Pogosta vprašanja: Neodvisna kultura v času epidemije

Z razglasitvijo epidemije so se številne ustvarjalke in ustvarjalci ter nevladne organizacije na področju kulture znašli v stiski. Z ustavitvijo javnega življenja mnoge obveznosti ostajajo, med tem ko so ustaljeni načini izpolnjevanja le-teh onemogočeni ali zelo oteženi. Za lažje obvladanje kriznih razmer in informiranje o razvoju dogodkov bomo na tej povezavi objavljali odgovore na pogosta vprašanja.

V primeru, da med njimi ne najdete odgovora na vaše vprašanje, nam pišite na info@asociacija.si in skušali bomo poiskati odgovor.

VPRAŠANJE 1: Do kakšnega bolniškega nadomestila so upravičeni samostojni ustvarjalci (samozaposleni v kulturi)?

(a) Če ste zdravi in se želite samoizolirati

Na kratko: ne.

V tem primeru nimate pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov. Če lahko, delajte od doma. (vir ZZZS)

(b) Če ste zdravi, a vam je bila odrejena karantena

Na kratko: ne.

Če vam je bila z odločbo ministra za zdravje odrejena karantena, nimate pravice do bolniškega staleža in posledično nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. (vir MK)

(c) Če ste doma zaradi varstva otrok

Na kratko: ne.

Staršem zgolj zaradi dejstva, da so šole in vrtci zaprti, ne pripada pravica do zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi nege otroka, saj v teh primerih otrok nege ne potrebuje zaradi svoje bolezni ali poškodbe. (vir ZZZS)

(č) Če ste zboleli in vam zdravnik predpiše izolacijo

Na kratko: da.

V tem primeru imate pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela od 1. dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 90% od osnove. Bolniški list taki osebi izda osebni zdravnik, pri čemer se kot razlog določi »izolacija«. Izolacija se lahko izvaja v bolnišnici ali doma. (vir ZZZS) ZZZS izplačuje nadomestila neposredno, in sicer se od uvedbe elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) nadomestila izplačujejo na podlagi pisne vloge. (vir MK)

*za ostale bolezni velja kot prej: Pravica do nadomestila za odsotnost z dela zaradi bolezni za samozaposlene velja od 31. delovnega dne bolezni dalje (vir ZZZS). Nadomestilo za odsotnost z dela za prvih 30 dni lahko uveljavljajo le samozaposleni, ki imajo status samozaposlenega v kulturi in so posledično tudi vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in še to le v zelo specifičnih okoliščinah. (več v prispevku Samozaposleni in bolniška na spletni strani Asociacije)

Na ministrstvu za kulturo so še zapisali, da za samozaposlene v kulturi glede načina izplačila nadomestila v času bolniškega staleža veljajo enaka pravila, kot to velja za vse ostale samozaposlene zavarovance (s.p., družbeniki, kmetje, …).(vir MK)

VPRAŠANJE 2: Kako bo z izvedbo projektov in programov, ki jih imajo za leto 2020 odobrene nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi?

Na kratko: jasnih navodil še niso podali.

Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o tem, da kot izvajalci programov in projektov upoštevajte navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ. O morebitnih odstopanjih od terminskih načrtov sofinanciranih programov in projektov pa sproti in pravočasno obveščajte skrbnike pogodb na Ministrstvu za kulturo. (vir MK)

K jasni opredelitvi glede pogodbenih obvez izvajalcev programov v izrednih razmerah pa smo pozvali tudi občinske oddelke za kulturo. Več informacij sledi.

Vsem organizacije, ki sodelujete pri mednarodnih projektih s podporo Ustvarjalne Evrope, pa izvajalska agencija EACEA sporoča, da bo opoštevanju kavzule “višja sila” v pogodbi odločala od primera do primera glede na okoliščine. (vir zavod Motovila)

VPRAŠANJE 3: Ali obstaja sklad za najbolj ranljive samozaposlene v kulturi, kjer bi lahko dobili pomoč, ostali pa bi lahko donirali sredstva?

Na kratko: da.

Zaradi epidemija SARS-CoV-2 so ogromno škodo in breme že utrpeli najbolj prekarizirani, to so tudi samozaposleni v kulturi. Mnogi so čez noč ostali brez dela, številni brez sredstev za najbolj osnovno preživetje. Zaslužki za samozaposlene v kulturi so pogosto skromni tudi v najboljših časih, saj statistika kaže, da jih več kot četrtina živi pod pragom revščine. To pomeni, da prihrankov za te hude čase nimajo, in da so potrebni solidarnostne pomoči.

Za podporo najbolj ranljivim samozaposlenim v kulturi lahko nakažete sredstva na spodaj navedeni humanitarni račun Rdečega križa (RKS-OZ Ljubljana).

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana, Tržaška cesta 132, SI-1000 Ljubljana

DELAVSKA HRANILNICA D. D.          

IBAN: SI56 61000 11 22 33 44 82   

SKLIC ALI REFERENCA: SI00/16-03-2020

Več informacij lahko preberete tu.

VPRAŠANJE 4: Kaj pomeni sklep vlade o začasnem zadržanju izvajanja proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike?

Na kratko: naj ne bi vplival na projekte za katere so že sklenjen pogodbe. Kako bo sklep vplival na razporeditev sredstev v prihodnje še ni znano.

Vlada je na seji 14.03.2020 odločala o pripravi rebalansa proračuna za letošnje leto. Na seji je sprejela sklep o 30 % proporcionalnem zmanjšanju pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih, med drugim tudi transferjih neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zamrznitev izvrševanja proračuna praktično pomeni, da se nemoteno plačujejo že prevzete obveznosti, denimo iz že sklenjenih pogodb, in vsa plačila, ki imajo podlago v zakonu. Država bo torej še vedno plačevala račune in zahtevke, ne bo pa sprejemala novih obveznosti: sklepala novih pogodb, javnih naročil ipd.

Sklep o zmanjšanju sredstev torej naj ne bi vplival na nobene projekte in programe, za katere imajo nevladne organizacije že sklenjene pogodbe z ministrstvi. (pojasnila CNVOS) Kljub temu pa vas pozivamo, da dokumentirate in hranite vse morebitne spremembe, ki se bodo dogajale na tem področju. Na Asociaciji si prizadevamo pridobiti konkretna pojasnila Ministrstva za kulturo in občin glede pomena takega ukrepa za nevladne organizacije v kulturi.

Odgovori, ki smo jih pridobili od posameznih mestnih občin:

MO Celje: Glede upoštevanja kazalnikov pri izvajanju prijavljenih aktivnosti v javnih programih in projektih NVO na področju kulture in o morebitnih drugih ukrepih zaradi razmer se še niso opredelili. (20. marec 2020)

MO Novo mesto: Odločitve v pristojnosti lokalne skupnosti bo sprejel župan, kjer bo odločitev osnovana na tem, da bi kulturni producenti in njihovi programi utrpeli čim manj škode ter da njihovo delovanje in obstoj ne bosta ogrožena. Glede 30 % proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe pri neposrednih proračunskih uporabnikih, kar velja tudi za nevladni sektor, dobo pravočasno in ustrezno ukrepali skladno z navodili Vlade RS in resornega ministrstva ter v komunikaciji z izvajalci projektov in programov. (20. marec 2020)

MO Kranj: Strokovna komisija je že začela z ocenjevanjem zaključenih prijav na razpise s področja kulture. Kljub razmeram, bo strokovna komisija poskusila svoje delo opraviti v najkrajšem možnem času. Rezultati razpisa bodo znani predvidoma do konca marca. Izvajanje izplačil predvidevajo nadaljevati kot do sedaj (v skladu s pogodbo, kar pomeni da bo za 70% avans izvajalcem odobrenih projektov in programov izvedeno nakazilo 30. dan po veljavnosti pogodbe, ostalih 30% pa na podlagi zahtevka). Vsi prijavitelji na razpis imajo možnost, da projekte izvedejo do 30.12.2020. V kolikor se bo situacija poslabšala, bodo poskušali omogočili izvedbo projektov tudi kasneje. V splošnem ne predvidevajo zmanjševanja razpisnih sredstev za NVO in samozaposlene. (20. marec 2020)

Dopis smo naslovili na vse mestne občine. Na odgovore ostalih še čakamo.

VPRAŠANJE 5: Ali bo interventni zakon, ki ga pripravlja vlada za subvencioniranje čakanja vključeval tudi nevladne organizacije?

Na kratko: še ni jasno.

Vlado in Ministrstvo za kulturo smo z dvema javnima pismoma (COVID-19: Tudi kultura potrebuje ukrepe! in Potrebujemo interventni zakon za kulturo) pozvali k sprejetju ustreznih ukrepov, ki bi naslovili tudi kulturni sektor, še posebej najbolj pekarne, tj. samozaposlen v kulturi in nevladne organizacije. Asociacija se je odzvala na predlog interventnega zakona glede čakanja, ki bo predvidoma sprejet 19.3.2020.

VPRAŠANJE 6: Do kakšnega bolniškega nadomestila so upravičeni zaposleni v NVO?

(a) Če ste zdravi in se želite samoizolirati

Na kratko: ne.

Kot delavka ali delavec v tem primeru nimate pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov (bolniškega staleža). Morebitno odsotnost z dela taka oseba ureja z delodajalcem skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če je možno, se opravlja delo na domu, pri čemur je potrebno upoštevati določila iz dokumenta Opravljanje dela na domu in odrejanje drugega dela: pravice in obveznosti delodajalca in delavca pri opravljanju dela na domu in odrejanju drugega dela.

