SERVIS: Dopust pri zaposlitvi za krajši delovni čas

Samozaposleni v kulturi se včasih zaposlijo za krajši, recimo polovični delovni čas in v tem primeru se pričnejo zastavljati nekatera vprašanja glede delavskih in drugih pravic. 

Tokrat v sklopu servisa Asociacije pojasnjujemo, do koliko dopusta so upravičeni tisti, ki niso zaposleni za polni delovni čas in kako količino dopusta izračunati glede na količino delovnih ur in njihovo razporeditev v tednu.

Glede na določila v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ima načeloma delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja enake kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje (3. odstavek, 65. člen). Pravica do dopusta je podrobneje opredeljena v 159. členu omenjenega zakona, kjer je navedeno, da »letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega«. Delavec s krajšim delovnim časom ima torej načeloma pravico do letnega dopusta v enakem trajanju kot delavec s polnim delovnim časom (minimalno 20 dni). Sorazmerno krajši delovni čas pa vpliva na sorazmerno nižje nadomestilo plače, ki ga delavec prejema v času izrabe letnega dopusta.

Vendar je potrebno tu upoštevati še, da je »minimalno število dni letnega dopusta delavca odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca«, kar je tudi navedeno v 159. členu. To pomeni, da se v primeru razporeditve delovnega časa na manj dni v tednu, sorazmerno zmanjša tudi število dni dopusta in v tem primeru je lahko število dni dopusta posledično tudi manjše kot dvajset.

V praksi to pomeni, da je količina dni dopusta odvisna od tega, kako je po dnevih razporejena zaposlitev za krajši delovni čas in kaj je navedeno v posamezni pogodbi o zaposlitvi. Če je recimo nekdo zaposlen 5 dni/teden po 4 ure/dan (skupaj 20 ur), to pomeni, da bi morali imeti enako število dni dopusta kot redno zaposleni (le da se za dan dopusta štejejo 4 ure) – torej minimalno 20 dni dopusta po 4 ure. Če pa je nekdo denimo zaposlen 2 dni/teden po 8ur/dan to pomeni, da bi morali imeti na leto minimalno 8 dni dopusta, pri čemer pa bi dan dopusta vseboval 8 ur.

Število dni dopusta za posamično leto se sorazmerno zmanjša tudi v primeru, ko se zaposlitev začne med letom, saj se ta ustrezno preračuna v sorazmernem deležu trajanja zaposlitve v primerjavi s celotnim letom. Delavec, ki na primer začne z delom na polovici leta, je do konca istega leta upravičen do polovice celoletnega dopusta.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli