Sistemsko financiranje vsebinskih mrež NVO

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) področnim ministrstvom nalaga obveznost, da zagotovijo javne razpise in financiranje projektov ter programov vsebinskih mrež, kot subjektov podpornega okolja, namenjenim spodbujanju razvoja nevladnih organizacij. Vsebinske podporne mreže nevladnih organizacij, katerih temeljna dejavnost predstavlja podporo posameznim NVO oz. NVO sektorju, so bile do ZNOrg sofinacirane iz sredstev Ministrstva za javno upravo.

Društvo Asociacija je kot vsebinska mreža nevladnih organizacij s področja kulture dopis z vprašanjem, kdaj bo znano, v kakšni razpisni obliki in s kakšnimi proračunskimi sredstvi bo v letu 2019 poskrbljeno za sistemsko financiranje vsebinskih mrež nevladnih organizacij, naslovilo na Ministrstvo za kulturo.

Glede na pretekle izkušnje z javnimi razpisi ministrstva za javno upravo, ki je do uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah z razpisi sofinanciralo vsebinske mreže nevladnih organizacij na različnih področjih, v Asociaciji ocenjujemo, da bo moralo tudi ministrstvo za kulturo še v letu 2019 zagotoviti dosedanji višini sofinanciranja primerna sredstva, potrebna za kontinuirano delo vsebinskih mrež. Gre za nekaj manj kot 100.000,00  EUR na leto na vsebinsko mrežo, zaradi narave vsebinskih mrež, pri katerih gre za povezovalne strukture oz. platforme, pa je vsekakor nujno, da gre za dodatna sredstva oz. ločen razpis, ki ne bo konkuriral sredstvom za projekte in programe posameznih NVO s področja kulture.

Kot je razvidno iz evalvacije, ki jo je za Ministrstvo za javno upravo leta 2017 izvedla neodvisna organizacija[1], so vsebinske mreže najbolj aktivne na področju zagovorništva. Na podlagi izvedenih analiz in dolgoletnega spremljanja specifičnega področja so 4 vsebinske mreže v letu in pol izvajanja projektov[2] podale 68 predlogov za dopolnitev predpisov, strategij in drugih dokumentov in aktov, vključeni pa so bili v 55 posvetovalnih procesov za usklajevanje politik. In kot ugotavlja evalvacija, bo z morebitno ukinitvijo financiranja delovanja vsebinskih mrež, pod vprašaj najbolj postavljena prav njihova zagovorniška dejavnost in brezplačna svetovanja ter delavnice za njihove člane.

Na področju vplivanja na strateške politike kulturnega razvoja Slovenije, NVO s področja kulture prispevajo strokovno znanje pri določanju politične agende in izpostavljajo vprašanja, potrebe ter skrbi v zvezi s področjem umetnosti in kulture pri sooblikovanju politik (zagovorništvo), opravljajo funkcijo informiranja ter ozaveščanja javnosti, medijev in zasebnega sektorja o aktualnih temah iz vsebinskega področja, kot so npr. nova zakonodaja, razpisi, razvojne priložnosti ipd.  Inovativno razvijajo in zagotavljajo alternativne storitve, nove rešitve in pristope pri oblikovanju politik. Povezane v mrežo služijo tudi kot povezovalno telo, ne le med NVO in samozaposlenimi na področju umetnosti in kulture, temveč tudi drugimi ciljnimi skupinami (splošno javnostjo, privatnim sektorjem, državnimi inštitucijami, političnimi strankami, mediji, itd.)

Struktura vsebinskih mrež omogoča uveljavljanje civilnega dialoga in krepitev usposobljenosti NVO (kakovost delovanja, finančna neodvisnost), da lahko učinkoviteje delujejo na področju trajnostnega razvoja ter z zagotavljanjem civilnega dialoga uspešno vplivajo na strateške politike v Sloveniji in na ravni EU.  Z uspešnim in strokovnim delovanjem mreža krepi razvoj, vlogo in prepoznavnost NVO in samozaposlenih na področju umetnosti in kulture, spodbuja civilni dialog in participatorno demokracijo. Mreža  izvaja sprotno spremljanje kulturne in razvojne politike v Sloveniji ter mednarodnih zavez in opozarja na nepravilnosti pri sprejemanju ter izvajanju ukrepov, zakonodaje in strateških dokumentov, predvsem pa deluje kot strokovni partner državi pri zaščiti javnega interesa na področju kulture.

Vsebinske mreže so za razvoj vsakega posameznega resorja in s tem tudi področja kulture in umetnosti izjemnega pomena, kar je prepoznal tudi Zakon o nevladnih organizacijah. Na nekaterih področjih so se novemu zakonu že prilagodili ali so prilagoditve v teku in kmalu bodo razpisani tudi prvi razpisi za vsebinske mreže. Nujno je, da do tovrstnega razpisa pride tudi na področju kulture, saj se bo le tako lahko področje nevladne kulture razvijalo še naprej, nevladni sektor v kulturi pa bo primerljivo razvit kot na ostalih področjih. Celoten dopis je na voljo na povezavi: Sistemsko sofinanciranje vsebinskih mrež NVO na MK.

 

——————————————————
[1] Iz evalvacije izvajanja projektov regionalnih stičišč NVO, horizontalne mreže (CNVOS) in vsebinskih mrež, ki jih financira Ministrstvo za javno upravo. Evalvacijo je decembra 2017 opravilo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o. Končno poročilo vmesnega vrednotenja

[2] JR za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015 -2019

Deli