0,5 % dohodnine za kulturo in umetnost

Vsak davčni zavezanec lahko v Sloveniji že od leta 2007 naprej zahteva, da se do 0,5 odstotka njegove dohodnine nameni tudi nevladnim organizacijam na področju umetnosti in kulture. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1 % do 0,5 % dohodnine. Leta 2017 je bilo podanih 461.764 zahtev za doniranje dela dohodnine. Skupen znesek donacij v višini 4,60 milijona eurov pa se je porazdelil med 5.228 prejemnikov.

Kljub temu da se število tistih, ki del svoje dohodnine namenijo NVO v kulturi, vsako leto povečuje, pa še vedno ostaja nerazdeljena skoraj polovica vseh razpoložljivih sredstev. Tudi letos torej pozivamo vse, ki sta vama kultura in umetnost blizu, da svojih 0,5 odstotka dohodnine namenite eni ali več NVO.

Seznam vseh upravičencev za leto 2018 je na voljo na tej povezavi, javno pa so dostopni tudi podatki o doniranih sredstvih in številu donacij za leto 2017 (iz seznama so izvzete organizacije, ki so prejele skupaj manj kot 1 euro donacij). Ker smo v sorodnem prispevku lansko leto že pojasnili postopek, kako lahko zavezanci donirate 0,5 % dohodnine, bomo v letošnjem prispevku pojasnili, kako nevladne organizacije sploh lahko pridejo na seznam za to, da so upravičene do navedene donacije.

Da bi se nevladna organizacija iz področja umetnosti in kulture lahko uvrstila na seznam upravičencev do 0,5 % dohodnine, mora od pristojnega ministrstva za kulturo pridobiti odločbo, s katero se ji podeli status nevladne organizacije v javnem interesu. Ta status pa lahko pridobi, če izpolnjuje splošne pogoje Zakona o nevladnih organizacijah in dodatne pogoje 80. ter 81. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in 107. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1).

Za področja delovanja, ki so v javnem interesu na področju kulture, štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. Obrazec Vloge za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju umetnosti in kulture najdete na tej povezavi. Vloga mora vključevati poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu v zadnjih dveh letih, porabo sredstev za izvajanje teh aktivnosti in program bodočega delovanja na področju umetnosti ter kulture za najmanj dve leti naprej.

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju umetnosti in kulture ob uvrstitvi na seznam upravičencev za namenitev 0,5 % dohodnine prinaša še nekatere pravice in obveznosti.

Izpostavljamo, da se upošteva pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam in pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti ter v merilih za izbor prejemnikov sredstev, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril. Prav tako imajo te organizacije pravico do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene. Oproščene so tudi plačila upravnih taks, država ali občina pa jim lahko da v brezplačno uporabo svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno) za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene.

Na seznam upravičencev za donacije za tekoče leto se avtomatično uvrstijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje na dan 31. 12. prejšnjega leta. Če bi torej nevladna organizacija pridobila status delovanja v javnem interesu na področju umetnosti in kulture v letu 2018, bi se uvrstila na seznam upravičencev za leto 2019, prve donacije iz dohodnine pa bi tako prejela v letu 2020.

Postopka za namenitev do 0,5 odstotka dohodnine in za pridobitev javnega interesa nevladnih organizacij in društev na področju umetnosti in kulture se pričneta na zahtevo stranke. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije za umetnost in kulturo pa lahko zavezanci oddajo ali elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali osebno oziroma po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Deli