E-priročnik za osnove zagovorništva v kulturi

Foto: Bunker – Nada Žgank

Društvo Asociacija kot vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju kulture s ciljem krepitve NVO za zagovorništvo kulture predstavlja E-priročnik: Zagovorništvo za NVO v kulturi, ki se osredotoča na položaj in izzive delovanja poklicnih NVO, samozaposlenih in drugih neformalnih skupin ter posameznikov v kulturi.

V e-priročniku za izvajanje zagovorništva skozi monitoring, evalvacijo in spremljanje učinkov kulturne politike so predstavljene osnove zagovorništva na področju kulture kot izobraževanja, informiranja in ustvarjanja zavesti med zakonodajalci ter oblikovalci javnih kulturnih politik in kulturno javnostjo o vprašanjih, s katerimi se soočajo delujoči na področju umetnosti ter kulture, in ki jih naj te politike naslavljajo.

E-priročnik: Zagovorništvo za NVO v kulturi, ki ga je pripravil strokovni sodelavec društva Asociacija Tomaž Zaniuk, je namenjen informiranju in usposabljanju NVO in posameznikov v kulturi z namenom njihovega vključevanja ter vplivanja na spremembe na področju lokalnih, nacionalnih in nadnacionalnih kulturnih politik ter spodbujanju različnih partnerstev pri naslavljanju sodobnih izzivov v kulturi in umetnosti.

Zagovorništvo NVO v kulturi je   dejavnost, preko katere poteka informiranje  družbe o tem, kako bo določena javna kulturna politika (negativno) vplivala na deležnike na področju umetnosti in kulture, določeno skupnost in družbo kot celoto. Zagovorništvo je strokovno argumentiranje vsebine javne politike v komunikaciji s političnimi odločevalci (zahteve za nove javne politike ali popravke starih) ter zagovarjanje izbrane procedure političnega odločanja, ki temelji na predhodnih analizah alternativnih procedur.

Ob osnovnih pojmih zagovorništva v kulturi, kot so zagovorniški projekt, zagovorniški  proces, faze obnašanja političnih odločevalcev, nosilci vpliva na oblikovanje in izvajanje javnih kulturnih politik idr., E-priročnik: Osnove zagovorništva v kulturi, ki je prosto dostopen na tej povezavi, predstavlja tudi subjekte podpornega okolja in zagovorništva NVO v kulturi in zagovorniške metode in sredstva. Posebno poglavje je namenjeno tudi sodelovanju NVO v oblikovanju javnih kulturnih politik na lokalnem, nacionalnem in nadnacionalnem nivoju, posebej pa so izpostavljene tudi strategije krepitve zagovorniških zmogljivosti NVO v kulturi.

Deli