Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023

Ime: Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023
Predlagatelj: Ministrstvo za javno upravo
Predlog poslan v obravnavo:  17.05.2017
Povezava na predlog

Ključni predlogi strategije

–    S strategijo vlada opredeljuje načine razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva.
–    Predlagatelj ugotavlja, da okrepljen nevladni sektor lahko prispeva h krepitvi civilne družbe kot enega temeljev razvoja demokratične in pluralne družbe.
–    Dokument stremi k večanju profesionalizacije nevladnega sektorja in k dvigu zaposlenosti v sektorju.

Odziv Asociacije

V sklopu javne razprave je Asociacija 14. julija 2017 poslala komentarje k predlogu strategije, ki so dostopni na tej povezavi. Poleg tega se je Asociacija v posameznih fazah priprave dokumenta odzvala tudi skupaj z ostalimi deležniki na področju nevladnega sektorja in še skupaj z deležniki na področju nevladne kulture.

Ključne točke v odzivu so bile

–    Akcijski načrt razvoja NVO na področju ministrstva za kulturo, ki je sestavni del omenjene strategije, ni ustrezen. Zaradi nepopolnega seznama ukrepov s strani ministrstva za kulturo, ki so omejeni zgolj na področje manjšin, kulturne dediščine, invalidov, knjižnic in arhivov, ne zajemajo pa področje knjige, filma in avdiovizualnih dejavnosti, uprizoritvenih umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijskih umetnosti, ljubiteljske kulturne dejavnosti, medijev, arhitekture, kulturno-umetniške vzgoje, varovanja kulturnih raznolikosti, kreativnih in kulturnih industrij, mednarodnega sodelovanja idr., menimo, da so ukrepi lahko izjemno škodljivi za nadaljnje delo NVO v kulturi.
–    V odzivu je Asociacija poudarila, da na ministrstvu za kulturo že od leta 2009 deluje Dialoška skupina za področje delovanja NVO v kulturi, znotraj katere so leta 2016 njeni člani pripravili usklajen nabor tem za razvoj NVO sektorja v kulturi. Skupina je pripravila dokument, ki vsebuje številne rešitve glede sistemskega financiranja, definicije in umestitve NVO v zakonodajo, zaposlovanja, urejanja programskih in infrastrukturnih pogojev itn., a večina predlogov ni bila vključena v akcijski načrt strategije s strani MK.
–    Pri akcijskem načrtu za prostovoljstvo na resorju kulture smo izpostavili, da ob morebitni dopolnitvi četrti cilj lahko ostane del akcijskega načrta MK zgolj ob jasni navedbi, da gre za razvoj prostovoljstva in ne NVO v celoti, saj bi nasprotna interpretacija lahko zavrla razvoj profesionalizacije sektorja.
–    V delu, ki govori o statusu NVO v javnem interesu, je bilo predlagano širše razumevanje upravičencev do statusa v javnem interesu. Asociacija je predlagala, da status v skladu s pravnimi oblikami nevladnih organizacij, opredeljenih v tej strategiji, lahko pridobijo ne zgolj društva, temveč tudi zavodi in ustanove, kot je že zdaj ustaljena praksa na področju kulture.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Asociacija je skupaj z ostalimi deležniki v nevladnem sektorju dosegla, da so bili področni akcijski načrti (tudi akcijski načrt za področje kulture, za kar si je prizadevala Asociacija) umaknjeni iz končnega dokumenta. Tudi sicer se je skupni del akcijskega načrta preimenoval v Program ukrepov.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Marec 2016: Preučili smo osnutek predloga Strategije in identificirali vstopne točke, ključne za mrežo in NVO v kulturi.
25. marec 2016: Asociacija je na spletni strani objavila elektronsko posvetovanje na temo strategije.
11. april 2016: Asociacija se je udeležila in aktivno participirala na Nacionalni konferenci Zaključni koraki do Strategije razvoja NVO in prostovoljstva.
17. junij 2016: Udeležili smo se srečanja s predsednikom vlade, kjer smo predstavili svoja stališča.
21. oktober 2016: Na sestanku na ministrstvu za kulturo smo govorili tudi o Strategiji razvoja NVO in prostovoljstva.
Maj 2017: Bili smo v posvetovalnem procesu s Slovensko filantropijo glede priprave komentarjev na Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva s fokusom na prostovoljstvo v sklopu profesionalnih NVO v kulturi. K posvetu smo pritegnili še nekatere članice mreže, ki so imele veliko izkušenj s prostovoljnim delom.
18. maj 2017: Bili smo na posvetu strokovne skupine, kjer smo uskladili dokument o vprašanjih prostovoljstva v polju kulture s konkretnimi izboljšavami.
26. maj 2017: V luči boljšega razumevanja potreb NVO v kulturi smo odprli elektronsko posvetovanje o Strategiji razvoja NVO in prostovoljstva, ki smo ga objavili na spletni strani in posredovali po drugih kanalih.
Junij 2017: Po posvetu z NVO v kulturi smo se osredotočili na vprašanja akcijskega načrta MK za obe področji, ki sta se ob pripravi analize dokumenta izkazali za nerazvojno naravnani, saj so bila izpuščena številna področja delovanja NVO ter ukrepe, ki jih splošni akcijski načrt strategije sicer predvideva.
15. junij 2017: Srečali smo se s CNVOS ter predstavili problematiko akcijskega načrta MK znotraj strategije ter predlagali njegov umik.
22. junij 2017: Asociacija je bila del sestanka konzorcija in ministrstva za javno upravo (MJU) glede Strategije razvoja NVO in prostovoljstva. MJU smo razložili pomisleke glede akcijskih načrtov posameznih ministrstev, še posebej na področju kulture.
10. julij 2017: Na konzorciju vsebinskih mrež smo se ukvarjali predvsem z odzivom na Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva.
14. julij 2017: V sklopu javne razprave je Asociacija poslala komentarje k predlogu strategije.
14. julij 2017: Asociacija se je pridružila skupnemu odzivu nevladnih organizacij na predlagano strategijo.
18. julij 2017: Na spletni strani Asociacije smo objavili odziv na predlog strategije razvoja NVO in prostovoljstva.
1. avgust 2017: Na spletni strani smo objavili prispevek o odzivu Asociacije na predlog strategije razvoja NVO in prostovoljstva v sodelovanju z drugimi NVO in Slovensko filantropijo.
17. oktober 2017: Na sestanku konzorcija vsebinskih mrež smo govorili tudi o strategiji razvoja NVO in prostovoljstva.
21. november 2017: Na sestanku konzorcija vsebinskih mrež smo govorili tudi o strategiji razvoja NVO in prostovoljstva.
19. december 2017: Na sestanku konzorcija vsebinskih mrež smo razpravljali o strategiji razvoja NVO in prostovoljstva.

Deli