Proračun za NVO v kulturi naj bo naravnan razvojno

Mestna občina Ljubljana je imela do januarja odprt poziv za komentiranje predlogov osnutkov proračunov občine za leti 2022 in 2023. V Asociaciji smo se odzvali na poziv in predlagali, naj bo proračun za NVO v kulturi naravnan bolj razvojno.

Mestna občina Ljubljana sicer velik delež proračuna namenja kulturi, kar gre zagotovo pozdraviti, žal pa se odstotek rasti proračuna ne odraža tudi na sorazmerni rasti sredstev za nevladni sektor.

Leta 2010 je MOL za Javne kulturne programe in projekte na postavki 082044 namenil 4.589.535 evrov, od tega 2.598.562 evrov nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter 1.947.253 evrov javnim zavodom. Razmerje se je skozi leta bistveno spremenilo in tako je v letu 2020 za isto postavko namenjenih 9.554.660 evrov, od tega 3.275.760 evrov za nevladni sektor in 6.158.800 evrov za javne zavode. Slednje pomeni, da je desetletni indeks rasti za javne zavode 316 %, medtem ko je za nevladni sektor samo 126 %. Razlika je bistvena, zato menimo, da je treba pričeti sorazmerno dvigovati tudi sredstva za programe in projekte nevladnega sektorja, in sicer predlagamo 15 % zvišanje letno. Za leto 2022 zato namesto sedanjih 3.300.000 predlagamo 3.750.000 evrov, za leto 2023 pa 4.300.000 evrov. Dodatna sredstva bi pokrila tako uskladitev financiranja z inflacijo kot tudi razširitev nabora programov in projektov, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Celoten odziv Asociacije lahko preberete na tej povezavi.

Deli