ZUJIK – F

Ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-F)
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v javno razpravo: 12. junij 2015
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

– Z novim 82.b členom se predlaga določitev plačila, do katerega naj bi bili upravičeni samozaposleni v kulturi, ki na podlagi pogodbe opravljajo delo za naročnika financiranega iz javnih sredstev.
– Vnesena je bila opredelitev, da samozaposleni v kulturi ne zaposluje drugih oseb.
– Jasnejša opredelitev, da lahko samozaposleni v kulturi status pridobi za več poklicev.
– Predlagano je, da se obdobje priznavanja pravice do plačila prispevkov za samozaposlene v kulturi podaljša iz treh na pet let.
– Zvišala naj bi se tudi starostna meja za pridobitev trajne pravice do prispevkov za samozaposlene v kulturi in sicer s 50 let na 55 let. Pri tem bi samozaposleni to pravico pridobil brez preverjanja izjemnega kulturnega prispevka v zadnjem petletnem obdobju, ostane pa pogoj, da je imel samozaposleni v preteklosti to pravico priznano v skupnem obdobju 20 let, vključno z morebitno zaposlitvijo v javnem zavodu s področja kulture, kot to velja že sedaj, ne pa tudi znotraj nevladne organizacije.
– Podajanje mnenj k strateškim načrtom javnih skladov, agencij in zavodov.
– Člani sveta javnega zavoda naj bi se na podlagi sprememb udeležili usposabljanja le ob začetku nastopa prvega mandata in ne več vsako leto.
– Spremembe glede vodenja evidenc javnih zavodov na področju kulture.
– Odprava pomanjkljivosti zaradi nedorečene opredelitve, kateri javni zavodi se vpisujejo v evidenco, načina zbiranja osebnih podatkov in sporočanja podatkov.
– Predvidena je bila tudi sprememba poklicnega zavarovanje baletnih plesalcev. Namesto dosedanje ureditve, po kateri se prispevna stopnja za poklicno zavarovanje določi v pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja, se prispevna stopnja določi na ravni samega zakona, in sicer v višini 16%, s prehodnim obdobjem do 31. december 2016, ko prispevna stopnja znaša 12%.

Odziv Asociacije

Celoten odziv Asociacije, ki je bil poslan v sklopu javne razprave na ministrstvo za kulturo 16. julija 2015 je dostopen na tej povezavi.

V zvezi s predlaganimi spremembami je Asociacija 16. julija 2015 poslala komentarje, ministrstvo pa je proti koncu leta poslalo novo različico predloga zakona. Asociacija se je odzvala tudi na novi predlog in poslala nove komentarje 17. novembra 2015.
Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Največ pozornosti je Asociacija na namenila 82.b členu (vrednotenje dela), glede katerega je naredila ekonometrične projekcije in ugotovila:
– da bo predlagana sprememba za večino samozaposlenih v kulturi pomenila še dodatno poslabšanje njihovega socialnega in materialnega položaja,
– uresničitev predloga spremembe ZUJIK-a bi ob predpostavki, da zagotavljanje javnega interesa v kulturi ostane neokrnjeno, državo stalo dodatnih 7 do 9 milijonov evrov.
– če predlog spremembe ZUJIK ostane v zdajšnji obliki, brez zagotovila dodanih sredstev za realizacijo predlaganega ukrepa, se nam bo zgodil velik osip samozaposlenih v kulturi (še posebej mladih in manj uveljavljenih umetnikov) in povečana sp-izacija tistih, ki trenutno imajo status samozaposlenih v kulturi (s plačilom prispevkov), saj jih NVO ne bodo mogle več najemati. V nasprotnem primeru bodo NVO v kulturi, ki so s pogodbami o dodelitvi javnih sredstev zavezane svojim financerjem in zakonodaji, prisiljene kršiti dogovorjene obveznosti glede zagotavljanje javnega interesa v kulturi.

– Ministrstvo je dopolnilo svoj predlog novele ZUJIK ter ga julija 2016 poslal v nadaljnjo obravnavo. Asociacija si je prizadevala in na koncu tudi dosegla, da se z novelo uredi tudi najem zasebnih nepremičnin, v katerih se izvaja kulturni program v javnem interesu.
– Asociacija se je posvetila tudi pomembnosti skrajšanja predlaganega roka veljavnosti Nacionalnega programa za kulturo (NPK) iz dvanajst na osem let (to mnenje je bilo posredovano tudi NSK, ki ga je pri tem podprl) ter poročanja o izvajanju NPK.
Pregled upoštevanja predlogov Asociacije
V noveli je bil upoštevan predlog Asociacije glede vrednotenja dela, in sicer končna različica 82.b člena določa, da velja primerljivost plačila samozaposlenih v kulturi samo za javni sektor. V sprejeti noveli je bil upoštevan tudi predlog Asociacije glede urejanja zasebnih nepremičnin v najemu države ali občine za izvajanje kulturnega programa v javnem interesu. Prav tako je Državni zbor potrdil predlog skrajšanja veljavnosti Nacionalnega programa za kulturo iz prvotnih 12 na 8 let.

Kronologija zagovorniških dejavnosti Asociacije

17. november 2015: Stališča Asociacije glede novele ZUJIK smo posredovali predsedniku odbora za kulturo ter državnemu sekretarju v kabinetu predsednika vlade, pristojnem za vzpostavitev dialoga s civilno družbo.
10. december 2015: Na seji Delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi so naši člani pozvali strokovno komisijo za celostno prenovo kulturnega sistema pod vodstvom Igorja Teršarja k posredovanju predlogov glede NVO v kulturi.
26. februar 2016: Odboru za kulturo smo poslali naše stališče do novih izračunov ministrstva za kulturo.
9. februar 2016: Poslancem SMC smo predstavili naše zadržke glede določenih točk predloga zakona.
10. februar 2016: Srečali smo se s predsednikom strokovne komisije za prenovo kulturnega modela na ministrstvu za kulturo in mu posredovali naša stališča glede novele ZUJIK.
11. februar 2016: Vodstvo Asociacije se je srečalo z generalno direktorico direktorata za ustvarjalnost, kjer smo se pogovarjali o možnih rešitvah glede predloga ZUJIK.
15. februar 2016: Predstavniki delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi na ministrstvu za kulturo so se srečali z vsemi člani strokovne komisijo za celostno prenovo kulturnega sistema. Asociacija je pripravila osvežen seznam tem.
15. februar 2016: Komisija strokovnjakov pod vodstvom Igorja Teršarja je delovno skupino za trajni dialog pozvala, da pripravi sprejemljive rešitve za NVO iz nabora tem ključnih izzivov, ki ga je pripravila Asociacija.
8. marec 2016: Vodstvo Asociacije se je sestalo s predsednikom Kulturniške zbornice in se dogovorilo, da bo predlog Asociacije obravnavan na upravnem odboru Kulturniške zbornice ter nato še na občnem zboru.
15. marec 2016: Upravni odbor Asociacije je obravnaval prvo verzijo dokumenta Nabor tem ključnih izzivov NVO v kulturi ter priloge Umestitev NVO v ZUJIK in Predlog prenove Kulturniške zbornice Slovenije.
21. marec 2016: Vodstvo Asociacije se je srečalo na delovnem sestanku z direktorico direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo in predstavilo stališče glede 82.b člena.
8. april 2016: Vodstvo Asociacije se je ponovno srečalo s predsednikom Kulturniške zbornice.
25. maj 2016: Srečanje delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami. Nabor tem je pripravila Asociacija.
30. maj 2016: Asociacija se je sestala z ministrom za kulturo Antonom Peršakom, predvsem na temo 78.a člena.
15. julij 2016: Elektronsko posvetovanje s člani Asociacije glede postopka javne obravnave dopolnitve novele ZUJIK.
11. avgust 2016: Asociacija se je telefonsko posvetovala z vodjo oddelka za statusne zadeve na ministrstvu za kulturo na temo novele ZUJIK ter razlage 78.a člena.
11. oktober 2016: Asociacija se je srečala z ministrom za kulturo o prenovi ZUJIK.
21. oktober 2016: Srečali smo se z ministrom za kulturo Antonom Peršakom (umestitev NVO v novi ZUJIK, celostna prenova itn.). Spregovorili smo tudi o tematiki agencije za NVO v kulturi v okviru prenove ZUJIK.

Deli