Tudi društva in zavodi upravičeni do državne pomoči zaradi visokih cen energentov

Državni zbor je 6. oktobra je sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki dviguje višino državne pomoči. Na pobudo CNVOS in civilne družbe so med upravičence do sofinanciranja stroškov električne energije in zemeljskega plina uvrstili društva in zavode, ki med dejavnostmi izvajajo tudi pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost.

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se bo dodelila za obdobje od 1. junija 2022 do 1. decembra 2022. Obdobje pomoči lahko Vlada RS podaljša, če bodo ukrepi podaljšani tudi na ravni Evropske unije.

Društva in zasebni zavodi, ki so upravičeni za dostop do državne pomoči za sofinaciranje stroškov energentov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • registrirani so za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 1. novembra 2021 (v temeljnem aktu imajo opredeljene pridobitne dejavnosti);
 • njihovi stroški energentov so višji od dvakratnika povprečja cene iz leta 2021;
 • niso mali poslovni odjemalec po določbah Zakona o oskrbi s plini ali mali poslovni odjemalec po Uredbi o določitvi cen energije (predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina društva/zavoda presega 100.000 kWh oziroma je skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije večja od 86 kW, ob upoštevanju, da je bilo soglasje društvu/zavodu za priključitev izdano do 21. 7. 2022);
 • na dan oddaje vloge nad upravičencem ni sprožen stečajni postopek ali postopek likvidacije, nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1000 EUR ali več;
 • električno energijo in zemeljski plin nabavlja pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec;
 • zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina cene svojih storitev oziroma produktov ni dvignil za več kot 10 odstotkov;
 • zanj ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Državo lahko upravičenci zaprosite za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec ( t.i. enostavna pomoč) ali 30 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec (t.i. posebna pomoč), vrsta pomoči pa je odvisna od preračunanih upravičenih stroškov društva/zavoda. Upravičenci lahko zaprosite za pomoč za vsak posamezni mesec.

Enostavna pomoč
Društvo/zavod lahko iz tega naslova pridobi sredstva do višine 500.000 EUR. 
Primer: Če ste upravičeni do povračila 1.000.000 EUR (50% od 2.000.000 EUR upravičenih stroškov), boste lahko največ prejeli le 500.000 EUR.

Posebna pomoč
Društvo/zavod lahko pridobi pomoč v višini do 2.000.000 EUR. Omejitev za vloge v okviru posebne pomoči je, da količina zemeljskega plina oziroma električne energije, ki se uporabi za izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022, ne sme presegati 70% porabe za enako obdobje v letu 2021.
Primer: Če imate skupno upravičenih stroškov 2.000.000 EUR, bi prejeli 600.000 EUR pomoči (30% od 2.000.000 EUR upravičenih stroškov).

Pomembno je izpostaviti, da bodo društva/zavodi upravičeni do seštevkov vseh zneskov višin mesečnih pomoči v upravičenem obdobju, torej zneskov za vsak posamezen mesec za strošek električne energije in vsak posamezen mesec za strošek zemeljskega plina.  

Formula za izračun upravičenih stroškov za posamezni mesec:
(p) – p(ref) x 2) x q

 • q = porabljena količina (število enot) električne energije oziroma zemeljskega plina (v MWh);
 • p = plačana cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina (v evrih/MWh), ki ne vključuje davkov in omrežnin ter drugih dajatev;
 • p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev;
 • pri izračunu upravičenega stroška se uporablja samo cena električne energije oziroma zemeljskega plina brez omrežnin in drugih dajatev ter stroška DDV.

Oddaja vlog

 • Vloge, ki jo bo potrebno oddati elektronsko preko aplikacije Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, še ni mogoče oddati.
 • Vloge bo možno oddati od 1. novembra 2022 od 12. 00 ure dalje. 
 • Rok za oddajo vloge je 15. november 2022. 
 • Vlogo bo lahko digitalno podpisal samo zakoniti zastopnik društva ali zavoda (predsednik društva ali direktor zavoda) in ne tudi ne pooblaščenec.
 • Aplikacija bo avtomatično preračunala povečanje cen za posamezni mesec glede na vaše povprečje cen v letu 2021.
 • V primeru uveljavljanja posebne pomoči boste morali ob vlogi za izplačilo pomoči predložiti tudi račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov o dejanskih stroških za izračun upravičenih stroškov.
 • Uveljavlja se lahko le eno izmed vrst pomoči. 

Pri izpolnjevanju vloge v aplikaciji boste potrebovali:

 •  podatke cene električne energije/zemeljskega plina, ki ste jo plačali, za vse mesece v letu 2021
 • dejanske cene in količine električne energije/zemeljskega plina za mesece od junija 2022 do septembra 2022
 • ocenjene cene in količine električne energije/zemeljskega plina za mesece od oktobra 2022 do decembra 2022

Prvo izplačilo sredstev pomoči za obdobje od junija 2022 do septembra 2022 bo do 31. decembra 2022. Sledilo mi bo drugo izplačilo za obdobje od oktobra 2022 do decembra 2022 bo, ki bo izplačano do 15. marca 2023.

Obveznosti društva/zavoda ob prejemu pomoči in nadzor nad podatki

 • Za izračun upravičenih stroškov bo potrebno naknadno, do 31. januarja 2023, v aplikacijo vnesti še dejanske podatke o ceni in porabljeni količini za tiste mesece, ki ste jih ob oddaji vloge le ocenili.
 • Za namen preverjanja bo potrebno na zahtevo Spirit Slovenija ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predložiti podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter soglašati, da se za namene nadzora pridobijo in preverijo vaši podatki o dobavljenih količinah in cenah električne energije in zemeljskega plina pri operaterjih in dobaviteljih.
 • Če bo pomoč izplačana in društvo/zavod naknadno ugotovi, da do pomoči ni upravičen, ker ni izpolnjujeval vseh pogojev ali pa bo izplačana previsoka pomoč, bo moral o tem obvestiti Spirit Slovenija najkasneje do 15. januarja 2023.
 • Prepovedano je s pomočjo izplačati dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. Prepoved ne velja za izplačilo poslovne uspešnosti delavcem.
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo preverjalo  pravilnost in verodostojnost podatkov v vlogi. Upravičence, ki bodo zaprosili za t.i. enostavno pomoč, bo preverjalo na podlagi vzorca, kar pomeni, da ne bo preverilo vseh vlog upravičencev. Preverjalo pa bo vse vloge upravičencev, ki bodo zaprosili za t.i. posebno pomoč.

Članek je povzet po objavi na CNVOS.

Deli