Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

Ime: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo:  15. marec 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe uredbe s strani predlagatelja

Predlagatelj je s spremembami implementiral evropska določila o pomoči »de minimis«.

Sprememba je narekovala, da bodo po novem samozaposleni v kulturi, ki bodo prosili za pravico do plačila prispevkov morali vlogi priložiti tudi naslednje izjave:
–    Pisno izjavo o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
–    pisno izjavo o kandidaturi za pomoč »de minimis« in o že odobreni in še ne izplačani pomoči »de minimis«,
–    pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
–    pisno izjavo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči »de minimis« oziroma da ne bo presežena dovoljena intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
–    seznam vseh z njim povezanih podjetij,

V kolikor katere od izjav samozaposleni iz vsebinskih razlogov ne bi mogli podpisati, bi to pomenilo, da avtomatsko ne bi bili upravičeni do pravice do plačila prispevkov.

Odziv Asociacije

Komentarje na predlog uredbe je Asociacija poslala 8. aprila 2016 in so dostopni na tej povezavi.

Asociacija je v odzivu predlagala ministrstvu za kulturo, da izvzame samozaposlene v kulturi iz »de minimis« državne pomoči ter jo uvrsti v »skupinsko izjemo«.

S prekvalifikacijo plačevanja prispevkov samozaposlenim v kulturi v državno pomoč »de minimis« bi namreč potencialno lahko bili ogroženi najšibkejši deli kulturnih ustvarjalcev, torej predvsem samozaposleni v kulturi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Argumenti in stališča Asociacije niso bili upoštevani, čeprav se je ob kasnejši zakonodaji izkazalo, da so bili naši argumenti, da bo sprememba negativno vplivala na samozaposlene, resnični.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Začetek aprila 2016: Preučili smo predlog uredbe in opredelili, v katerih točkah vpliva na samozaposlene in NVO v kulturi.
8. april 2016: Ministrstvu za kulturo smo posredovali naše komentarje na predlog sprememb uredbe.
11. april 2016: Sestali smo se s predsednikom Delovne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih s statusom samozaposlenih v kulturi in predlagali, da skupina skupaj z ministrstvom za kulturo na ministrstvo za finance posreduje poziv, da ostalih ključnih razpisov ne razglasijo za pravilo »de minimis«.
15. april 2016: Iz ministrstva za kulturo smo prejeli odgovor na naše komentarje in se interno posvetovali.
9. maj 2016: Pogovarjali smo se z uradnico na ministrstvu za kulturo, ki je bila pristojna za pripravo uredbe, ki je pozvala, da najdemo konkretne samozaposlene, ki bodo prikrajšani, in če jih najdemo, so pripravljeni zopet odpreti pogovore o uredbi in pravilu »de minimis« in to do 20. maja 2016 (rok, ki je bil objavljen na e-demokraciji za zaključek postopka). MK smo opozorili, da bodo težave nastopile kasneje ob spremembi ostale zakonodaje, kar se je dve lati kasneje izkazalo za resnično dejstvo, ko je druga zakonodaja začela urejati vprašanje premoženja društev in lastništva vodilnih oseb.
Konec maja 2016: Z namenom priprave morebitne zagovorniške akcije smo preverjali, ali bo uredba imela dodaten specifičen vpliv na področju knjige.
2. junij 2016: Zaradi potrebe po razlagi nove Uredbe o samozaposlenih, smo pripravili e-usposabljanje za NVO v kulturi ter njihove sodelavce in uporabnike.
7. junij 2016: Dodatno smo pojasnili uredbo članom mreže na članski elektronski dopisni listi.

Deli