SERVIS: Republiška priznavalnina za samozaposlene v kulturi

Samozaposleni v kulturi, ki imajo priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, imajo zaradi minimalnih prispevkov, ki jim jih plačuje Ministrstvo za kulturo, v pokoju zgolj minimalno pokojnino, kar predstavlja velik finančni izziv.

V tokratnem prispevku predstavljamo pogoje in postopke za pridobitev republiške priznavalnine, kar je ukrep za samozaposlene v kulturi, ki zaslužnim umetnikom in umetnicam nekoliko izboljšuje ekonomsko situacijo v času upokojitve.

Sam postopek upokojitve smo opisali že v prispevku Postopki upokojitve za samozaposlene, objavljenem na spletni strani Asociacije. Tokrat pa predstavljamo nekoliko bolj podrobno ukrep republiške priznavalnine, saj mnogim dodeljena minimalna pokojnina kljub znatnemu prispevku k družbi na področju kulture ne omogoča dostojnega preživetja.

Ukrep republiške priznavalnine je tudi eden od načinov, kako država uresničuje javni interes za kulturo. Ukrep je urejen z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in Uredbo o republiških priznavalninah na področju kulture.

Pravico dodelitve republiške priznavalnine po zakonu dodeljuje minister, pristojen za področje kulture po posvetu s področno strokovno komisijo. O upravičenosti in višini minister odloči z odločbo. Dodeljena je lahko upokojenemu ustvarjalcu na področju kulture, ki je posebej pomembno prispeval k slovenski kulturi, njegova pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku. Pri določanju višine se upošteva socialne okoliščine ustvarjalca, ob tem pa se republiška priznavalnina lahko prizna tudi kot dodatek k družinski pokojnini.

Republiška priznavalnina je enaka razliki med zneskom 1.018,14 EUR (Znesek se spreminja na letni ravni, zato ga je potrebno preverjati. Navedeni znesek je za leto 2022.) in višino predlagateljeve izplačane pokojnine v Republiki Sloveniji in v drugih državah.

Uveljavljanje pravice do republiške priznavalnine ni avtomatično, temveč mora za ta namen samozaposlena v kulturi postopek sprožiti sama. Predpisanih obrazcev ni na voljo, zato vlogo oblikujete sami. Predpisane pa so nujne priloge vlogi, ki so:

  • dokazila o prejemu pomembnih domačih in tujih priznanj oziroma nagrad za dosežke na kulturnem področju in dokumentirane kritične odmeve strokovne javnosti oziroma enciklopedične zapise oziroma vrednotenja v strokovni literaturi;
  • podatke o višini zadnje izplačane pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in podatke o višini pokojnin v drugih državah oziroma izjavo, da pokojnine v drugih državah ne prejemate;
  • izjavo o resničnosti in točnosti podatkov;
  • podatke oziroma listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki in podatki o prebivališču (potrdilo o stalnem prebivališču oz. fotokopijo osebnega dokumenta).

Vlogo z vsemi prilogami se pošlje na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Več o celotnem postopku si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kulturo. 

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli