Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

Ime: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo:  14. november 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe uredbe s strani predlagatelja

Predlogi spremembe uredbe so po besedah ministrstva izhajali iz usklajevanja z določbami ZUJIK-F, in sicer:
–    Uskladitev objav Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
–    Uskladitev postopka pri ponovnem vpisu posameznika.
–    Uskladitev obdobja priznanja pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz treh na pet let.
–    Sprememba oziroma uskladitev pogojev za pridobitev pravice do plačila prispevkov zavoljo podaljšanja pravice iz treh na pet let.
–    Izbris nekaterih poklicev iz seznama poklicev, s katerimi se je možno vpisati v razvid samozaposlenih v kulturi.

Odziv Asociacije

Komentarje na predlog uredbe je Asociacija poslala 28. novembra 2016 in so dostopni na tej povezavi.

Asociacija je po posvetovanju s stanovskimi društvi in članstvom pripravila seznam komentarjev, v katerih poziva k uskladitvi kriterijev poklicev tako, da ustrezajo stanju na terenu, k daljši javni razpravi, proti ukinjanju poklicev, hkrati pa je predlagala uvedbo nekaterih novih poklicev.

Ministrstvo za kulturo je v sklopu podaljševanja pravice do plačila prispevkov močno poseglo v kriterije za pridobitev pravice, predlagali so izbris določenih poklicev in dvignili prag, ki je potreben za pridobitev pravice. Asociacija je ugotovila, da bodo te spremembe vodile v močan osip samozaposlenih, kar bi predvsem na določenih ustvarjalnih področjih (denimo intermedijska umetnost) močno poseglo v delovanje NVO, saj bi bilo veliko težje angažirati ustvarjalce, jih primerno plačevati ter sistematično razvijati področje delovanja. Zaradi močnega zaostrovanja bi mladi ustvarjalci status težko pridobili, kar bi dolgoročno za NVO pomenilo velik osip mladih ustvarjalcev, s katerimi lahko sodelujejo, posledično pa tudi osiromašenje njihovih programov.

Ministrstvo za kulturo je po burni javni razpravi na vlado poslalo novo različico Uredbe o samozaposlenih. V predlogu je še vedno ostal nespremenjen visok prag za doseganje pravice do prispevkov, ukinjen je ostal intermedijski producent in še vedno ni bilo dialoga s strokovno javnostjo o tem, kakšni kriteriji dejansko odražajo kvaliteto ustvarjanja.

V novi različici je bilo sicer upoštevanih nekaj pripomb Asociacije (poklic radijskega napovedovalca ni bil ukinjen, čeprav so kriteriji ostali problematični), možen pa je postal tudi seštevek točk pri posameznih poklicih, če jih ima samozaposleni registriranih več (npr. če je hkrati režiser in snemalec). Prav tako so prilagodili nekaj posameznih kriterijev ter podaljšali obdobje, v katerem morajo samozaposleni spremeniti poklice, ki se ukinjajo.

Društvo Asociacija je skupaj s stanovskimi kolegi poudarilo, da so popravki predloga uredbe, ki jih je na vlado poslalo ministrstvo za kulturo, kljub nekaterim pozitivnim doprinosom, še vedno zdaleč premalo. Ministrstvo ni vodilo strokovnega dialoga s civilno družbo in strokovnjaki, posledično pa so kriterije ter prag za doseganje plačila socialnih prispevkov strmo zviševali do točke, ki ne odraža realnih pogojev za delo samozaposlenih. Temu so pritrdili tudi državni svetniki in poslanci v državnem zboru, ki so ministrstvu za kulturo naložili, naj kljub sprejetju uredbe, to je v roku 6 mesecev po ustanovitvi ekspertne skupine za samozaposlene, uredbo ponovno odpre skladno s priporočili strokovne javnosti. To se kljub zaključku dela skupine, v kateri je sodelovala Asociacija, ni zgodilo.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

V drugi različici predloga sprememb uredbe je ministrstvo za kulturo upoštevalo nekaj pripomb Asociacije (poklic radijskega napovedovalca se ni ukinil, čeprav so kriteriji še vedno težava), možen je postal seštevek točk glede kriterija obsega pri posameznih poklicih, če jih ima samozaposleni registriranih več. Poleg tega je bilo prilagojeno obdobje, v katerem morajo samozaposleni spremeniti poklice, ki se ukinjajo, hkrati pa so prilagodili nekaj kriterijev pri posameznih poklicih.

Ker je ministrstvo vztrajalo, da bi v primeru nesprejetja uredbe nastale težave s podaljšanjem statusa, je Državni zbor potrdil uredbo v zadnji različici (v sprejeti uredbi je sicer prišlo do nekaterih popravkov glede na drugi predlog, kot na primer, da ni bil več ukinjen poklic intermedijskega producenta (močno prizadevanje s strani Asociacije), pri kritikih je bil spremenjen obseg dela, itn.). Hkrati je državni zbor ministrstvu naložil, da oblikuje ekspertno skupino za preučitev kriterijev uredbe, in v prvo polovico leta 2017 uredbo skladno z ugotovitvami ekspertne komisije smiselno dopolni.

Asociacija je uspela v državnem zboru doseči, da je odbor za kulturo sprejel sklep o ustanovitvi ekspertne skupine za preučitev kriterijev. Asociacija je imela v skupini predstavnika, skupina pa je delo zaključila v dogovorjenem obdobju. Ministrstvo za kulturo uredbe v letih 2017 in 2018 ni vložilo v ponovno obravnavo.

Kronologija sprememb predlogov vključno s sprejeto uredbo.
Prvi predlog (14.11.2016)
Drugi predlog (9.12.2016)
Sprejeta uredba (22.12.2016)

Kronologija zagovorniških dejavnosti

17. november 2016: Ko se je odprla Uredba o samozaposlenih, smo najprej poskušali doseči podaljšanje skrajšane javne razprave, zato smo na to temo na ministrstvo za kulturo naslovili poziv. K temu smo pozvali tudi nekatere javne zavode (odzval se je denimo Kino Šiška) in ostale NVO.
17. november 2016: CNVOS smo predlagali, da tudi sami pozovejo ministrstvo k podaljšanju roka za javno razpravo, saj je bila ta manjša od predpisane glede na normative.
22. november 2016: Z ožjimi člani mreže smo uskladili načrt aktivnosti glede spremembe zakonskega akta (aktivnosti na ministrstvu za kulturo, e-posvetovanje, analiza dokumenta, članski posvet, komunikacija z javnimi zavodi, iskanje podpore pri lokalnih skupnostih, skupna akcija stanovskih društev, komuniciranje z mediji in priprava komentarjev).
26. november 2016: Poslali smo pismo ministrstvu s strani stanovskih in strokovnih društev.
28. november2016: Asociacija se je povezala s številnimi javnimi zavodi v kulturi in jim predlagala vsebinske smernice, kako lahko z javnim pismom ministrstvu podprejo prizadevanja NVO in samozaposlenih v kulturi glede spreminjanja Uredbe o samozaposlenih. S pismom podpore se je odzvalo sedem javnih zavodov na področju kulture iz različnih regij (Kino Šiška, Prešernovo gledališče Kranj, Cankarjev dom, Muzeji in galerije mesta Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Lutkovno gledališče Ljubljana, Moderna galerija).
28. november 2016: Na predlog Asociacije je prizadevanja NVO in smaozaposlenih v kulturi podprla tudi Mestna občina Ljubljana, ki je na ministrstvo za kulturo naslovila komentarje uredbe ter podprla prizadevanja NVO in samozaposlenih v kulturi.
28. november 2016: Skupaj s komentarji uredbe smo na ministrstvo za kulturo naslovili odprto pismo Asociacije, kjer opozarjamo na nekatere vsebinske zadržke ter pozivamo k umiku Priloge I in II o poklicih ter predlagamo nadaljevanje javne razprave.
28. november 2016: Na ministrstvo smo posredovali odprto pismo, v katerem pozivamo k dialogu s strokovno javnostjo. Posledica tega pritiska je bila spremenjena prva različica uredbe.
7. december 2016: Asociacija se je srečala s predsednikom Odbora za kulturo v Državnem zboru ter mu dodatno pojasnila svoja stališča.
12. december 2016: Ponovno smo usklajevali nadaljnje korake glede aktivnosti s članstvom (posebna ekspertna skupina za pregled kriterijev, novo skupno pismo stanovskih društev, aktivnosti v DZ in DS, strokovni posvet o uredbi).
13. december 2016: Da bi pridobili čim več izhodišč za delo ekspertne skupine za samozaposlene v kulturi, je Asociacija pripravilastrokoven posvet o spremembi statusa samozaposlenih.
13. december 2016: V sodelovanju z Društvom radijskih napovedovalcev smo pristopili k predsedniku komisije Državnega sveta za kulturo in predlagali sejo na temo spreminjanja uredbe, ki so jo tudi razpisali v obliki izredne seje 13. decembra 2016. Gradiva Asociacije so bila predstavljena kot uradno delovno gradivo za sejo, na njej je predsednica Asociacije predstavila ključne argumente, skupaj z ostalimi predstavniki stanovskih društev.
14. in 16. december 2016: Asociacija je bila vabljena na sejo Odbora za kulturo v državnem zboru, kjer je bilo predstavljeno stališče Asociacije glede uredbe. V končnem sklepu je Odbor za kulturo priporočil ministrstvu za kulturo oblikovanje ekspertne skupine, ki naj v treh mesecih po začetku veljavnosti nove uredbe pripravi strokovno podlago za ponovno odprtje uredbe v dialogu z javnostjo.
14. december 2016: Asociacija je na ministrstvo za kulturo naslovila novo odprto pismo po drugi različici uredbe o samozaposlenih, v kateri opozarjamo na odprte težave skupaj z ostalimi deležniki v kulturi. Uredba se je nato spremenila še tretjič. Srečali smo se tudi s tedanjo direktorico Direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo ter ji predstavili nujnost ohranitve intermedijskega producenta (to nam na koncu uspe doseči) ter ostalih predlogov Asociacije.
15. december 2016: Asociacija je samozaposlene obvestila o novi verziji uredbe.
19. december 2016: V Asociaciji smo se interno usklajevali glede posveta o samozaposlenih in nadaljnjih aktivnosti glede tretje različice uredbe.
26. december 2016: Povabili smo NVO h komentiranju predloga strokovne službe. Usklajena stališča so bila poslana na ministrstvo za kulturo.
11. januar 2017: Posvetovali smo se glede imenovanja člana ekspertne skupine na ministrstvu za kulturo za preučitev uredbe o samozaposlenih ter v imenu Asociacije potrdili Tjašo Pureber.
27. januar 2017: NVO v kulturi so na ministrstvo za kulturo naslovili novo pismo s pozivom k ustanovitvi ekspertne skupine za preučevanje in ponovno odprtje Uredbe o samozaposlenih.
21. februar 2017: Posvetovali smo se z izbranimi predstavniki stanovskih društev glede vprašanja določenih poklicev znotraj uredbe o samozaposlenih za potrebe zaključnega dokumenta ekspertne skupine za pregled kriterijev uredbe. Hkrati smo s predstavniki stanovskih društev odprli širšo razpravo o zaključnih dokumentih ekspertne skupine ter vnesli zadnje usklajene predloge.
13. marec 2017: Glede potencialnih sprememb cenzusa v uredbi smo se pogovarjali z Društvom slovenskih režiserjev ter podprli njihov predlog sprememb.
22. marec 2017: V Asociaciji smo pripravili odprto pismo ministru za kulturo, v katerem smo ga pozvali k preučitvi dela ekspertne skupine ter spoštovanju priporočila odbora za kulturo glede odprtja uredbe o samozaposlenih. Pismo smo usklajevali s člani Asociacije. Ker je vmes ministrstvo poslalo delni odgovor na nekatere zahteve, smo ga ponovno usklajevali, saj ministrstvo ni podalo odgovora na našo ključno zahtevo (ni posredovalo časovnice odprtja uredbe).
27. marec 2017: Nadaljevali smo prizadevanja za ponovno odprtje uredbe o samozaposlenih. Bili smo iniciatorji ter podpisniki pisma deležnikov v kulturi ministru za kulturo s pozivom po odprtju uredbe.
4. aprila 2017: Srečali smo se s predsednikom Odbora za kulturo v DZ ter ga seznanili s stanjem okoli Uredbe o samozaposlenih v kulturi, glede na sklep odbora po ponovnem odprtju.
19. junij 2017: Predstavniki stranke Levica so se na Asociacijo obrnili s prošnjo po pojasnilu stanja glede spreminjanja Uredbe o samozaposlenih. Na podlagi naših stališč so oblikovali poslansko vprašanje, ki so ga zastavili ministru za kulturo v državnem zboru.

Deli