Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025

Ime: Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: 23. avgust 2017
Povezava na predlog

Ključni poudarki s strani predlagatelja

Ključni cilj NPK za obdobje 2018 – 2025 je po besedah MK primerno umestiti kulturo v spremenjenih razmerah.

NPK vsebuje pet strateških ciljev, znotraj vsakega pa še nekaj operativnih  ciljev.

Strateški cilji so: uveljaviti status kulture v javnem interesu,vzpostaviti z javnim interesom za kulturo skladen sistem financiranja kulture in zagotoviti za kulturo ustrezen delež javnih sredstev,  spodbuditi dotok sredstev za kulturo iz drugih virov in jih vključiti v sistem ter omogočiti finančno in ustvarjalno avtonomijo vsem ustvarjalcem, decentralizirati sofinanciranje kulture in postopno odpraviti nesorazmerja med posameznimi sektorji kulture oz. vrstami umetnosti ter med ustvarjalci v javnem in nevladnem sektorju in sistematično in učinkovito promovirati ter uveljaviti slovensko kulturo v mednarodnem prostoru, vzpostaviti dialog z drugimi kulturami in doseči večjo
prepoznavnost Slovenije.

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018 -2025, ki jih je Asociacija poslala septembra 2017, so v celoti dostopni na tej povezavi.

NPK po našem mnenju sicer primerno opiše nekatere težave v kulturi,  predvsem premajhno sistemsko podporo nevladnih organizacij (NVO) ter samozaposlenih. A kot takšen je bolj podoben predhodni analizi, ki ji bo pravi NPK šele sledil. Po našem mnenju bi moral imeti strateški dokument jasno opredeljene smernice rešitev, cilje, ukrepe in kazalnike, ki jim bo z akcijskim načrtom mogoče v kasnejših letih slediti.

Dokument mestoma sicer navrže nekaj konkretnih ukrepov za urejanje položaja samozaposlenih in NVO, ki pa niso utemeljeni na analizah posledic in so praviloma izvzeti iz konteksta razvoja celotnega sektorja, niso skladni z ostalimi strateškimi dokumenti vlade ter ne upoštevajo ključnih predlogov, ki jih kulturniška stroka že nekaj let javno zagovarja.

Pri samozaposlenih dokument načrtuje delitev poklicev na avtorske in neavtorske. Ker ni jasno, kako bi se avtorstvo določalo, in zakaj je takšna delitev smiselna, se bojimo, da bo to vodilo v zmanjšanje števila tistih, ki jim plačujejo prispevke za socialno varnost. To bo vodilo v še večjo prekarizacijo samozaposlenih, zato predlagamo umik ukrepa. Hkrati pogrešamo vizijo in razvojne ukrepe za samozaposlene, denimo uvedbo karierne dinamike.

Dokument je želel v svojih prvotnih različicah uvesti novo javno agencijo za umetnost. Bojimo se, da bi to zmanjšalo sredstva za umetnost na račun administracije, hkrati pa področje odprlo radikalnim rezom v proračunu. Verjamemo, da stroka na MK že zdaj ni podvržena pritiskom odločevalcev pri deljenju sredstev, kar je edini argument za ustanovitev agencije s strani MK. Ustanovitev agencije ne more biti izgovor za neprevzemanje politične odgovornosti za razvoj nevladnega sektorja v kulturi. Primeri iz tujine kažejo, da je agencija smiselna zgolj v primeru, da je financirana s strani izvenproračunskih virov, kar se v Sloveniji glede na umanjkanje zasebnih sredstev v kulturi zagotovo ne bo zgodilo. Zakaj je v tem primeru za golo prerazporejanje
sredstev v kulturi potreben nov, dražji organ kot ministrstvo, tako ni jasno. Ker ukrep ni premišljen, predlagamo, da ga MK izloči iz NPK in okoli njega raje v naslednjih letih organizira sistematično strokovno razpravo, ne pa da se v NPK zaveže k nečemu, za kar še ni odločeno, če sploh ima smisel.

