Javna izjava o kulturnem sodelovanju na Balkanu

Kooperativa – regionalna platforma za kulturo, katere članica je tudi Asociacija, je na podlagi sklepov ministrskega srečanja s platformami Zahodnega Balkana za kulturo, raziskave in inovacije ter izobraževanje in usposabljanje, ki je potekalo 27. in 28. junija v Tirani, objavila poziv odločevalcem držav Balkana in EU k ponovnem razmisleku o okvirjih za kulturno sodelovanje v regiji.

Celotno izjavo preberite spodaj.

JAVNA IZJAVA O KULTURNEM SODELOVANJU NA BALKANU

Balkanske države delijo skupni kulturni prostor in kljub razlikam (ali morda prav zaradi njih) imajo skupno zgodovino kulturne raznolikosti in sodelovanja. Ker so ta kulturni prostor prizadeli konflikti, vojne in tranzicija, nanj nenehno vpliva geopolitično prestrukturiranje na regionalni, evropski in svetovni ravni. Čeprav regija Zahodnega Balkana ostaja eno od prednostnih območij širitve EU, na ta proces vplivajo ruski vdor v Ukrajino ter svetovna gospodarska, ekološka in zdravstvena kriza.

Kulturno sodelovanje na Balkanu je ena od ključnih sestavin procesov vzpostavljanja miru, sprave, demokratične preobrazbe naših družb ter hitrih in ustvarjalnih odzivov na gospodarsko, ekološko in vse globljo družbeno krizo. Neenotni institucionalni okvirji v državah regije ter slabo usklajene politike regionalnega sodelovanja ostajajo stalni izziv za (kulturno) sodelovanje v regiji. Hkrati nanj pomembno vpliva nestabilen in negotov položaj neodvisne kulture v celotni regiji (nezadostna institucionalna stabilnost, kratkoročno financiranje projektov in programov, pomanjkanje prostora in sredstev ter še bi lahko naštevali).

27. in 28. junija je v Tirani potekalo ministrsko srečanje s platformami Zahodnega Balkana za kulturo, raziskave in inovacije ter izobraževanje in usposabljanje. Kooperativa kot mreža, namenjena spodbujanju in omogočanju virov, infrastrukture in mehanizma za regionalno kulturno sodelovanje, pozdravlja prizadevanja Evropske komisije in lokalnih oblasti za vzpostavitev okvira za dialog in sodelovanje na področju kulture med državami na Balkanu. 

Vendar pa izražamo zaskrbljenost glede več vidikov agende EU za Zahodni Balkan in sklepov srečanja v Tirani:

Kar zadeva politično agendo, so bile organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju neodvisne kulture, marginalizirane in/ali izključene s srečanj in posvetovanj na visoki ravni. Še vedno ni jasno, na kakšen način (če sploh) bodo organizacije civilne družbe in neodvisne kulturne organizacije vključene v določanje institucionalnih okvirov za regionalno kulturno sodelovanje. Hkrati lokalne vlade na Balkanu še vedno niso pripravljene vključiti teh akterjev kot enakovrednih partnerjev v dialog o kulturnih strategijah in modelih institucionalne podpore (neodvisni) kulturi. 

Kar zadeva tematski program, je zaskrbljujoče, da se poudarja izključno pristop k strateškim prednostnim nalogam EU brez analize potreb kulturnih ekosistemov v regiji. To se nam zdi zaskrbljujoče v luči zaskrbljujočih trendov komercializacije kulture in njene usmeritve v kreativne industrije, ki so že več kot desetletje del evropskih kulturnih strategij in ki jih kot strateške prednostne naloge za kulturo poudarjata tako evropski zeleni dogovor kot novi evropski Bauhaus. Izražamo tudi zaskrbljenost, da je glavni poudarek nove ministrske platforme še vedno dediščina, s čimer je izpuščena celotna sodobna kulturna in umetniška produkcija, ki je zunaj kakršnega koli institucionalnega okvira in podpore.

Kar zadeva regionalno agendo, sestava konzorcija ministrov kaže na pomanjkanje zavedanja o obrobnem položaju članic EU z Balkana v EU. To se nanaša zlasti na njihovo nerazvitost v smislu demokratizacije, razvoja kulturne politike in spodbujanja evropskih vrednot. Zaskrbljujoče se nam zdi pomanjkanje konkretnih ukrepov za krepitev sodelovanja med članicami EU in nečlanicami EU z Balkana, ki bi spodbujali spravo, demokratizacijo in dialog.

Glede na kompleksnost obravnavanega vprašanja Kooperativa odločno predlaga ponoven razmislek o okviru ukrepanja, ki bi v dialog in procese odločanja vključil akterje civilne družbe s področja neodvisne kulture. Evropsko komisijo in vse lokalne vlade pozivamo naj:

~ priznajo ključno vlogo, ki jo je imela in jo še vedno ima neodvisna kultura pri spravi in vzpostavljanju miru v regiji,

~ prepoznajo ključno vlogo neodvisne kulture kot proizvajalca in promotorja naprednih družbenih idej in demokracije ter inovatorja modelov širokega sodelovanja državljanov in zainteresiranih strani v kulturni produkciji in s tem povezanih procesih odločanja,

~ nujno vzpostavijo dialog z organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področju neodvisne kulture na Balkanu, in ostajajo pozorne na odlične in inovativne prakse sodelovanja in izmenjave, ki jih je ta sektor uvedel,

~ vzpostavijo dialog in strategijo za kulturo na ravni celotne regije, ki bo vključevala vse države balkanske regije in bo temeljila na dobrih praksah nordijske in višegrajske regije.

Le z dinamičnim in učinkovitim okvirjem za sodelovanje, ki ostaja pozoren na pereča družbena in kulturna vprašanja, lahko oblikujemo kulturne strategije, ki ustrezajo smernicam sodobnih kulturnih politik in spodbujajo kakovostno kulturno produkcijo, vključene v programe mednarodnega sodelovanja. Hkrati lahko le z odprtostjo in pozornostjo do neposrednega družbenega, kulturnega, geografskega in tudi naravnega okolja in vprašanj gradimo mednarodno kulturno sodelovanje, ki temelji na aktivnem in enakopravnem vključevanju velikega števila deležnikov ne le v smislu umetniškega ustvarjanja in kulturne produkcije, temveč tudi v smislu delovanja in vzdrževanja njegovega okvira.

V imenu Kooperative – regionalne platforme za kulturo

Upravni odbor:
Davor Mišković, predsednik
Peter Cerovšek
Luka Knežević-Strika
Vullnet Sanaja
Tijana-Ana Spasovska

Koordinator: Tihana Pupovac

Javna izjava, objavljena 4. 8. 2022 je dostopna na spletni strani Kooperative. 

Deli