SERVIS: O statusu študenta in samozaposlenega v kulturi

Posamezniki in posameznice pogosto prehajajo iz enega v drug pravni status, denimo iz statusa študenta v status samozaposlenega v kulturi.

Dogaja pa se tudi križanje študija in samostojne kulturniške poti, in ob tem se pojavlja nekaj vprašanj, ki jih pojasnjujemo v tokratnem servisnem nasvetu Asociacije.

Prvo vprašanje, na katerega ob tem naletimo je, ali posameznik lahko študira in je hkrati samozaposlen v kulturi. Tu nastaja zmeda predvsem med splošnim statusom študenta, ki je navzven definirana predvsem z zavarovalno podlago in dvema različnima študentskima statusoma – rednim in izrednim – znotraj različnih fakultetnih programov.

Zakon o visokem šolstvu (ZVis) v 65. členu določa, da je študent “oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.” Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so nam pojasnili, da je posameznik lahko samozaposlen in hkrati tudi študira. A je hkrati ključno zavedanje, da samozaposlitev ni združljiva s posebnimi študentskimi pravicami in ugodnostmi. To pomeni, da v kolikor ste samozaposleni, ne morete koristiti ugodnosti, kot so subvencioniran prevoz, prehrana, bivanje v študentskem domu, pridobivanje študijskih štipendij itn. Ob tem pa je potrebno poudariti, da to velja za splošno pravilo, ki se veže tako na študente in študentke vpisane v redni študijski program kot tudi za tiste v izrednem študijskem programu. Razlike med programi in obravnavami rednih in izrednih študentov in študentk so vezane na pravilnike posameznih fakultet oz. univerz.

Na Ministrstvu za kulturo smo povprašali, ali obstaja kakšna izjema (v kontekstu ZUJIK in Uredbe o samozaposlenih v kulturi), da bi bili izredni in redni študentje in študentke obravnavani različno glede možnosti sočasnosti statusa samozaposlenega v kulturi in statusa študenta. Pojasnili so nam, da dopuščajo status študenta ob delu. Terminološko nejasnost smo razčistili tako, da so nam potrdili, da v praski ministrstvo ne preverja v kakšen študijski program je vpisan samozaposlen v kulturi, ampak po kateri osnovi je prijavljen v zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 22. členu določa, da »Otrok, ki ni sam zavarovanec, je zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolni 26 let.« oziroma v petem odstavku 15. člena definira ostale zavarovalne podlage, ko oseba postane sam zavarovanec, tudi “osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic”. Ključno torej je, da če želite v času študija ohraniti status samozaposlene osebe v kulturi, ne smete biti prijavljeni v zdravstveno zavarovanje kot družinski član (kar je do 26. leta avtomatično, če ste vpisani v študijski program) ali po kakšni drugi osnovi. Ob tem pa tudi ne morete koristiti pravic, ki pripadajo študentom, kot so subvencioniran prevoz, prehrana, bivanje v študentskem domu, pridobivanje študijskih štipendij ipd.

*Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli