Lokalne kulturne politike: Koper

Foto: @PiNA
Foto: @PiNA

Lokalne kulturne politike predstavljajo pomemben segment urejanja področja kulture, zato v Kulturosferi nadaljujemo z njihovim raziskovanjem po mestnih občinah. Ena glavnih težav pri nas je ravno premajhna pozornost, ki jo nekatere občine posvečajo kulturni politiki na področju nevladnih organizacij, zato je ozaveščanje na tem področju velikega pomena.

Tokrat smo se posvetili Mestni občini Koper. Koper je nemara najbolj prepoznaven zavoljo luke in turizma, a ravno kultura je pogosto tista, ki pomeni ključno dopolnilo k turistični ponudbi. Poleg predstavnikov mestne občine, so na naša vprašanja odgovorili predstavniki Pine, ene večjih nevladnih organizacij v regiji.

Mestna občina Koper
Odgovarja Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK

Koliko NVO v kulturi deluje v vaši občini?

Na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2017 se je prijavilo 46 društev. Ocenjujemo, da na območju Mestne občine Koper deluje okoli 130 društev na področju kulture.

Kolikšen je letni proračun občine in koliko od tega je namenjeno za kulturo?

V letu 2017 znaša proračun občine 60.642.323,00 evrov, od tega je 2.822.520,00 evrov namenjenih za kulturo.

Koliko sredstev namenite nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi in na kakšen način (razpis, poziv itn.)?

V letu 2017 smo nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi namenili 155.600,00 evrov preko vsakoletnega javnega razpisa. Letno namenjamo tudi sredstva za delovanje na področju kulture za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti, in sicer v letu 2017 131.100,00 evrov.

Kakšen pomen ima za vašo občino kultura in katere prioritete imate v prihajajočem obdobju na tem področju?

Na naši občini ravno pripravljamo Lokalni program kulture za naslednjih 5 let. Prav pri pripravi programa pričakujemo, da se bodo izoblikovale prioritete na tem področju.

Kako gledate na nujnost razvoja nevladnega sektorja v kulturi in kako ga nameravate spodbujati?

Ocenjujemo, da se bo odgovor izluščil pri pripravi Lokalnega program kulture.

Na kakšen način ob pripravi lokalnih kulturnih programov sodelujete z NVO iz vaše občine?

Na podlagi opravljenega poziva s strani Stičišča NVO Istre in Krasa (Kid Pina, Koper) in njihovih predlogov, smo v komisijo za pripravo lokalnega programa za kulturo vključili tudi 2 predstavnika nevladnih organizacij.

Kako ocenjujete sodelovanje med občino in državo na področju kulture?

V tem segmentu opažamo premalo sodelovanja in sofinanciranja s strani države za kulturne spomenike in infrastrukturo na področju kulture na našem območju, ter premalo celovitega pogleda na sofinanciranje kulturne dejavnosti, ne glede na razmejitev pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo.

Kako vidite vključevanje kulturnega turizma v turistično ponudbo v občini in kakšno je vaše mnenje o Operativnem načrtu trženja kulturnega turizma Slovenije 2018 – 2020, ki je bil nedavno poslan v javnost?

Tudi o tej tematiki bomo razpravljali pri izdelavi Lokalnega programa za kulturo. V postopku potrjevanja je tudi Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, ki med svojimi prioritetami vključuje tudi področje kulture.

Kulturno izobraževano društvo PiNA
Odgovarja Borut Jerman, podpredsednik in koordinator strokovnega dela

Kako ocenjujete stanje na področju kulture v vaši občini?

Težko objektivno ocenim stanje na področju kulture. Seveda bi lahko bilo boljše, vendar poznam tudi primere, ko je slabše. Pozna se, da je Slovenija že kot država majhna in občina Koper posledično še manjša. Ta majhnost se toliko ne zrcali v ponudbi kulturnih vsebin, prej nasprotno, ampak v nedefinirani distinkciji med profesionalno in ljubiteljsko ravnjo. Veliko premalo je profesionalnih kulturnih ustvarjalcev, producentov in ponudnikov vsebin, premalo je sodobnih in naprednih praks. Tako na strani produkcije, kot na strani odločevalcev.

Kakšno podporo občine si želite za profesionalni razvoj nevladnega sektorja v kulturi?

Z Mestno občino Koper korektno sodelujemo. Želeli pa bi si ločena razpisa za ljubiteljsko in profesionalno kulturno produkcijo ter merila in kriterije, ki bi sledili jasno postavljeni kulturni strategiji. In seveda, lokalni program za kulturo, ki bi prepoznal pomembno vlogo nevladnega sektorja na področju kulture.

Kako ocenjujete sodelovanje z javnimi zavodi in ljubiteljskimi društvi v vaši občini?

Obstoječa raven sodelovanja med oz. s posameznimi javnimi zavodi in NVO je prisotna na nivoju manjših projektov, vendar je potenciala tu še veliko. Še vedno se premalo povezujemo, posebno na strateški ravni. Premalo ali sploh ni dialoga o razvoju sektorja, prioritetah in skupnih izzivih. Delo pri pripravi lokalnega programa za kulturo se nam zdi pomembno tudi z vidika mreženja in povezovanja posameznih akterjev.

Deli