Delodajalci se lahko odločijo, da zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogla zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotila na začasno čakanje na delo. V tem primeru bodo delavke in delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % osnove za nadomestilo plače. Žal pa za NVO še ni predvideno, da bo 40 % bremena nadomestila bila povrnjena s strani države. V tem primeru bodo nevladne organizacije, ki bodo svoje zaposlene dale na čakanje, primorane pokriti celotno nadomestilo plače v višini 80%.  (vir: gov.si).

(b) Če ste zdravi, a vam je bila odrejena karantena

Na kratko: da.

Če vam je Ministrstvo za zdravje z odločbo odredilo karanteno, ste upravičeni do nadomestila plače v višini 80 %. Breme plačila nadomestila nosi država v obliki povračila, ki jo bo nevladna organizacija uveljavljala z vlogo v elektronski ali pisni obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje (vir: gov.si).

(c) Če ste doma zaradi varstva otrok

Na kratko: da.

Staršem zgolj zaradi dejstva, da so šole in vrtci zaprti, ne pripada pravica do zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi nege otroka, saj v teh primerih otrok nege ne potrebuje zaradi svoje bolezni ali poškodbe (vir: ZZZS). So pa do nadomestila upravičeni zaposlene in zaposleni, ki bodo ostali doma zaradi varovanja otrok in svojega dela ne morejo opravljati na domu, in sicer v višini 50 %  plače, ki pa ne sme znašati manj kot 70 %  minimalne plače, v breme delodajalca (vir: ZSSS).

(č) Če ste zboleli in vam zdravnik predpiše izolacijo

Na kratko: da.

V tem primeru imajo delavke in delavci pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela od 1. dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 90 % od osnove. Bolniški list taki osebi izda osebni zdravnik, pri čemer se kot razlog določi »izolacija«. Izolacija se lahko izvaja v bolnišnici ali doma (vir: ZZZS). ZZZS izplačuje nadomestila neposredno, in sicer se od uvedbe elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) nadomestila izplačujejo na podlagi pisne vloge.

*Za ostale bolezni in poškodbe velja kot prej: V vseh drugih primerih začasne nezmožnosti za delo se nadomestilo plače izplača v breme delodajalca do 31. delovnega dne zadržanosti od dela, v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pa od 31. delovnega dne zadržanosti od dela dalje. Izjeme od tega pravila so določene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) (vir:ZZZS).

Več informacij najdete v dokumentu Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščinzaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

VPRAŠANJE 7: Kako je s plačilom prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v času razglašene epidemije?

Na kratko: možen je odlog.

V interventnem zakonu je vlada sprejela možnost odloga plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Neporavnane prispevke bodo po predlogu morali upravičenci poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022 na zneske odloženih prispevkov ne bodo tekle zamudne obresti (vir: gov.si).

VPRAŠANJE 8: Ali so samozaposleni, ki zaprejo dejavnost zaradi posledic epidemije, upravičeni do nadomestila za brezposelnost?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je razglašeno pandemijo mogoče uvrstiti med »druge primerljive razloge« za prenehanje opravljanja dejavnosti iz objektivnih razlogov.

Denarno nadomestilo samostojnim podjetnikom in samozaposlenim (v kulturi), ki bodo prenehali opravljati dejavnost in se izpisali iz registra zaradi pandemije, se na podlagi oddane vloge lahko prizna. Minimalni pogoj za upravičenost do nadomestila je, da ste imeli plačane prispevke za socialno varnost vsaj 9 mesecev v zadnjih dveh letih. (vir: ZRSZZ)

Statusni delavci in delavke se morajo izbrisati iz registra samozaposlenih, ki jih vodi področno ministrstvo, če želijo koristiti pravico do nadomestila za brezposelnost. Mirovanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost ni mogoče uveljavljati za ta namen oz. če želite status ohraniti, ne boste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost.

8.člen ZUTD: »Za brezposelno osebo po tem zakonu se šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter: ni v delovnem razmerju; ni samozaposlen; ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu; ni kmet; ni upokojenec; nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.« (vir: ZUTD)

Za upravičenost do denarnega nadomestila za brezposelnost se je potrebno prijaviti v evidenco brezposelnih oseb. Za NVO je pomembno vedeti, da se lahko prijavi oseba, ki je ustanovni član društva. Oseba, ki je v zavodu ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba, pa ne izpolnjuje pogojev za prijavo v omenjeno evidenco.

O osnovnih informacijah glede nadomestila in o postopku oddaje vloge  si lahko preberete v prispevku Nadomestilo za brezposelnost, objavljenem na spletni strani Asociacije.

VPRAŠANJE 9: Do kdaj je potrebno oddati letni davčni obračun v času epidemije?

Na kratko: rok za oddajo DDD-DDD je podaljšan do 31.5.

Rok za oddajo letnega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter letnega poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES) in storitve za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj.

Zavezanec lahko v obračunu DDPO ali DohDej (obrazec DDD-DDD) za leto 2019 priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. 5. 2020, ta rok pa se zaradi nedelje izteče 1.6.2020. (vir: gov.si)

Deli