebe:

 • Vse samozaposlene osebe v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirane v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, bodo v mesecu septembru že upravičene do denarne pomoči.
 • Pomoč bo namenjena tistim, ki opravljajo dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve zakona, in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne morejo opravljati ali jo tudi po poplavah iz avgusta 2023 opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.
 • Izjava, s katero bodo upravičeni samozaposleni lahko pridobili denarno pomoč, bo upravičencem na voljo na eDavkih predvidoma 25. septembra 2023. Izjavo bo potrebna vložiti do 30. septembra, prvo izplačilo pa bo izvedeno 10. oktobra. Ko bo izjava na voljo, bo Finančna uprava zavezance o tem tudi obvestila.
 • Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov.
 • Pogoj za prejem pomoči je hkrati, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter bo znašala:

 • 1200 evrov na mesec za samozaposlene;
 • 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije.

Vendar pozor! Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov ni bil izpolnjen, bo celotno prejeto pomoč potrebno vrniti.

Ob tem opozarjamo tudi, da je pomoč za samozaposlene prosta plačila vseh davkov in prispevkov in jo bo potrebno v davčnem obračunu izvzeti iz prihodkov pod točko 2.8.

Več o pomoči samozaposlenim v kulturi preberite na tej povezavi.

Enkratna solidarnostna pomoč za samozaposlene v kulturi

31. avgusta 2023 je bil sprejet tudi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki širše ureja področje ukrepov in pomoči v času sanacije po avgustovskih poplavah.

Tako so do enkratne solidarnostne pomoči v višini 668,21 EUR upravičeni tudi samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid ter imajo na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo tudi pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije. Ukrep zajema tudi samostojne novinarje, ki so vpisani v razvid samostojnih novinarjev.

Samozaposleni v kulturi lahko na Ministrstvoza kulturo vložijo vlogo za izplačilo enkratne solidarnostne pomoči najpozneje do 30. septembra 2023, če ste v poplavah in plazovih utrpel škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno opravljanju dejavnosti. Vlogi se priložijo dokazila, ki izkazujejo nastanek škode iz prvega odstavka tega člena.

Prav tako je pomoč iz tega člena zakona oproščena plačila vseh davkov in prispevkov ter se ne všteva v dohodkovni cenzus.

Več o enkratni solidarnostni pomoči si lahko preberete tudi na tej povezavi, kjer boste našli tudi ustrezen obrazec.

Sprejeti so bili tudi že prvi ukrepi, namenjeni zamejitvam posledic poplav ter njihovega vpliva na delovne procese v primeru nevladnih organizacij in drugih delodajalcev. 

Povračilo nadomestila plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela

Delojemalec je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov), nevladnim organizacijam pa bo izplačilo v celoti povrnila država.

Kot višja sila se upošteva nezmožnost prihoda na delo, nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali za zavarovanje življenj ali zdravja ljudi ali živali, odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine.

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Organizacije, ki delavcem zaradi posledic poplav začasno ne morejo zagotavljati dela, lahko delavca napotite na začasno čakanje na delo.

V tem primeru od države delodajalvci prejmejo povračilo v višini 80% izplačila nadomestila plače (a največ do višine 2208,15 evrov). Delojemalec je v tem primeru upravičen do nadomestila plače v višini 80 % povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov).

 • Upravičenost do povračila velja od 3. avgusta do 31. oktobra 2023.
 • Vlogo lahko od 17. avgusta 2023 dalje že oddate na portalu za delodajalce. Na tej povezavi boste našli tudi natančna navodila za izpolnjevanje obrazcev ter druge postopke za oddajo vlog.

Ocena škode pri društvih in ustanovah

Društva in ustanove boste lahko oceno škode, ki ste jo utrpeli zaradi poplav in plazov avgusta 2023, prijavili pri ministrstvu, pristojnem za področje delovanja vaše organizacije (za področje kulture je zadolženo Ministrstvo za kulturo). 

Ocena škode se bo izvajala po metodologiji, predvideni za odpravo posledic škode v gospodarstvu. Lahko boste prijavili oceno škode na: 

 • strojih in opremi, 
 • zalogah in 
 • izpadu prihodka.  

Prvo boste morali karseda realno oceniti nastalo škodo. V nadaljnjem postopku boste to ceno dokazali z zapisnikom zapriseženega cenilca. 

Obrazec in rok za prijavo škode bo znan v prihodnjih dneh. Do 20. septembra pa lahko oceno škode pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prijavite vsi zavodi, ki ste utrpeli posledice poplav in plazov avgusta 2023.

Predplačilo in poplačilo škode v gospodarstvu

 • Če ste utrpeli škodo na strojih, opremi, zalogah ali je prišlo do izpada dohodka v vašem poslovanju lahko oškodovanci iz gospodarstva (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji), oddate obrazec za povpračilo škode.
 • Z zakonom so zagotovili možnost predplačil, in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, če bodo oškodovanci poslali oceno škode do 1. septembra 2023. 
 • Če oškodovanci ne bodo uspeli predložiti obrazca za oceno škode do zgornjega datuma, lahko obrazec za oceno škode posredujete najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru niste upravičeni do izplačila predplačila.
 • Več infomacij ter ustrezne obrazce lahko najdete na tej spletni povezavi.

Izredna pomoč tudi filmskim in avdiovizualnim projektom

Producenti filmskega ali avdiovizualnega projekta, sofinanciranih s strani Slovenskega filmskega centera, in so zaradi poplav in plazov avgusta 2023 utrpeli škode (npr. odpoved snemalnih dni, poškodovana filmska lokacija …), so upravičeni do izredne finančne pomoči. 

Ta na posamezni projekt znaša največ 10.000,00 evrov na snemalni dan. Povrnjeno bo lahko pomoči za največ pet snemalnih dni.  

Za denarno pomoč je potrebno pri Slovenskem filmskem centru vložiti vlogo, v 60 dneh od nastanka škode oziroma od trenutka, ko je vlogo možno vložiti. Vlogi je potrebno priložiti dokazila (npr. fotografije lokacije, zapisnik cenitve škode), ki izkazujejo nastanek in višino škode. O upravičenosti do izplačila in višini pomoči bo odločala posebna strokovna komisija Slovenskega filmskega centra.

Ugodnejša davčna obravnava za uničeno opremo

Organizacijam, ki opravljate dejavnost in davčno osnovo ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, ter vam je bila v poplavah oziroma plazovih uničena oprema, ki jo boste odpisali in ste jo kupili pred manj kot tremi leti ter ste za vlaganje vanjo že uveljavljali davčno olajšavo za investiranje, ne bo treba povečati davčne osnove v višini koriščenja davčne olajšave.  

*Nazadnje posodobljeno 5. septembra 2023.

Deli