Servis: Najem javne kulturne infrastrukture

Mnoge nevladne organizacije izvajajo del svojega programa, ki je financiran z javnimi sredstvi, v prostorih, s katerimi upravljajo javni zavodi v kulturi. A pozor, v kolikor izvajate program ali projekt, ki je podprt z javnimi sredstvi, vam javni zavodi ne smejo zaračunati najema prostorov, pač pa zgolj dodatne stroške. Enako velja tudi v primeru, če z javno kulturno infrastrukturo upravljajo profitne ali neprofitne organizacije.

Tokrat v sklopu servisa Asociacije za nevladne organizacije v kulturi pripravljamo pojasnilo glede interpretacije 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Vprašanje, ki ga naslavljamo, je torej ali lahko kulturni izvajalci (tako javni zavodi, kot nevladne in profitne organizacije), ki jim je bila v uporabo ali upravljanje dana javna kulturna infrastruktura, drugim kulturnim izvajalcem zaračunavajo za najem prostorov ali dela prostorov za izvedbo javnega kulturnega programa ali projekta. Zanima nas, ali lahko to naredijo po katerikoli ceni, ali so pri tem omejeni.

Oddajanje javne kulture infrastrukture urejajo 73., 74. in 75. člen ZUJIK, kjer predvsem zadnji člen zelo jasno določa, da lahko javno kulturno infrastrukturo, s katero upravlja organizacija, drugemu kulturnemu izvajalcu, ki izvaja program ali projekt v javnem interesu, ob najemu prostorov ali dela prostorov, zaračuna zgolj nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali.

Del člena, ki ureja opisano razmerje se glasi: »Če upravljavec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture odda infrastrukturo ali njen del v uporabo javnemu zavodu, javnemu skladu ali javni agenciji s področja kulture ali drugim kulturnim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov, je od njih upravičen zahtevati samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali.«

V kolikor se vam zdi, da vam je posamezni uporabnik ali upravljalec javne kulturne infrastrukture najem prostora zaračunal preveč (v primeru da izvajate program ali projekt, ki je podprt z javnimi sredstvi), vam svetujemo, da najprej preverite, kaj vam je zaračunal. V kolikor je med postavkami naveden najem prostora, potem tovrstna postavka ni skladna z zakonom. V kolikor pa so na postavkah drugi stroški povezani z najemom (npr. varnostna služba, tehnik, čistilni servis, itn.), hkrati pa se vam zdijo navedeni zneski previsoki, je najbolje, da od javne organizacije zahtevate cenik storitev. Zaračunani dodatni stroški morajo biti skladni s cenikom, v kolikor se zneski ne ujemajo s cenikom, pa je zaračunano zopet v neskladju z zakonom.

Deli