Pozdravljamo sicer uvedbo koncesij za najbolj razvite NVO v kulturi, ki jih predlaga NPK, a hkrati opozarjamo, da umanjkajo vsi drugi ukrepi za razvoj stabilnega nevladnega sektorja. Vključno z jasno zavezo, da bo po desetletju prizadevanj NVO v krovni zakonodaji, predvsem ZUJIK-u, jasno definiran kot temeljni gradnik kulturnega polja. NVO že leta poudarjamo, da je potrebno za stabilen razvoj sektorja, ki dosega neverjetne rezultate v polju umetnosti, uvesti stabilnejši način podpore. Govorimo o financiranju hladnega pogona, urejanju infrastrukturnih vprašanj, znatnejšemu sofinanciranju evropskih projektov, administrativnemu lajšanju bremen, dialoškosti pri pripravi mehanizmov financiranja itn. Nič od tega nismo našli v tem NPK.

Če želi MK Kulturniško zbornico Slovenije (KZS) spremeniti v zbornico stanovskih društev, menimo, da je tu potrebna previdnost. Na polju kulture ne delujejo zgolj ta društva, temveč tudi strokovna združenja. Če bo imela nova KZS pristojnosti podeljevanja sredstev in statusov za samozaposlene, menimo, da MK v tem primeru ne more odstopiti od odgovornosti za komisijsko odločanje o kvaliteti izvajalcev. KZS bi bilo tako veliko bolj smiselno preoblikovati v pred leti že široko usklajeno idejo o raziskovalni ustanovi za monitoring kulturnih politik.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Asociacija je skupaj z drugimi deležniki v kulturi skozi celoten proces oblikovanja NPK 2018 -2025 opozarjala na številne pomanjkljivosti dokumenta. Dokument so kot problematičen spoznali praktično vsi kulturniki, vse od samozaposlenih do številnih javnih zavodov. Po protestu kulturnikov proti škodljivemu dokumentu in pozivih k odstopu ministra, je skupni pritisk zadostoval, da do sprejetja predloga NPK 2018 – 2025 ni prišlo. Vmes je MK sicer v javnost poslal nekaj različic besedila, ki je vsako do neke mere upoštevalo predloge Asociacije, a ni ponudilo ključnih predlaganih rešitev, zato se naša generalna ocena o nesprejemljivosti dokumenta ni spremenila.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

