Asociacija partner v projektu REG.Lab

Z aprilom 2021 smo pričeli z izvajanjem projekta REG.Lab, ki je namenjen krepitvi obstoječih in na novo nastajajočih mrež ter praks izmenjav znanja in veščin na področju zahodnega Balkana. Projekt se izvaja v okviru razpisa Projekti kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo.

Prijavitelj projekta je Kooperativa – regionalna platforma za kulturo, katere članica je tudi Asociacija. Kot partnerji na projektu smo vpeti v več aktivnosti znotraj projekta, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

V zadnjem obdobju beležimo intenzifikacijo razvoja različnih inovativnih sodelovalnih praks v regiji Zahodnega Balkana in Jugovzhodne Evrope, tudi med civilno družbenimi organizacijami v kulturi in umetnosti. Skozi konkretne prakse se izumljajo novi modeli organiziranja, dela in upravljanja, kar spontano prinaša bogato dinamiko regionalne medsebojne izmenjave znanja in izkušenj. Kljub vsemu pa mnogi novi modeli še niso bili pripoznani, podprti in tako tudi ne dokončno realizirani in razviti. Ravno ta manko krepitve sektorja pa pokriva projekt REG.Lab, v katerem smo si partnerji projekta zadali okrepiti regionalne povezave in mreženja ter izmenjave znanj in veščin. Projekt REG.Lab je tako priložnost, da akterji v regiji ustvarijo trajnosten in stabilen okvir za prihodnja sodelovanja tako na regionalni ravni kot tudi širše v EU in ostalih mednarodnih kontekstih.

Pot do ciljev projekta je definirana znotraj devetih delovnih paketov. Prvi je posvečen predvsem notranji koordinaciji sedmih partnerjev projekta iz šestih različnih držav, kjer se odvija pestra izmenjava mnenj na podlagi bogatih terenskih izkušenj glede izvedbenih postopkov, pristopov in razumevanja potreb lokalnih akterjev. Drugi paket je namenjen predvsem temeljni raziskavi in popisu različnih praks v regiji. Rezultiral bo v treh tematskih publikacijah, ki bodo poleg angleškega prevedene še v 5 regionalnih jezikih. Predvideni naslovi publikacij so: Kako graditi mreže in zakaj?, Kako ustvariti in upravljati prostore za kulturo? in Kako sodelovati in izmenjati programe? V ta delovni paket je močneje vpeta tudi Asociacija.

V okviru tretjega delovnega paketa projekta REG.Lab bo organizirana poletna šola na temo inovativnih participativnih modelov upravljanja, ki bo predvidoma izvedena na Ohridu v Makedoniji. Četrti delovni paket zajema številne programe krepitve zmogljivosti za umetnike in kulturne izvajalce, med njimi programe izmenjav med organizacijami v regiji, mentorske programe, kjer je spet bolj vidna vloga Asociacije in delavnice tehničnih znanj in veščin za akterje v kulturi. Ustvarjena bo tudi regijska baza mentorjev in mentoric. Peti paket vsebuje programe izmenjav med kulturnimi centri, šesti pa tri večja tematska srečanja akterjev na področju neodvisne kulture in umetnosti. Prvo bo namenjeno temi »Mreže in kultura«, ki bo izvedeno v Mostarju, drugo, »Perceptivno vladanje in kultura«, bo izvedeno v Skopju in tretje, »Programi izmenjav in kultura«, bo potekalo v Peji. Sedmi delovni paket, zadnji, kjer je Asociacija bolj prisotna, vključuje zagovorniške aktivnosti, kjer bo partnerski konzorcij s ciljanimi intervencijami sodeloval pri najbolj perečih problemih neodvisne kulturne produkcije po vseh državah Zahodnega Balkana. V okviru osmega paketa se bo v kontekstu spletne strani vzpostavila centralna informacijska baza regijskega sodelovanja in povezovanja vseh programov, dogodkov in drugih informacij, ki bodo uporabne in ključne za doseganje teh ciljev tudi dolgoročno. V okviru zadnjega devetega delovnega paketa bo poskrbljeno, da preko različnih kanalov projekt in vse zgoraj naštete vsebine dosežejo kar najširšo občinstvo, predvsem pa vse akterje v sektorju kulture in kreativnih industrij. Poleg navedenega pa je naposled predvidena tudi zaključna konferenca, zagovorniški dogodek, kjer bi o novih modelih sodelovanja in pomenu le-teh za regionalni razvoj informirali tudi odločevalce.

Društvo Asociacija si bo skozi implementacijo projekta REG.Lab v naslednjih treh letih prizadevalo za dinamično izmenjavo pogledov, izkušenj, znanj in veščin na področju kulturne izmenjave, poleg tega pa bomo vpeti tudi v raziskovanje možnosti novih načinov sodelovanja v regiji Zahodnega Balkana.

Projek REG.lab sofinacira Evropska unija.
Deli