SERVIS: Preseganje cenzusa in vračanje prispevkov

Samozaposleni v kulturi se lahko znajdejo v situaciji, ko na podlagi izračuna triletnega povprečja plačanih honorarjev presežejo dohodkovni cenzus, kar pomeni, da niso več upravičeni do pravice plačila prispevkov za socialno varnost s strani Ministrstva za kulturo. V kolikor se zgodi, da so v seštevku zadnjih treh let samozaposleni cenzus presegli, morajo vračati prispevke za tekoče leto, v katerem je bilo ugotovljeno preseganje cenzusa.

V tokratnem servisu Asociacije bomo na konkretnem primeru pokazali, kdaj so samozaposleni dolžni vrniti državi že plačane prispevke in kako se lahko tovrstni situaciji izognejo.

Kot je navedeno v 85. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, »se izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa ugotavlja za vsako tekoče leto na podlagi povprečja dohodkov iz preteklih treh let«. »Dohodek se ugotavlja na podlagi odločb o odmeri dohodnine oziroma davčnih obračunov akontacij dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bili podlaga za odločbo o odmeri dohodnine, in drugih davčnih odločb ter podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja za pretekla zadnja tri leta.«

Dohodkovni cenzus v zadnjih letih znaša 21.244,48 EUR za leto 2024 (Vsota se lahko spremeni ob nastopu novega koledarskega leta in je do konca februarja navedena na spletni strani Ministrstva za kulturo). To pomeni, da so posamezniki do plačila prispevkov upravičeni, v kolikor povprečje njihovih dohodkov v zadnjih treh letih ne presega dohodkovnega cenzusa, kar v praksi pomeni, da v zadnjih treh letih ne smejo imeti vsega skupaj več kot cca. 60 000 eur dohodkov.

V ZUJIK-u je navedeno tudi, da se prispevki za tekoče leto (“četrto leto”), dokler dohodkovni cenzus ni ugotovljen za prejšnja tri leta, plačujejo kot akontacija, pri čemer država zahteva povračilo že plačanih prispevkov v “četrtem letu”, če se izkaže, da je upravičenec v seštevku treh prejšnjih let presegel dohodkovni cenzus. Pri tem lahko nastane dilema, v katerem primeru točno je potrebno prispevke vračati in ali se izraz “tekoče leto” nanaša na leto, v katerem je bil cenzus presežen (tretje leto v triadi zadnjih treh let, npr. 2022 v triletju 2021, 2020, 2019) ali na leto, v katerem je bilo preseganje cenzusa ugotovljeno (“četrto leto” 2023).

Poglejmo konkreten primer: samozaposlena oseba preseže cenzus za triletje 2020-2022, kar je ugotovljeno šele na podlagi davčnega obračuna za prejšnja tri leta v 2023. Ali mora vračati samo prispevke, ki jih je do takrat ministrstvo zanj plačalo v letu 2023 ali tudi prispevke iz leta 2022? Odgovor je, da je potrebno vračilo že plačanih prispevkov, ki jih država samozaposlenemu plačuje v letu 2023. Informativni izračun dohodnine za preteklo leto finančna uprava namreč posreduje najkasneje do 31. maja tekočega leta. To pomeni, da mora samozaposleni vračati prispevke in obresti, ki jih je prejel do junija tekočega leta, torej 2023.

Samozaposleni se lahko tovrstni situaciji izogne tako, da, v kolikor ugotovi, da je v zadnjih treh letih presegel cenzus, v januarju naslednjega leta pošlje dopis na Ministrstvo za kulturo, v katerem prosi za ustavitev plačila prispevkov. V naprotnem mu bo ministrstvo plačevalo prispevke dokler FURS (do 15. 6. 2019) ne ugotovi preseganje za obdobje preteklih treh let. Teh šest prispevkov (ki jih je ministrstvo zanj plačalo do meseca junija 2023) bo moral samozaposleni vrniti skupaj z obrestmi.

Zamislili pa bi si lahko tudi ravno nasprotno situacijo, v kateri samozaposleni, ki je v prejšnjih letih presegal cenzus, za tekoče leto (in na podlagi predvidevanj za tekoče leto, npr. 2023) ne pričakuje več preseganja dohodkovnega cenzusa. V tem primeru posameznik lahko, kot je navedeno na spletni strani Ministrstva za kulturo, “pisno zaprosi za ponovno izplačevanje akontacij prispevkov za tekoče leto s priloženo pisno izjavo, da dohodkovnega cenzusa v tekočem letu ne bo presegal”.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli