SERVIS: Samozaposleni in varnost pri delu

Osebe s statusom samozaposlenega v kulturi se, tako kot tudi drugi samozaposleni, pogosto sprašujejo, ali morajo ob začetku opravljanja svoje dejavnosti, opraviti tudi zdravniški pregled in usposabljanje iz varnosti pri delu.

V Servisu za ustvarjalce tokrat pojasnjujemo, zakaj iz samega statusa samozaposlene osebe ne izhaja, da sta zdravniški pregled in usposabljanje iz varnosti pri delu nujni in neizogibni obveznosti.

Kot so nam sporočili iz Inšpektorata za delo RS, je samozaposlena oseba, ki »opravlja dejavnost kot edino ali glavno zaposlitev in ne zaposluje drugih delavcev oziroma v delovni proces ne vključuje drugih oseb«, sama odgovorna »tako za svojo varnost in zdravje, kakor tudi za varnost in zdravje drugih oseb, na katere lahko vpliva s svojimi dejanji ali opustitvami pri izvajanju delovnega procesa«. Iz samega statusa samozaposlene osebe v kulturi (podobno velja tudi za ostale samozaposlene, ki sami ne zaposlujejo drugih oseb) torej ne izhaja, da bi bilo obvezno opravljati izpit iz varnosti pri delu ali zdravniški pregled.

Zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu, katere mora samozaposlena oseba izvajati, so »opredeljene v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), natančneje v členih od 55. do 60. in se izražajo tudi v dolžnosti, da samozaposlena oseba lahko sama ugotavlja morebitna tveganja za nezgode, poklicne bolezni in bolezni povezane z delom, jih oceni ter posledično v primeru potrebe pri izvajanju konkretnih ukrepov za preprečevanje takšnih tveganj te ukrepe opredeli v pisni izjavi o varnosti z oceno tveganja«. V členih od 55. do 60. ZVZD-1 se »nikjer ne omenja usposabljanje za varno delo ali zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov samozaposlenih oseb, zato zahteva po zagotavljanju usposabljanja za varno delo in za zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov samozaposlenih oseb nima pravne podlage v ZVZD-1 in jih samozaposlenim osebam ni potrebno izvajati«. To velja v primeru, če se pri dejavnosti samozaposlenega ne pojavljajo tveganja ali nevarnosti.

»V kolikor pa se pri identificiranju in ocenjevanju tveganj ugotavljajo konkretne nevarnosti, v zvezi s katerimi bi bilo potrebno za zagotavljanje varnega in zdravega dela sprejeti določene ukrepe, je potrebno takšne ukrepe sprejeti. Pri tem gre za ukrepe, z izvedbo katerih se zagotovi večja varnost samozaposlene osebe oziroma zmanjša tveganje za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. Med temi ukrepi bi samozaposlena oseba morala vsekakor izvajati usposabljanje za varno delo in glede na tveganja tudi opraviti preventivni zdravstveni pregled, uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo ter ostala primerna sredstva za delo. Prav tako se mora v primeru ugotovljenih tveganj sprejeti pisna Izjava o varnosti z oceno tveganja, katere sestavni del so tudi sprejeti ukrepi.«

Izjavo o varnosti z oceno tveganja lahko samozaposlena oseba izdela sama, je pa potrebno, da se »morebitne nevarnosti in tveganja ugotavljajo strokovno in realno, da se sprejemljivost ocenjenega tveganja ravno tako ugotavlja strokovno ter da se potem tudi strokovno opredelijo ukrepi. V kolikor tega samozaposlena oseba ni zmožna zagotoviti sama, je smiselno, da to uredi z zunanjo strokovno organizacijo.«

Iz vsega zapisanega lahko sklepamo, da iz samega statusa samozaposlenega v kulturi ne izhaja direktna obveza, da bi morali opravljati izpit iz varnosti pri delu, glede tega opraviti kakršnekoli ukrepe ali opraviti zdravstveni pregled. To je zgolj priporočljivo, v kolikor samozaposleni sam oceni, da je njegovo delo tvegano oziroma nevarno. Samozaposleni skratka sam oceni tveganost lastnega dela in na tej podlagi tudi sprejema predvidene ukrepe, saj je tudi sam odgovoren za svojo varnost, kar je bistvena razlika v primerjavi z delovnim razmerjem, v katerem mora delodajalec poskrbeti za varnost delavca.

Iz Inšpektorata so nam tudi sporočili, da »ZVZD-1 glede pravic in dolžnosti samozaposlenih oseb ne ločuje med različnimi dejavnostmi, zato predhodno zapisano velja za samozaposlene osebe, ki izvajajo delo v vseh dejavnostih«.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli