Ukrepi za odpravo posledic poplav 2023 za samozaposlene v kulturi

Foto: Nada Žgank@Bunker

V sredo, 9. avgusta 2023, je državni zbor sprejel Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), prvi sveženj ukrepov za odpravo posledic ujme. Temu je sledil 31. avgusta 2023 sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

V tem prispevku smo v društvu zbrali trenutne ukrepe, ki veljajo za samozaposlene v kulturi in druge delavce in delavke v kulturi, ki kot samozaposleni opravljajo dejavnost na področju kulture. Aktualne ukrepe v društvu vseskozi spremljamo ter vas bomo o njih redno obveščali.

Denarna pomoč za samozaposlene osebe:

Vse samozaposlene osebe v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirane v razvidu samozaposlenih v kulturi so v mesecu septembru že upravičene do denarne pomoči.

Pomoč je namenjena tistim, ki opravljajo dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve zakona, in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne morejo opravljati ali jo tudi po poplavah iz avgusta 2023 opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Izjava, s katero upravičeni samozaposleni lahko pridobijo denarno pomoč, je na voljo na eDavkih od 22. septembra 2023 dalje. Finančna uprava RS opozarja, da je izjavo za izplačilo potrebno oddati za vsak mesec posebej. Torej za izplačilo za vseh pet mesecev je potrebno oddati 5 izjav. Izjavo lahko samozaposleni vložijo za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

  • Če bo izjava vložena do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. oktobra 2023.
  • Če bo izjava vložena od 1. oktobra 2023 do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. novembra 2023.
  • Če bo izjava vložena od 1. novembra 2023 do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na transakcijski račun 10. decembra 2023.
  • Če bo izjava vložena od 1. decembra 2023 do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. januarja 2024.
  • Če bo izjava vložena od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. februarja 2024.

Obrazec je na voljo na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki pod imenom “NF–NarNesrece”.

Koraki oddaje obrazca so na voljo v tej priponki.

Obrazec je potrebno vložiti najpozneje do 31. januarja 2024 ter je ga ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov.

Pogoj za prejem pomoči je, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Pomoč znaša:

  • 1200 evrov na mesec za samozaposlene;
  • 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije.

Pozor! Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov ni bil izpolnjen, bo celotno prejeto pomoč potrebno vrniti.

Ob tem opozarjamo tudi, da je pomoč za samozaposlene prosta plačila vseh davkov in prispevkov in jo bo potrebno v davčnem obračunu izvzeti iz prihodkov pod točko 2.8.

Enkratna solidarnostna pomoč za samozaposlene v kulturi:

31. avgusta 2023 je bil sprejet tudi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Z zakonom so do enkratne solidarnostne pomoči v višini 668,21 EUR upravičeni tudi samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid in imajo hkrati na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije. Ukrep zajema tudi samostojne novinarje, ki so vpisani v razvid samostojnih novinarjev.

Samozaposleni v kulturi lahko na Ministrstvo za kulturo vložijo vlogo za izplačilo enkratne solidarnostne pomoči najpozneje do 30. septembra 2023, če so v poplavah in plazovih utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjena opravljanju dejavnosti. Vlogi je potrebno priložiti dokazila, ki izkazujejo nastanek škode na premoženju (npr. fotografije ali popis škode).

Enkratna solidarnostna pomoč je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov ter se ne všteva v dohodkovni cenzus iz 85. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

O upravičenosti do izplačila enkratne solidarnostne pomoči v 15 dneh od prejema popolne vloge odloči Ministrstvo za kulturo.

Vlogo s prilogami je možno oddati po elektronski pošti, z navadno pošto ali osebno na vložišču ministrstva.

  • elektronska pošta: gp.mk@gov.si;
  • navadna pošta: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
  • osebno: glavna pisarna Ministrstva za kulturo na istem naslovu, ki posluje od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30, v petek pa od 9.00 do 14.30.

Na tej povezavi lahko najdete ustrezen obrazec.

Predplačilo in poplačilo škode v gospodarstvu (tudi posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost):

Samozaposleni (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji), ki so utrpeli škodo na strojih, opremi, zalogah ali v poslovanju utrpeli izpad dohodka zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023, lahko oddajo obrazec za povpračilo škode.

Pomoč bo v višini do 60 odstotkov ocenjene škode, če so imeli sredstva zavarovana, ali do 50 odstotkov ocenjene škode, če zavarovanja niso imeli. Izplačilo zavarovalnine se bo odštelo pri izračunu višine dodeljenih sredstev

Za samozaposlene v kulturi velja slednji ukrep za škodo, ki je nastala na opremi. Prijavitelji bodo morali skladno z naknadnim pozivom ministrstva dokazovati s cenilnimi zapisniki za škodo na strojih, opremi in zalogah ter s potrdili pooblaščenih računovodij za izpad prihodka. Do pomoči po tem ukrepu so upravičeni subjekti, ki so škodo utrpeli v eni od občin, ki so bile prizadete v ujmi.

Zakon zagotavlja možnost predplačila, in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, če so oškodovanci obrazec oddali do 1. septembra 2023. 

Če oškodovani poslovni subjekti niso predložili obrazca za oceno škode do 1. 9. 2023, je možno obrazec za oceno škode posredovati najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru oškodovani poslovni subjekti niso bili upravičeni do izplačila predplačila.

Deli