Servis: Vpis NVO v Register dejanskih lastnikov (RDL)

Nevladne organizacije so zakonsko obvezne, da se poleg  vpisa v Poslovni register Slovenije, vpišejo tudi v Register dejanskih lastnikov (RDL). Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) opozarja, da nadzorni organi že izvajajo nadzor nad izvajanjem določb in kršiteljem izrekajo globe, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v 167. členu.

V tokratne servisu za nevladne organizacije se bomo posvetili določilom in postopku vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL).

176. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa obveznost poslovnih subjektov, da v enem letu od uveljavitve ZPPDFT-1, do 19.11.2017, ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku oziroma lastnikih v skladu z 41. členom ZPPDFT-1. Najkasneje do 19.1.2018 pa morajo te podatke vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL).

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. V skladu z določbo prvega odstavka 36. člena ZPPDFT-1, ki določa, da se za dejanskega lastnika subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt, so za vpis v RDL zakonsko obvezane tudi nevladne organizacije. Iz zakonske obveze ugotavljanja dejanskega lastnika so v skladu 41. členu ZPPDFT-1 izvzeti: samostojni podjetniki posamezniki; posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost; enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo; ter  neposredni in posredni proračunski uporabniki.

Vpis lahko opravite preko eRDL, spletna aplikacija na portalu AJPES. Ta omogoča zakonitim zastopnikom ali pooblaščenim osebam poslovnih subjektov vpis in izbris podatkov o njihovih dejanskih lastnikih v ali iz Registra dejanskih lastnikov. Po prijavi na spletni portal AJPES izberete aplikacijo eRDL v kateri izberete možnost »Vpis podatkov«. V skladu s 45. členom ZPPDFT-1 vpišete podatki o poslovnem subjektu (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta v PRS oz. datum vpisa in izbrisa iz davčnega registra) in podatki o dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra). Natančnejša navodila za uporabo eRDL portala najdete v dokumentu Navodilo  za uporabo spletne aplikacije za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov (RDL) ali na AJPES-ovi spletni strani.

Poleg tega morajo nevladne organizacije vzpostaviti in upravljati tudi natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih. Evidenca mora vsebovati naslednje podatke dejanskih lastnikov: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora.

Če podatki niso vpisani v RDL, ali če so te napačni, 167. členu ZPPDFT-1 za pravne osebe predvideva  globo v višini od 6.000 do 60.000 eurov za prekršek in globo od 400 do 2.000 eurov za prekršek odgovorne osebe pravne osebe.

Deli