SERVIS: Štipendije in porodniški dopust

Nada Žgank@Bunker
Nada Žgank@Bunker

V razpisu za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi je navedeno, da so do prijave upravičene osebe, ki so trenutno vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi in bodo v njem ostale vpisane do konca leta, v katerem bodo štipendijo prejemale, pri tem pa se zastavlja vprašanje, če se lahko na ta razpis prijavijo osebe, ki v času trajanja prijav na razpis niso delovno aktivne.

Opisana situacija se lahko zgodi v primeru porodniškega ali bolniškega dopusta in tokrat v Servisu za ustvarjalce pojasnjujemo ali se samozaposleni v kulturo v takšnem primeru lahko prijavijo na razpis.

V besedilu Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih sofinancira RS iz proračuna v letu 2023 (JR-DŠ-2023), je v opredelitvi pojmov navedeno, da so samozaposleni na področju kulture “fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa z oznako vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu. Samozaposleni se s pogodbo o delovni štipendiji zaveže biti vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi najmanj do 31. 12. 2023, z najmanj polovičnim delovnim časom. V primeru, da se samozaposleni izbriše iz razvida samozaposlenih v kulturi ali vpiše z manj kot polovičnim delovnim časom do 31. 12. 2023, ni upravičen do izplačila delovne štipendije oziroma mora vrniti že izplačana sredsta z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev”.

Samozaposleni v kulturi torej v celotnem letu, ko prejemajo štipendijo, ne smejo izgubiti statusa samozaposlenega (zaradi druge zaposlitve ali iz kakršnegakoli drugega razloga).

Vprašanje je torej, ali je oseba, ki je na porodniškem dopustu (podobno bi veljalo tudi v primeru odsotnosti z dela zaradi bolniške), še vedno vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi in posledično upravičena do prijave na razpis za štipendije. Sam razvid samozaposlenih v kulturi, s katerim upravlja ministrstvo za kulturo, je sicer sledeč 91. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) “javna knjiga”, vendar pa razvid, ki je dostopen na spletu ni povsem zanesljiv vir glede tega, kdo je v njem v danem trenutku vpisan in kdo ne. Z gledišča posameznika, ki ni povsem prepričan ali je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi je najbolje, da se glede tega direktno kontaktira Sektor za statusne zadeve na Ministrstvu za kulturo.

Oseba, ki je na porodniškem dopustu, sicer načeloma ne sme opravljati dejavnosti kot samozaposlena v kulturi, saj je v 48. Členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) navedeno, da »pravica do nadomestila preneha«, če inšpekcija za delo ugotovi, »da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost«.

Iz Ministrstva za kulturo so na naše povpraševanje v tem kontekstu odgovorili, da osebe, ki so na porodniškem dopustu ali so iz dela odstotne zaradi bolniške, ob tem niso tudi izbrisane iz razvida samozaposlenih v kulturi. To tudi pomeni, da so osebe, ki so na dan objave javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi na porodniškem dopustu, vseeno upravičene do tega, da se na razpis prijavijo. Prav tako pa to pomeni, da osebam, ki v celoti opravijo obveznosti v okviru delovne štipendije in v istem letu odidejo na porodniški dopust, ni potrebno vračati sredstev, ki so jih v okviru štipendije prejele.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli