ZUPJS-G

Ime: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Predlagatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predlog poslan v obravnavo: 3. marec 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

– Odprava neskladij z Ustavo RS.
– Uvedba informativne odločbe, katere cilj je bil poenostavitev postopkov odločanja o letnih pravicah.
– Uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu predvsem z dolgotrajnimi prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu.
– Nova organiziranost CSD-jev, katere cilj je bil povečati učinkovitost in racionalizirati vire in sredstva.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 3. aprila in so dostopni na tej povezavi.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Asociacija je uspela v letu pred predlogom skupaj z Novičnikom za samozaposlene v kulturi in s pomočjo Varuha človekovih pravic RS dokazati, da 14. člen ZUPJS ni skladen z ustavo. Pri predlogu ZUPJS-G se je Asociacija odzvala v točki, ki je zadeval pripisovanje fiktivnih prihodkov. Ministrstvo je namreč skušalo odpraviti neskladje zakona z odločbo Ustavnega sodišča, a predlog ni bil optimalen, saj je nalagal dokazno breme predvsem na posameznika, ki naj bi dokazoval, da ne zasluži vsaj minimalne plače. Poleg tega ni bil jasno določen postopek, kako naj bi to dokazovanje potekalo, zato je Asociacija predlagala, da se natančneje specificira postopek dokazovanja višine dohodka oz. se samozaposlenih ne bremeni z dodatnimi finančnimi izdatki.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Primarni cilj Asociacije je bil doseči, da se posameznikom, ki ne zaslužijo minimalne plače, ne pripisuje fiktivnih prihodkov, kot da so tak prihodek imeli. Slednji cilj je preko tožbe Varuha človekovih pravic na Ustavnem sodišču RS, Asociacija uspela doseči. Sodba je nalagala tudi, da mora parlament v roku enega leta spremeniti sporni člen. Ministrstvo je pripravilo obravnavani predlog, na katerega se je Asociacija odzvala predvsem z nekaterimi dodatnimi izboljšavami, ki pa niso bile upoštevane.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

2015 in 2016: Asociacija je izvedla različne aktivnosti, ki so botrovale k temu, da je bil problematični člen ZUPJS spoznan za neskladnega z ustavo in da je kasneje prišlo do predloga sprememb ZUPJS, ki spreminja 14. člen. Več o tem dogajanju je dostopno na drugih mestih glede sprememb ZUPJS.
20. februar 2017: Udeležili smo se pogovora »Prihodnost dela – socialna in pravna varnost«, na kateri sta sodelovala tudi ministrica za delo in državni sekretar za delo. Predstavili smo svoje argumente, kako bi moral biti urejen zakon ZUPJS v 14. členu.
Marec 2017: Po posvetovanju s članstvom Asociacije in Uradom varuhinje človekovih pravic smo pripravili seznam komentarjev na zakon, v katerih podajamo komentarje na 14. člen in pozivamo, naj breme dokazovanja t.i. fiktivnega prihodka pade na državo, ne posameznike, ter opisujemo različne oblike dokazil o realnem prihodku (tako da sodni izvedenec ni prva izbira).
3. april 2017: Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v sklopu javne razprave poslali uradni dopis in odziv na ZUPJS.
4. april 2017: Poslani komentarji so bili objavljeni na spletni strani.

Deli