Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Kratko o zakonu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa različne vrste socialnih transferjev. Zakon določa meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so odvisne od materialnega položaja, enoten način ugotavljanja materialnega položaja, višino določenih pravic iz javnih sredstev in postopek njihovega uveljavljanja.

Trenutno veljavni zakon: Besedilo trenutno veljavnega zakona je dostopno na tej povezavi. Zakon je bil prvič sprejet leta 2010 in bil od takrat večkrat noveliran ter doživel številne korekcije. Na zakon je močno vplival ZUJF iz leta 2012, glede nekaterih členov, tudi na pobudo Asociacije, pa so bili sprejete sodbe Ustavnega sodišča RS.

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

•    ZUPJS-G (2017) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE
•    ZUPŠ (2017)
•    ZUPJS-F (2016)
•    Odločbo o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in del drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da peti odstavek 10. člena in 4. točka prvega odstavka 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nista v neskladju z Ustavo (2016) DEJAVNOSTI ASOCIACIJE
•    Odločbo o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo (2016)
•    ZUPJS-E (2015)
•    ZUPJS-D (2015)
•    ZUUJFO (2015)
•    ZUPJS-C (2013)
•    ZŠtip-1 (2013)
•    ZUPJS-B (2013)
•    ZPCP-2D (2012)
•    ZUJF (2012)
•    ZUPJS-A (2011)
•    ZUPJS (2010)