Samozaposleni: NPK je treba dopolniti

Osma seja Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi je bila namenjena izključno problematičnim točkam v Nacionalnem programu za kulturo (NPK). Skupina sicer ni bila sklepčna, zato se je razprava nadaljevala preko korespondenčne seje.

Zbrani so se strinjali, da je NPK v veliki meri pisan zelo ohlapno in preveč nedorečeno. Ob obravnavani konkretnih predlogov pa so se prejšnje pomanjkljivosti izkazale za strukturne, zato so se prisotni odločili, da bodo namesto razpravljanja o konkretnih težavah ocenili dokument kot celoto.

V točki delitve samozaposlenih v kulturi na avtorske in neavtorske poklice so se prisotni strinjali, da je težko razpravljati o predlogu, ki je tako ohlapen, da ni jasno, zakaj je sploh zapisan, in kaj naj bi iz njega sledilo. Zgolj zapis v dokument, da bo potrebno premisliti o morebitni delitvi statusa samozaposlenih v kulturi na različne kategorije, ne pojasnjuje, zakaj je ta delitev potrebna, predvsem pa, kaj se bo s to delitvijo doseglo. Manjka tudi vsaj okviri razmislek o tem, kako naj se ukrep sploh uresniči. O finančnih parametrih prav tako nikjer ni nobenega govora, čeprav je to verjetno že materija, ki spada v akcijski načrt NPK, ki pa osnutku prav tako ni priložen.

Podobno splošno opredeljevanje so prisotni člani dialoške skupine zaznali tudi pri nekaterih drugih elementih NPK, ki se nanašajo na samozaposlene v kulturi. Tako ukrep primerljivega plačila za samozaposlene zveni všečno, a je hkrati odprtih cel kup vprašanj, ki se porajajo ob že obstoječem 82.b členu Zakona o javnem interesu za kulturo (ZUJIK), ki se prav tako osredotoča na primerljivo plačilo. Slednji člen namreč že zdaj ne deluje v celoti.

Splošnost in nenatančnost NPK je prisotna tudi v točki agencije za umetnost, ki bo močno vplivala na samozaposlene v kulturi, prav tako problematična je opredelitev prenosa pooblastil na stanovska društva, nejasne so tudi spodbude za samozaposlene in še kaj.

Zavoljo vsega tega so se prisotni odločili, da sprejmejo enoten sklep kot pripombo na NPK in sicer, da je dokument pisan preveč nedefinirano, in da ga je zato potrebno dopolniti z razlogi, ukrepi, cilji in izvedbenim načrtom, ter veliko bolj konkretizirati, preden se lahko skupina sploh opredeli do posameznih točk. Skupina je s sklepom, ki se je v korespondenčni seji tudi dokončno potrdil, pozvala ministrstvo za kulturo, da NPK dopolni v izpostavljenih pomanjkljivostih in ga po tem vrne v ponovno javno razpravo.

Deli