Servis: O statusu študenta in kulturnika

Posamezniki pogosto prehajajo iz enega v drug pravni status, denimo iz statusa študenta v status samozaposlenega v kulturi.

Dogaja pa se tudi križanje študija in samostojne kulturniške poti, in ob tem se pojavlja nekaj vprašanj, ki jih pojasnjujemo v tokratnem servisnem nasvetu Asociacije.

Prvo vprašanje, na katerega ob tem naletimo je, ali posameznik lahko študira in je hkrati samozaposlen v kulturi. Kot so nam pojasnili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je posameznik lahko (samo)zaposlen in hkrati tudi študira. A je hkrati ključno zavedanje, da (samo)zaposlitev ni združljiva s posebnimi študentskimi pravicami in ugodnostmi. To pomeni, da v kolikor ste (samo)zaposleni, ne morete koristiti ugodnosti, kot so subvencioniran prevoz, prehrana, bivanje v študentskem domu, pridobivanje študijskih štipendij, itn.

Ker je status samozaposlenega v kulturi v pristojnosti ministrstva za kulturo, smo vprašanje zastavili tudi Ministrstvu za kulturo. Pojasnili so nam, da je to urejeno v 18. členu Uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki pravi: »(1) Upravičenec lahko iz utemeljenih razlogov, in sicer v primeru študija, zaposlitve za določen čas, začasnega odhoda v tujino, zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v trajanju nad 30 delovnih dni, ali starševskega dopusta po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo, zaprosi za mirovanje pravice do prispevkov za socialno varnost, vendar ne dlje kot za eno leto. Vloga za mirovanje te pravice mora biti vložena vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice.« Ta člen ministrstvo za kulturo interpretira na način, da je posameznik lahko istočasno samozaposlen v kulturi s pravico do plačila prispevkov in je hkrati vpisan v izredni študijski program.

Hkrati so nam pojasnili, da posameznik ne more biti istočasno vpisan v redni študijski program in imeti tudi status samozaposlenega v kulturi (s pravico do plačila prispevkov). V vsakem primeru pa posameznik ne more koristiti pravic, ki pripadajo študentu, ki so, kot navedeno, subvencioniran prevoz, prehrana, bivanje v študentskem domu, pridobivanje študijskih štipendij, ipd.