April 2017: Preučili smo končna izhodišča ministrstva za kulturo glede celostne prenove kulturnega modela, ki bo izhodišče za nov Nacionalni program za kulturo. Osredotočili smo se na pripravo komentarjev dokumenta v delih, kjer se nanašajo na področje NVO in samozaposlenih v kulturi.
Maj 2017: Začeli smo s pripravami na posvet o vlogi agencije za umetnost, na katero naj bi bilo preneseno financiranje NVO v kulturi.
Maj – julij 2017: V tem obdobju smo v komunikaciji z ministrstvom za kulturo in Nacionalnim svetom za kulturo usklajevali nekatere elemente bodočega predloga Nacionalnega programa za kulturo.
28. julij 2017: Po posvetovanju s člani smo podprli peticijo in prizadevanja za ustanovitev centra za sodobni ples, ki bi bil umeščen v prihajajočem Nacionalnem programu za kulturo.
Julij – avgust 2017: Predstavnik Asociacije v dialoški skupini za samozaposlene je večkrat zahteval osnutek Nacionalnega programa za kulturo, kjer je do razprave o dokumentu v avgustu tudi prišlo.
Avgust – september 2017: Z drugimi deležniki v kulturi si je Asociacija prizadevala za umestitev tematike kulturnega turizma v nastajajoči NPK.
23. avgust 2017: Udeležili smo se novinarske konference MK glede NPK in ministru javno zastavili vrsto vprašanj o predlogih znotraj NPK.
24. avgust 2017: Asociacija se je srečala z ZKDS, na srečanju pa je potekala tudi izmenjava mnenj glede Nacionalnega programa za kulturo.
30. avgusta 2017: Srečali smo se s predsednikom DSP in članom upravnega odbora DSP ter si izmenjali mnenja glede Nacionalnega programa za kulturo.
Začetek septembra 2017: Preučili smo osnutek Nacionalnega programa za kulturo, ko je bil septembra objavljen v sklopu javne razprave.
7. september 2017: V sklopu zagovorniške kampanje glede Nacionalnega programa za kulturo smo v Ljubljani med drugim organizirali odmeven zagovorniški posvet o agenciji za umetnost, na katero naj bi bile prenesene pristojnosti NVO v kulturi.
11. september 2017: Srečali smo se s CNVOS ter predstavili problematiko NPK pri razvoju NVO v kulturi.
12. september 2017: Udeležili smo se posveta MK, na katerega je bil povabljen član upravnega odbora Asociacije Andrej Srakar, ki je predstavil naše zadržke glede položaja NVO znotraj NPK ter ministru za kulturo predstavili naše poglede na težavne točke NPK.
14. september 2017: V sklopu kampanje okoli novega Nacionalnega programa za kulturo je Asociacija pripravila srečanje z novinarji, na katerem smo predstavili stališča glede NPK s strani NVO, stanovskih združenj, samozaposlenih, ljubiteljske mreže in javnega sektorja v kulturi.
14. september 2017: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o novinarski konferenci, kjer so se kulturniki iz različnih področji negativno izrekli do predloga Nacionalnega programa za kulturo.
20. september 2017: Asociacija na spletni strani objavi prispevek, kjer poroča, da so člani dialoške skupine za samozaposlene v kulturi razpravljali o nekaterih pomanjkljivostih in potrebnih dopolnilih NPK.
27. september 2017: Nacionalni svet za kulturo je zavzel negativno stališče do NPK. Svoja mnenja in stališča je predstavila tudi članica NSK in predsednica Asociacije Jadranka Plut, ki je poudarila nujnost akcijskega načrta ter razvojnih ukrepov za NVO, kar je bilo tudi zapisano v skupnem odzivu NSK na NPK, ki so ga posredovali ministrstvu.
30. september 2017: Po posvetovalnem procesu smo na ministrstvo za kulturo poslali številne komentarje na Nacionalni program za kulturo.
4. oktober 2017: Na spletni strani Asociacije je bila objavljena novica o odzivu na Nacionalni program za kulturo z vsemi pripadajočimi komentarji.
11. oktober 2017: Asociacija na spletni strani objavi prispevek, kjer poroča, da so člani Nacionalnega sveta za kulturo (članica je tudi predsednica Asociacije) sprejeli stališče, da je NPK potreben še dodatnih dopolnil.
13. oktober 2017: Udeležili smo se srečanja predstavnikov društev s predsednikom državnega sveta, kjer smo javno izpostavili aktualne zagate NVO v kulturi znotraj predloga NPK ter pridobili javno podporo predsednika DS.
13. oktober 2017: Asociacija na spletni strani objavi prispevek, kjer poroča, da so člani dialoške skupine za samozaposlene v kulturi sprejeli stališče, da je NPK potrebno še dopolniti.
8. november 2018: Asociacija na spletni strani objavi prispevek o tem da je delovna skupina za NVO na ministrstvu za kulturo zadržana do predloga NPK.
13. november 2017: V sklopu okrogle mize o NPK nas je na posvet povabila stranka SMC, ki predseduje odboru za kulturo v državnem zboru. Posveta se je udeležila predsednica Asociacije Jadranka Plut, ki je predstavila naša stališča glede NVO znotraj NPK ter opozorila na nujnost sprejemanja trajnostnih odločitev v dialogu s strokovno javnostjo. Posvet je bil medijsko odmeven.
11. decembra 2017: Ker je bilo glede novega Nacionalnega programa za kulturo in novele ZUJIK-a veliko nezadovoljstva med različnimi predstavniki kulturniške javnosti, smo se uskladili s predstavniki javnega sektorja, ljubiteljske zveze, NVO in samozaposlenimi ter na skupni novinarski konferenci predstavili naše poglede na osnutek NPK. Na novinarski konferenci smo ponovno pozvali k umiku krovne strategije v kulturi ter opozorili na nedialoškost sprejemanja tega dokumenta.
5. februar 2018: Skupaj z Zavodom Maska in Slovenskim mladinskim gledališčem smo v okviru projekta Nova pošta organizirali soočenje političnih strank in kulturnikov, kjer smo jih spraševali o mnenju glede položaja NVO v ključnih strateških dokumentih, med drugim NPK,
6. februar 2018: Odvila se je skupna novinarska konferenca in protest velike večine dele kulturnikov, na kateri je bilo izraženo tudi nestrinjanje z osnutkom NPK. Naknadno je Asociacija objavila tudi prispevek o protestu na spletni strani.
7. februar 2018: Odzvali smo se vabilu stranke Levica, ki je organizirala pogovor z naslovom Proti-kulturna politika, v katerem sta sodelovali dve predstavnici Asociacije. Pogovarjali smo se o aktualnem NPK in položaju NVO v kulturi. Posvet se je odvijal v Pritličju v Ljubljani.

Deli