ZUJIK – H

Ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H)
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: 22. januar 2018
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

– Dodana bi bila opredelitev nevladnega in ljubiteljskega sektorja.
– Ena osrednjih sprememb je predvidevala izbris Kulturniške zbornice Slovenije iz zakona, katere dosedanje (in nove) dejavnosti bi po novem izvajala stanovska društva.
– V zakon je bilo dodano veliko sprememb glede javnih zavodov oziroma pooblastil direktorjev javnih zavodov, prav tako se je spreminjala klavzula o konkurenčnosti.
– Predlagatelj je želel izbrisati določila, ki govorijo o primerljivosti plačila za tiste programe in projekte, ki jih izvajajo izvajalci, ki niso javni zavodi.
– Pri samozaposlenih je predlagatelj dodal spremembo člena, ki je določal višino plačila za samozaposlene oziroma je dosedanji 82.b člen razširil iz javnih ustanov še na nevladni sektor in gospodarstvo. Hkrati je ob tem členu predlagatelj predvidel tudi kazenske določbe.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 8. februarja in so dostopni na tej povezavi. Asociacija je ministrstvo pozvala naj predlog v celoti umakne iz nadaljne obravnave.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Predlog, ki ga je poslalo ministrstvo za kulturo, je bil popolno presenečenje za širšo kulturno javnost in je vključeval številne neusklajene predloge z deležniki v kulturi, predvsem pa predloge, ki so bili škodljivi za kulturo kot tako.
– Opozorili smo, da predlagana definicija nevladnega sektorja ni bila usklajena z Delovno skupino za trajni dialog z NVO, četudi je ta skupina tovrstno definicijo oblikovala in četudi je bil glede definicij usklajen dogovor z društvi s področja ljubiteljske kulture.
– Predlagana razširitev 82.b člen bi vodila v kolaps nevladnega sektorja, na kar je Asociacija opozorila tudi z raziskavo narejeno ob spremembah ZUJIK F.
– Ukinitev Kulturniške zbornice ni bila usklajena s stanovskimi društvi, prav tako za tovrsten prenos pooblastil niso bila zagotovljena ustrezna sredstva.
– Ukinitev obveze za javnemu sektorju primerljivo plačilo programov in projektov, ki jih izvajajo nevladni izvajalci, bi dodatno prizadelo ustvarjalno kulturo oziroma produkcijo sodobne umetnosti.
– Številni ostali komentarji so dostopni na zgoraj navedeni povezavi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Predlog novele zakona je bil tudi na predlog in po pozivih Asociacije ter širše kulturne javnosti umaknjen iz nadaljnje obravnave.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

26. januar 2018: Obrnili smo se na Nacionalni svet za kulturo, ki je obravnaval novelo ZUJIK in do predloga MK zavzel negativno stališče.
30. januar 2018: V luči boljšega razumevanja potreb NVO v kulturi smo odprli elektronsko posvetovanje o novem krovnem zakonu v kulturi (ZUJIK), ki smo ga objavili na naših kanalih komuniciranja.
6. februar 2018: Organizirali smo skupno novinarsko konferenco vseh akterjev v kulturi glede nasprotovanja ZUJIK-a in Nacionalnega programa za kulturo.
8. februar 2018: Poslali smo pripombe Asociacije na novelo ZUJIK.
15. februar 2018: V sklopu širše zagovorniške kampanje smo zahtevali srečanje s predsednikom vlade, ki nas je 15. februarja 2018 tudi sprejel. Na srečanju smo mu pojasnili naše zahteve in stališča. Strinjal se je, da ZUJIK in NPK nimata podpre strokovne javnosti in kot takšna ne moreta biti sprejeta.

Deli